Forex Naudas Tirgus
Forex Naudas TirgusForex. Kas ir Forex Valtas tirgus. Forex Forex ir starptautiskais valtu tirgus. Kur t dalbnieki tiesaist veic darjumus prkot un prdodot valtas, ar mri gt peu Msdiens jebkuram interesentam ir iespja piedalties valtu tirdzniecb un sekot ldzi valtu kursu svrstbm. Moderns tehnoloijas auj izdevgkaj brd pirkt un prdot valtas, izmantojot datoru un internetu, vai pat mobilo telefonu. Kas nepiecieams lai sktu pelnt - Apgt Pasaules finanu tirgus sniegts iespjas vienkr datorprogramm, para lejpldjot mjaslapas sada Forex Brokeri. - Mcies tirgot ar dadiem finanu instrumentiem (valtas, zelts, nafta, akciju indeksi, u. c.) ar virtuliem ldzekiem. - Konsultjies ar pieredzjuiem profesioniem. Finanu konsultanti. - Pielietot iegts zinanas sava kapitla palielinanai relax tirdzniecb. Un papildint savas zinanas Profesionlajos Forex seminros. Forex tirgus Forex rzemju valtas (naudas apgrozba vai Forex, vai FX) tirgus ir vispieejamkais kapitla tirgus ar dienas apjomu vairk k 4 triljoni. Tirdzniecba aj tirg ietver pasaules valtu pirkanu un prdoanu, gstot ienkumus no valtas kursa svrstbm. Forex tirdzniecba var dot augstus ienkumus, bet t ar ir oti riskanta. Ikviens var piedalties Forex tirdzniecb ar Forex brokeru starpniecbu. Tirgus dalbnieki: Centrls bankas, Komercbankas, Brokeru un finanu kompnijas un Juridiskas un fiziskas personas. Dai no dalbniekiem aj tirg vienkri cenas apmaint rzemju valtu pret savu, k starptautiskas korporcijas, kurm vajag samakst darba algas vai citus izdevumus cit valst, kur ts prdod produktus. Tau, lielu dau tirgus sastda valtas tirgotji, kas spekul uz valtas kursu izmaim, ldzgi k citi spekul uz tirgus cenu izmaim. Valtas tirgotji cenas izmantot pat mazko svrstanos valtas kurs. Valtas kursu svrstanos parasti izraisa faktisk rels naudas plsma, k ar globls makroekonomikas stvoka paredzjums. Nozmgas zias tiek publictas, un, vismaz teortiski, ikviens saem ts paas zias taj pa laik. Valtas tiek mantas viena pret otru. Katrs valtas garni td veid izveido individuk produktu un ir tradicionli atzmts k XXXYYY, kur YYY ir ISO 4217 starptautisks trs burtu kods tai valtai, kur vienas vienbas cena ir izteikta ar XXX valtu. Piemram, EURUSD ir eiro cena, kas tiek izteikta ASV dolros, k 1 eiro 1.2045 dolri. Pretji fondiem un preu apmaiai, rzemju valtas tirgus ir patiem starpbanku, kas nozm, ka nav nekdas universlas apmaias katram konkrtajam valtas prim. Rzemju valtas tirgus darbojas 24 stundas dien visu nedu starp atseviiem cilvkiem ar Forex brokeriem, brokeri ar bankm un bankas ar bankm. Ja Eiropas sesija ir beigusies, tad zijas vai ASV sesija sksies. T k visas pases valtas var bt neprtraukt apmai. Treideri var reat uz zim, kad ts tiek paziotas, labk k gaidt, kad tirgus tiks atvrts, k tas notiek ar lielko dau citu tirgu. K ikvien tirg eit ir pieprasjums un piedvjums. Katrs valtu pris tiek piedvts par augstku cenu un pieprasts tai pat laik par zemku cenu, kur starpba starp piedvjuma un pieprasjuma cenm ir spreds. Ko saem brokeris. Lielk daa valtas treideri piedalsies tirdzniecb, izmantojot brokerus, kuram spredi bs vismazkie. Seminrs Mana Forex tirdzniecbas sistma Naudas meningments riscos un pea Forex tirg Atbilstos riscos Forex tirg Naudas menedments Forex starpbanku valtu tirgus, kur, riskjot ar savu naudu, iespjams nopelnt. Jebkura ervilha, ar FOREX tirg, ir saistta ar zinmu risku. Biei vien dzirdam cilvkus sakm: Es nerisku. Tiek izvrtts darbbas riscos, potencilais ieguvums saldzinjum ar potencilo zaudjumu, un tikai tad pieemts lmums, vai darbbu veikt, vai tomr atturties. Vai tiem tava nauda btu izmums Ja risk ar saviem ldzekiem, tad vismaz apzinies to, kd mr tiek riskts Nav nozmes, kdu stratiju izvlas, un cik ilgus darjumus veikt. S ir btiskas nianses, k, pareizi sabalansjot risku, iespjams iegt stabilus rezulttus. Tas vai pozitvus, vai negatvus, vairk atkargs no citiem faktoriem, kurus nosaka tiei tava konkrt tirdzniecbas stratija, aposta jebkuras stratijas veiksmgas darbbas pamat ir stingra pieeja riskam katr darjum. Kdu risku un kdu kapitlu izvlties pirmajos darjumos Msuprt, nevis pirmajos darjumos, aposta vismaz pirmos pris mneus. Ja esi iescjs, tad droi varu teikt, ka FOREX slpj vl daudz nianses, kuru ievroana ir obriga prieknosacjums peas ganai no FOREX tirdzniecbas. Pie kda brokera, lai atveru pirmo kontu eit btiski ir prbaudt, vai brokera piedvtie tirdzniecbas noteikumi apmierina tavas prasbas. Kdas ir manas prasbas Vai brokeris patiem nodroina tev atbilstoa riska darjumu atvranu Nereti publiskaj telp sastopamas skaas reklmas par iespjm nopelnt milzgus procentus katru mnesi. Sc Tirgot tikai ar 2000 un gsti 30 peu mnes Pirmkrt, juzdod jautjums kds ir riscos katr darjum, ko veic Kd ds jautjums Katram, kas risk ar kaut ko, btu jsaprot, ar ko tiei tiek riskts. Ja, piemram, minimlais darjuma apjoms ir 1 Lote jeb 100 000 bzes valtas vienbu, tad, atverot darjumu valtu pr EURUSD, seu risco ar 10 katr cenu kustbas punkt. Ja cena pakusts par 60 punktiem tev vlam prognoztaj virzien, tava konta stvoklis jau uzrda 600 peu Pilging passivo, lai pc tam vartu emt mnesi brvu, jo ir tau nopelnti jau 30 no skumkapitla Bet ko lai iesk, ja darjums aiziet pretj virzien Kur lai fiks Zaudjumus Ja fikssi zaudjumus 60punktus, tad tav kont bs jau par 600 mazk, jo katrs punkts izmaks 10. Izklauss oti riskanti, bet taj pa laik nopelnt ar var labi. Ko Dart Te katram paam jizvlas, kds ir TAVS RISKA LMENIS. Vai esi gatavs riskt ar 30 no konta uz vienu darjumu Ja esi AIZIET Peas iespjas ir neierobeotas Ja bsi saprtgs, noteikti painteressies par to, kdu riska lmeni uz vienu darjumu pielieto pelnoi treideri un sksi ar ATBILSTOU risku. Atbilstos riscos Forex tirg is ir oti plas jdziens un ir tiei saistts ar tavu stratiju, un to, cik tava stratija ir efektva, respektvi, kda ir peu nesoo darjumu attiecba pret zaudjumus nesoajiem (j, varbt tiek grautas kda ilzijas, aposte VISI, ar Vispelnokie treideri piedzvo zaudjous darjumus). K tad ms nopelnam Stingri ievrojot naudas un riska menedmentu Izvloties brokeri, kur ir vispiemrotkais stratijai Pieaujot zaudjumus, kas ir mazki nek peu nesoie darjumi Ja stratija paredz, ka zaudjumi ir lielki, tad tie var tikt pieauti daudz retk. Lai tu vartu ievrot naudas un riska menedmentu, tev nepiecieama iespja izvlties konta izmram atbilstou riska lmeni. Atbilstos riska lmenis iescjam btu tds, kas neprsniedz 4 no skumkapitla. Ja sc tirgoties ar 100, tad tie ir preczi 4. Ko tas nozm To, ka zaudjuma gadjum tev atliks vairs 96, bet ja bsi noprognozjis pareizi, tad bsi kaut ko nopelnjis. Kad tad jfiks zaudjumi Tad, kad sasniegti 96 N, NEPAREIZI Zaudjumus jfiks tur, kur ir tavai stratijai atbilstoa cena grafik, tas var bt 20 punkti, ja darbojies stermia stratij un turi atvrtu darjumu ldz dam stundm, aposta tik pat labi ar 200punkti, ja Darjumam pars izpildties aj dien vai pat daas dienas vlk. Visbtiskk ir izvlties TDU darjuma apjomu, lai gadjum, ja cena sasniedz zaudjumu fikscijas cenu, tavi faktiskie zaudjumi nebtu lielki par saprtgiem riska procentiem (ai gadjum 4 jeb 4). K to nodroint Tev vienkri japrina atbilstos tirdzniecbas apjoms, ar kdu atvrt darjumu, nevis akli juzticas darjuma apjoma standarta uzstdjumiem. Ja tava darjuma zaudjumu fikscijas cena atrodas 100 punktu attlum no atvranas cenas, tad uz iem 100 punktiem tu drksti zaudt ne vairk k 4 jeb 41000,04 par punktu. Ja vienas standarta lotes izmrs 100 000 bzes valtas vienbu nozm 10 dolri par punktu, bet tev nepiecieama punkta vrtba 0,04, tad tev jatver darjums ar apjomu, kas ir 250 reats mazks (100,04250). Ttad viena lote neder. D gadjum der 1250 daa lotes, jeb 0,004 lotes, lai iekautos saprtgos naudas un riska menedmenta noteikumos. Ko dart, ja tavs izvltais brokeris to nepiedv Ir iespjami di varianti: samazint stoploss ordera attlumu vai izvlties citu darjumu ar mazku nepiecieamo stoplosu sagaidt labku darjuma atvranas cenu samazint darjuma apjomu (loti), nemainot stoploss atraans vietu ja tavs brokeris neauj tev izvlties mazku darjuma Apjomu, tad jizvlas citu brokeri, kas nodroina mazku (atbilstou tavam kapitlam) minimlo tirdzniecbas apjomu. Kdi ir saprtgi piedvjumi no brokeriem minimlais konts 200, minimlais darjuma apjoms 0,01 lote Minimlais konts 2000, minimlais darjuma apjoms 0,1 lote. Aj gadjum obligta prasba, lai darjuma apjoma izvles solis saglabjas 0,01, piemram, 0,10, 0,11, 0,12 utt. Nevis tikai 0,1, 0,2 utt. Kdi ir no saprtga riska menedmenta viedoka nepieaujami tirdzniecbas uzskanas nosacjumi no brokeriem minimlais konts 2000, minimlais darjuma apjoms 1 lote minimlais konts 400, minimlais darjuma apjoms 0,3 lote minimlais konts 100, minimlais darjuma apjoms 0,01 lote. Brdinjums par neatbilstou risku Ja kds brokeris piedv dus vai ldzgus minimlos tirdzniecbas nosacjumus, tad tiek dardos viss iespjamais, lai nepieredzjis tirgus dalbnieks prkptu saprtga riska robeas. Ja skotnjie darjumi ir veiksmgi, nekdu problmu, pars as, tau var ar gadties t, ka pirmie pris darjumi ir neveiksmgi. Ko tas izdara ar kontu ja arrisca uz darjumu ir nesamrgs, tad iespjams oti tri atbrvoties no saviem ietaupjumiem. Treideris s laik tikai daos darjumos var zaud lielko dau no sava skumkapitla. Pat vislabkaj stratij var bt zaudjumu srija 3 - 5 darjumi, un tiei eit riskam uz vienu darjumu ir milzga nozme. Tev k treiderim ir vienkri JBT GATAVAM izturt du zaudjumu sriju. Uzskot tirdzniecbu, nepiecieams aprint, kdu risku vlaties uzemties vien darjum un kdas ir varbtjs zaudjumu sekas. Ms piedvjam jums iepazties ar trim dadi riskjoiem treideriem un viu rezulttiem pc zaudjumu srijas. Izvle k riskt tlk, paliek katra paa zi, un ir oti atkarga no jsu prliecbas par jsu tirdzniecbas sistmu un ts iespjambu uz zaudjumu sriju. Saldzinot os 3 treiderus un viu attieksmi pret risku, varam skaidri redzt, torta kda iznkuma noved dau secgu zaudjumu srija. Ttad risk ar 30 no kapitla jau pc diviem zaudjumiem jsu kontu ir atvieglojis vairk nek uz pusi. Izejot no aprina, varat aprint, kdus zaudjumus js esat gatavi uzemties ar mri ilgtermi nopelnt. Ja paliksiet riska robes ldz 4 (kas ar nebt nav maz), tad, lai samazintu jsu kontu uz pusi, nepiecieami vismaz 17 zaudjoi darjumi pc krtas. Ja bsiet minjui tirgoties ar virtulo naudu Demo kont, tad tdu stratiju, kas nes secgus 5 zaudjumus pc krtas, tomr oti rpgi izvrtsiet un apdomsiet, vai to darbint, riskjot ar savu naudu, vai n. Un tikai tad, kad tirdzniecba Demo kont bs peu nesoa, tikai tad priesiet pie tirdzniecbas relaj kont. Ja sekosiet iem treidera attstbas posmiem, tad jums ir lieliskas izredzes ne tikai saglabt savu kapitlu, bet ar labi nopelnt, rkojoties apdomgi un lieki neriskjot. Lai veiksmgi uzsktu tirdzniecbu, neprkpjot riska menedmentu, ieteicams: Prliecinties, vai jsu izvltais brokeris piedv atbilstous nosacjumus riska menedmenta ievroanai Izvrtt savas stratijas optimlo stoplosu, apkopojot tirdzniecbas vsturiskos rezulttus Ievrot un neprkpt sev noteikto riska robeu. Seminri, kur pelnoi Latvijas treideri dals ar savm stratijm. Forexit. lvmenuseminari Seminrs Mana Forex tirdzniecbas sistma Sesija ir aktva ldz 9:00 (vl 06 st 04 min) Sesija ir aktva ldz 11:00 (vl 08 st 04 min) Sesija bs aktva no 10:00 (pc 07 st 04 min) Sesija bs aktva no 15:00 (pc 12 st 04 min) laiks atjaunojs ar lapas refresh Jaunumi uz e-pastu Piesakoties uz jaunumiem, Js saemsiet ForexIT aktualittes sav e-past.