Tugas Penasihat Kewangan Dan Pelaburan Forex
Tugas Penasihat Kewangan Dan Pelaburan ForexOleh. Ust Hj Zaharuddin Hj Abd Rahman Terlalu ramai yang menghantar pesanan ringkas 8216sms8217, email, telefon dan bertanya kepada saya berkenaan Pelaburan Swiss Mutual Fund atau swiss cash atau yang sepertinya, sehingga memaksa saya memperuntukan sedikit waktu saya bagi menulis jawapan ringkas ini. Saya sedar sebenarnya amat sukar bagi meringkas jawapan kerana setiap penerangan hanya akan mampu difahami sekiranya e pembaca mempunyai asas Shariah dan instrumento kewangan moden yang memuaskan. Saya telah menyemak plano de investimento bagi pelaburan fundo mutuo suico dan mendapati bahawa ia adalah sebuah pelaburan beroreintasikan sistema konvensional dan Riba yang terlarang. Ia amat nyata apabila tiada satu chatice maklumat di dalam web tersebut yang memberitahu bahawa pelaburannya ditadbir urus menurut kehendak Shariah, tiada juga disebut nama-nama penasihat Shariah. Sebagaimana diketahui oleh korporat dan umum Syarikat, Badan pelaburan dan pengurus kewangan de Barat sentiasa bersifat profissional dalam iklannya bagi menonjolkan apa jua jenis dan kelebihan yang ada pada mereka. Justeru, jika mereka mengurus secara Islam, sudah pasti mereka akan menghebahkan dengan jelas bahawa mereka adalah sebuah syarikat pelaburan yang menurut prinsip-prinsip Shariah, di samping itu, suatu kemestian bagi sesebuah syarikat pelaburan untuk menyiarkan nama-nama painel penasihat Shariahnya bagi menarik keyakinan orang Ramai Bagaimanapun, jika di lihat di dalam web pelaburan swiss ini, tiada satu pun yang menonjolkan imej ini, malah apa yang saya perolehi menunjukkan ia amat bertentangan dengan ciri-ciri pelaburan Islam samada dari sudut penggunaan 8216terminologi8217 pelaburannya, mahupun bentuk cara ia menjana keuntungan. Lebih jelas dari itu, jika pembaca meninjau kepada ruangan 8220Perguntas frequentes8221 (FAQ) yang terdapat di dalam web meramente juga tiada satu perkataan dan soalan chatice yang berkaitan tentang keislaman produk mereka ini. Semua ini, tanpa perlu mengkaji dengan lebih dalam pun sudah mampu diketahui akan tidak menepati Shariahnya pelaburan mereka ini. Adapun, jika pembaca inginkan penjelasan lebih terperinci akan cara yang digunakan oleh pelaburan Suica, saya kira ia amat jelas. Sebagai sebuah syarikat pelaburan bresaskan konvensional dan riba yang sentiasa mempromosi keuntungan yang luar biasa sebagai satu-satunya alat penarik. Pelaburan yang dilakukan pastinya menggunakan instrumen-intstrumen yang terlibat dengan riba, gharar dan perjudian, tanpa sebarang pertimbangan. Antara instrumen yang digunakan adalah (i terkandung samada tersirat dan tersurat di dalam 8216investment plan8217 nya yang di paparkan di halaman webnya iaitu swisscash. bizWebsffsip. aspx) sebagaimana berikut: - a) Hedging (Lindung Risiko Perubahan Nilai matawang): Ia biasanya digunakan oleh industri Importar eksport yang melibatkan penggunaan matawang yang berbeza. Ia digunakan bagi memastikan perubahan nilai matawang tidak memberi kesan amat buruk kepada pembeli jika nilai yang yang dguna (cth ringgit) jatuh teruk. Yang mana jika ini berlaku, pihak pembeli terpaksa menanggung kos berkali ganda. Justeru, salah satu cara yang biasa digunakan adalah 8216hedging8217. Instrumento 8216edging8217 ini juga boleh digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan spekulasi matawang. Menurut Fatwa por ulama Shariah antarabangsa, 8216edging8217 hanya dibenarkan bagi tujuan pertama di atas (aiitu untuk melindungi penjual dan pembelian asset sebenar dari risiko perubahan nilai matawang sahaja). Ia adalah salah satu resolusi Persidangan Kewangan ampere Perbankan Islam Al-Barakah bernombor 627 dari persidangannya yang keenam tarikh 2-6 Mac 1990 bertempat di Argelia. Adalah amat jelas, 8216edging8217 merupakan salah satu instrumento yang diguna oleh pelaburan swiss ini bagi mendapatkan keuntungan. Secara terang-terang boleh kita simpulkan, pelaburan ini pasti akan terlibat dengan elemen perjudian, spekulasi berlebihan yang bersifat judi serta tidak menurut bentuk yang diterima por Shariah, iaitu hanya untuk tujuan menghalang risiko dan bukannya mencari keuntungan. B) Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan Perdagangan Mata wang Asing Ia merupakan suatu jenis perdagangantransaksi yang memperdagangkan matawang suatu negara terhadap matawang negara lainnya yang melibatkan passando-passando matawang utama di dunia selama 24 jam secara berterusan. Benar, memang FOREX matawang adalah diharuskan, tetapi keharusannya tertakluk kepada sejauh mana ia menurut garis panduan yang dikeluarkan dari hadith Nabi yang sohih. Iaitu: - Dalam menukar wang dengan wang, Nabi telah menyebut garis panduan yang mesti dipatuhi iaitu. Ditukar (serah dan terima) dalam waktu yang sama ia disebut dalam hadis sebagai yadan bi yadin. Dalam bahasa Inggerisnya adalah no local. Ia datang dari hadis: 8217. . . . . . 1611. . 1611. Ertinya. Emas dengan Emas (ditukar atau diniagakan). Perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam mestilah sama timbangan dan sukatannya, dan ditukar secara terus (pada satu masa) dan sekiranya berlainan jenis, maka berjual-belilah kamu sebagaimana yang disukai8221 (Riwayat Muslim, no 4039 nao Hadith 119). Untuk makluman. FOREX dalam matawang yang diuruskan oleh konvensional tidak menjaga syarat ini maka ini menjadi Riba Nasiah. Ini kerana kebanyakan FOREX yang dijalankan oleh institusi Konvalsional adalah 8216Forward FOREX8217 atau Forex yang menggunakan 8216Value forward8217 (nilai masa hadapan) yang mempunyai tergolong dalam Riba Nasiah. Forex yang menggunakan nilai 8216Forward8217 ini sememangnya diketahui mampu menghasilkan untung yang lebih berbanding spot dalam kebanyakan keadaan jika tepat penggunaannya. Mestilah terdapat serah terima atau disebut 8220qabadh8221 dalam Islam secara benar 8220hakiki8221 atau 8220hukmi8221 pada waktu yang sama. Masalah dalam implementasi FOREX adalah bertangguh dalam penyerahan dari kedua-dua pihak. Tatkala itu aqad menjadi batal (Radd al-Muhtar ala ad-durr, 4531). Untuk makluman. FOREX yang diuruskan oleh konvensional juga tidak menjaga syarat ini lalu ia batal dan termasuk dalam bab menjual sesuatu sebelum memilikinya yang di haramkan oleh Nabi SAW. Selain itu, FOREX juga amat terdedah kepada unsur spekulasi berlebihan yang boleh menyebabkan ia termasuk dalam katergori perjudian. Walaubagaimanapun, tidak di nafikan unsur ini agak sukar untuk di tetapkan kadarnya. Tidak saya nafikan, bahawa terdapat sesetengah Banco-banco Islam juga ada yang melakukan forex ini setelah mendapatkan kelulusan Majlis Penasihat Shariah mereka, kebanyakan mereka melakukan FOREX jenis SPOT dan bukannya jenis 8216Forward8217 apa yang pasti, sudah tentu majlis Shariah telah meletakkan beberapa syarat dan bukannya secara Bebas begitu sahaja. Berkenaan pelaburan swiss yang diuruskan oleh badan Konvensional, maka sudah tentu ia tidak meletakkan sebarang perhatian kepada syarat-syarat yang di tentukan Shariah. Pemain-pemain forex kelihatan bersungguh cuba mempertahankan keharusannya, pelbagai fatwa di momokkan kepada saya, fatwa dari Jabatan Mufti Perak, fatwa seorang penasihat Shariah sebuah bank Islam is-Islam. Hakikatnya, semua fatwa keharusan adalah tertakluk kepada syarat di atas dan bukannya secara mutlak. Secara mudah, bagi saya anda perlu memastikan siapa yang menguruskan transaksi 8216permainan8217 forex anda, adakah sebuah institusi kewangan Islam atau konvensional Jika institusi kewangan Islamismo, penasihat Shariah akan menanggung tanggungjawab, justeru, ia adalah harus bagi orang awam selagi penasihat Shariah ini mengatakannya harus. Bagaimanapun dalam hal pelaburan suico yang menggunakan FOREX sebagai instrumennya ini, ia sudah ternyata sebagai sebuah institusi kewangan konvensional dan kapitalis. Sesebuah institusi kewangan konvensional sudah pasti akan menggunakan instrumento forex tanpa sebarang ikatan syarat yang ditetapkan Shariah di atas. Tanpa syarat itu, transaksi antara matawang dengan matawang secara tangguh akan menghasilkan 8216Riba an-Nasiah8217 yang diharamkan secara sepakat oleh seluruh Ulama Islam. Ia juga adalah keputusan Painel Penasihat Shariah dunia yang bernaung di bawah nama Auditoria contabil Organizacao de auditoria para instituicoes islamicas (AAOIFI). Antara panel penasihat Shariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani, Prof. Dr. Syeikh Wahbah Zuhayli, Prof. Dr. Syeikh Siddiq Dharir, Syeikh Abdullah al-Mani8217, Dr. Abd Sattar Abu Ghuddah, Syeikh Dr. Nazih Hammad, Syeikh Dr. Hussain Hamid Hassan, Syeikh Nizam Yaquby, Dr. Mohd Daud Bakar, Syeikh Al-Ayashi al-Sadiq Faddad, Syeikh Dr. Ajil Nashmi dan ramai lagi c) SWAP: Ia adalah satu perjanjian atau kontrak di antara dua pihak bagi pertukaran bertempoh bagi sesuatu asset kewangan Yang khusus, material de ativos atau kadar faedah. Dalam beberapa kes jualan komoditi atau jualan matawang secara tangguh, ia dibuat tanpa sebarang pertukaran sebenar. (AAOIFI Shariah Standard, hlm 358) Hukumnya menurut Fatwa kumpulan Ulama Fiqh Antarabngsa yang pakar dalam hal kewangan Isla. Haram kerana contractnya melibatkan pertukaran matawang secara bertangguh, ia adalah riba nasiah. Di sebutkan di dalam keputusan Penasihat Shariah AAOIFI: - 8220 SWAPS nao sao permitidos nas formas em que sao praticados na troca de commodities8221 (AAOIFI Shariah Standard, hlm 358) d) Opcoes: takrifnya adalah. Satu kontrak yang mana hak diberikan (tetapi tidak menjadi kewajiban) untuk membeli atau menjual sesuatu item yang dipersetujui (samada dalam bentuk saham, komoditi, matawang, indeks dan hutang) pada harga yang ditentukan. Tiada kewajiban bagi penempah untuk memenuhi tuntutan kontrak bagi yang membeli item yang ditempah, tetapi penjual hak item itu, wajib memenuhi tuntutan kontrak. ) (AAOIFI Shariah Standard, hlm 356). Saya tahu takrifnya memeningkan pembaca, tetapi ia memang sukar untuk diterangkan menggunakan ayat-ayat ringkas tanpa contoh panjang lebar. Secara kesimpulan, ia juga instrumen konvensional yang diharamkan kerana ia bercanggah dengan beberapa konsep dan panduan Shariah iaitu: - Menjual sesuatu sebelum memilikinya secara benar. Ia diharamkan berdasarkan hadis. Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baiqqi e Ibnu Masud) Unsur 8216Gharar Fahish8217 (ketidak tentuan) dan perjudian yang besar. Ia timbul kerana si pembeli berhasrat untuk membeli sesuatu asset pada satu harga ditetapkan cth RM 100, dengan ramalan bahawa harga ativos itu akan naik pada masa hadapan kepada RM 200. Untuk itu, si pembeli akan membyaar bayaran pendahuluan RM 10, tetapi si pembeli mempunyai hak Untuk membatalkan pembeliannya jika didapati bahawa harga ramalannya tidak tercapai. Ia juga terlibat dalam jual beli pada masa hadapan (adiante) yang tidak sah menurut syara. Ia adalah Riba, jika item yang dijual beli adalah hutang dan matawang. Ia juga bertentangan dengan syarat serah terima atau disebut 8220qabadh8221 dalam Islam secara benar 8220hakiki8221 atau 8220hukmi8221 pada waktu yang sama. Tatkala itu aqad menjadi batal (Radd al-Muhtar ala ad-durr, 4531). Hukum Opcoes de sebutkan oleh majlis Penasihat Shariah AAOIFI 8220 As opcoes nao sao permitidas nem em relacao a sua formacao nao trading8221 (Shariah Standard, hlm 357) e) Futures Menurut A enciclopedia de Britanicca, futures adalah: - 8220 Satu kontrak komersial yang dibuat bagi melakukan Pembelian atau jualan satu asset dalam satu kuantiti yang khusus dan pada tarikh akan datang yang khusus8221 (Britannica Encyclopedia, 1988, 565) Ia dibenarkan oleh Shariah dengan syarat kontrak komersial yang dibuat itu hanya janji dari satu belah pihak 8220 promessa unilateral de um lado8221. Jika syarat ini tidak dipatuhi maka kontrak itu tidak sah menurut Shariah kerana: - Ia dianggap aqad kontrak jual beli pada masa akan datang. Untuk pengetahuan pembaca, Islam tidak membenarkan aqad jual beli di meterai hari ini bagi transaksi pada masa akan datang ia tidak sah menurut Shariah. Ia menjadi semakin ketara tidak sah apabila kedua-dua pihak tidak menyerahkan apa-apa, samada asset ataupun bayarannya. (8216Aqd al-Bai8217, Syeikh Mustafa Az-Zarqa, hlm 36) Ianya tidak boleh sama sekali dilakukan antara matawang kerana ia akan menjadi Riba an-Nasiah (riba sebab bertangguh serah-terima). Tetapi inilah salah satu cara yang terbaik bagi pihak konvensional bagi mendapatkan untung. Ia akan tergolong dalam jualan hutang dengan hutang 8220 Bai8217 ad-Dayn bi ad-Dayn8221 yang di haramkan por Nabi SAW kerana faktor 8216gharar8217 atau ketidak tentuan yang amat tinggi. 1613 Sebuah hadith yang lemah menyebut. 8220 Nabi SAW melarang dari menjual secara hutang dengan hutang8221 (Riwayat Ad-Dar Qutni, al-Hakim dan Al-Hakim mengatakannya sohih menurut syarat Bukhari dan Muslim). Bagaimanapun menurut Syeikh Prof Dr Muhydin Qurra Ali Dhaghi, pengharaman jual beli hutang dengan hutang adalah diharamkan melalui dalil Ijma8217. (Dalil ijma ini boleh dirujuk di dalam Naylul Awtar 5177). Pengharamannya juga telah di putuskan di dalam resolusi persidangan ke-16, Persidangan Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia pada 5-10 12002. Apabila transaksi 8216futures8217 ini dilakukan oleh Sebuah Institusi Kewangan Konvensional, sudah tentu ia tidak akan menjaga displin Islam di atas, kerana itu ianya di Haramkan. Malah unsur perjudian dan ketidaktentuan juga amat tinggi. Seorang ilmuan Shariah menulis: - 8220 Considerando o caso dos contratos de cambio basicos, pode-se notar que o terceiro tipo de contrato em que a liquidacao de ambas as partes e adiada para uma data futura e proibida, de acordo com a grande maioria dos juristas por motivos De gharar excessivo. Futuros e antecipados em moedas sao exemplos desses contratos nos termos dos quais duas partes se tornam obrigadas a trocar moedas de dois paises diferentes a uma taxa conhecida no final de um periodo de tempo conhecido. Por exemplo, individuos A e B comprometem-se a trocar dolares americanos e Rupias indianas a taxa de 1: 22 apos um mes. Se o montante envolvido for 50 e A seja o comprador de dolares, entao, as obrigacoes de A e B sao fazer pagamentos de Rs1100 e 50, respectivamente, no final de um mes. O contrato e resolvido quando ambas as partes honram suas obrigacoes na data futura. Tradicionalmente, uma esmagadora maioria dos estudiosos da Sharia desaprovaram esses contratos por varios motivos. A proibicao aplica-se a todos os contratos em que as obrigacoes de ambas as partes sejam diferidas para uma data futura, incluindo contratos envolvendo troca de moedas. 8220 Keputusan Majlis Penasihat Shariah dunia bagi AAOIFI menyebut dalam fatwanya. 8220Futuras nao sao permitidas de acordo com a Shariah para assumir contratos de futuros, quer atraves da sua formacao ou negociacao8221 (Shariah Standard, hlm 356) f) Capital garantido (jaminan wang modal tidak lupus). Keistimewaan ini adalah tidak sah menurut SELURUH ULAMA EMPAT mazhab. Ini kerana dalam konsep Pelaburan Islam eang dikenali sebagai Mudarabah dan Musyarakah, tiada sebarang jaminan dari pengusaha bahawa modalnya terjamin. Menurut Mazhab Maliki dan Syafie menganggap kiranya terdapat dalam kontrak mana-mana pelaburan mudanza yang mana pihak pengurus menjamin bahawa modal tidak akan lupus walau apapun keadaan berlaku (samada akibat kelalaian atau tidak), maka aqad atau kontrak itu terBATAL. (Hashiyah Ad-Dusuqi, 5284 Mughni al-Muhtaj, As-Syarbini, 3419). Manakala menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, syarat seperti ini terbatal dan kontrak adalah sah (Bada8217 as-Sanai, al-Kasani, 5115 Al-Insaf, Al-Mardawi, 5313) Bagaimanapun pelaburan Swiss Mutual Fund ini sudah pasti lebih teruk lagi, kerana ia Langsung tidak menggunakan kontrak pelaburan yang diurus menurut Shariah. Pastinya kontrak pelaburan seperti ini adalah batal menurut empat mazhab dan segala keuntungan yang diterima adalah tidak sah. Menurut Shariah, hanya dua jenis jaminan modal di izinkan dalam aqad Mudarabah iaitu: - Jaminan modal dikembalikan jika pihak 8216mudarib8217 (pengurus pelaburan) mengkhinati mana-mana isi kontrak, kecuaian yang jelas dalam pengurusan dan yang sepertinya. Jaminan dari pihak ketiga dan bukannya pihak pengurus pelaburan (mudan) Malangnya, kedua-dua ini tidak termasuk dalam aqad pelaburan suico. G) Retorno Fixo Garantido: Ia tidak ubah seperti 8216Fixed Deposit8217. Deposito fixo adalah satu jenis pelaburan yang menjamin pulangan atau keuntungan dalam bentuk yang telah ditentukan secara pasti sejak awal lagi. Sebagai contoh, jika anda meletakkan duit pelaburan sebanyak RM 10.000 bagi tempoh 5 bulan, anda pasti akan diberi pulangan samada jumlah tertentu (seperti RM 5.000) atau kadar pulangan yang pasti (12) dari jumlah pelaburan anda. Ia telah sepakat seluruh ulama sebagai haram kerana Riba. Kaedah Fiqh menyebut. Al-Gunm Bi al-Gurmu (lucro e tomando risco) ertinya. 8220 (Bagi mendapatkan) Keuntungan (hasil pelaburan) mestilah dengan menhadapi risiko8221 (Algumas observacoes sobre a questao da RIBA e os desafios enfrentados pela Banca islamica, Ibrahim F I Shihata). Justeru sebarang pelaburan dengan jaminan pulangan adalah bertentangan dengan kaedah di atas tadi. Selain itu, sebarang pelaburan yang mempunyai elemen seperti ini adalah sebenarnya pinjaman dengan riba. Jaminan pulangan ini menjadikan ia berteraskan konsep pinjaman wang dengan faedah (interesse) yang dijamin. Ia adalah haram. H) 8220Equity8221 dan 8220commodities 8221: passinya apabila ia di urus secara konvensional, ia akan terlibat dengan unsur-unsur perjudian. I) Empresas pelaburan dalam syarikat-syarikat kukuh dengan jual beli saham. Sebarang syarikat yang ingin diletakkan duit pelaburan sepatutnya disemak dan disahkan terlebih dahulu oleh Painel Penasihat Shariah. Ia amat penting bagi menentukan samada syarikat itu menjalankan aktiviti yang menurut nilai Islam atau tidak. Apabila tiada sebarang panduan seperti Pelaburan Swiss ini, sudah tentu pelaburannya akan dibuat dalam apa jua syarikat, tidak kira yang terlibat dengan judi, arak, pelacuran dan lain-lain. Syarikat seperti ini sememangnya amat diminati kerana pulangannya lumyaan seperti genting di Malaysia. Bagi sebarang pelaburan di luar Negara, semua syarikat yang dilabur sepatutnya mesti disemak samada i diluluskan por Dow Jones Islamic atau tidak. SIla rujuk web dow jones islamica de investaaa atau djindexesmdsidxindex. cfmeventshowHome Kesimpulannya, AMAT SUKAR UNTUK SAYA menyokong keterlibatan Muculmano dalam pelaburan jenis ini, tiada satu pontuacao e muito distinto de Ditonjolkan diurus tadbir secara Islamik oleh Badan Pengurusan Pelaburan Swiss ini. Semuanya terlibat riba dan perjudian, maka semua untungnya samada riba atau tidak halal satu sen pun, walaupun pulangan lumayan beratus ratus perato tetapi ia adalah haram. HARAM DAN HARAM. MANIS DI DUNIA, PAHIT DI BARZAKH DAN AKHIRAT. Keputusan-keputusan di atas adalah menurut keputusan Majlis Penasihat Shariah oleh Auditoria de auditoria Organizacao de auditoria para instituicoes islamicas atau Academia Fiqh Interna da OCI (Majma Fiqh Islami) yang dianggotai oleh ahli-ahli pakar Shariah sedunia. Editor - Muhammad Azri Abdul Aziz - UUM Azri Assalamuaalaikum dan selamat berpuasa kepada pembaca blog ini Terlebih dahulu, dipanjatkan syukur kehadarat Allah kerana saya diberi kesempatan untuk menyiapkan blog ini. Semoga ia sedikit sebanyak membantu saya dan juga orang lain yang mempunyai keperluan yang sama dengan saya. Asal kepada penyiapan blog ini adalah untuk atribuicao regulasi kewangan dan perbankan islam yang dikelolakan oleh en. yazid, desarmando itu juga ianya memuatkan informasi-informasi berkenaan dengan perbankan dan kewangan Islam, samada yang berada di Malaysia ataupun di luar negara. Selain itu, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perbankan dan kewangan Islam akan diselitkan dalam blog ini untuk maklumat tambahan kepada para pembaca yang melayari blog ini. Sekian terima kasih Veja o meu perfil completoKod Etika Perniagaan dan Tatakelakuan Pengarah, Pegawai Pekerja PENGENALAN FXCM (quotFXCMquot), termasuk para afiliat dan entiti berkaitan, komited untuk mengekalkan keyakinan dan kepercayaan orang awam dengan sepenuhnya. Reputasi FXCM Ltd. sebagai syarikat yang adil, jujur ??dan berintegriti sememangnya telah dikenali ramai dan merupakan aset korporat kami yang paling bernilai. Kami menyedari bahawa reputasi kami bergantung kepada pematuhan pekerja kepada padrao tatakelakuan beretika dan profesionalisme yang paling tinggi dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Tanpanya, Kami mungkin tidak berpeluang untuk menempa sejarah gemilang dalam industri yang kami ceburi. Kod Etika Perniagaan dan Tatakelakuan Pekerja (Kod) menggariskan ringkasan padrao yang sering diguna pakai oleh Syarikat, pihak pengurusannya dan para pekerjanya. Kod ini disusun untuk mempromosikan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung di dalamnya serta menghalang berlakunya sesuatu salah laku. Kod ini penting bagi memastikan agar semua pekerja kami - serta masyarakat secara amnya tahu mengenai standard yang kami telah tetapkan untuk diri kami sendiri. Setiap pekerja bertanggungjawab untuk mematuhi Kod, dan kegagalan untuk berbuat demikian boleh menyebabkan pelakunya dikenakan tindakan disiplin yang mungkin termasuk pemecatan, dan kes sedemikian boleh dirujuk kepada pihak-pihak berkuasa yang berkaitan dan badan-badan kawal selia yang lain, di mana perlu. Bagi apa-apa bentuk tatakelakuan yang tidak dinyatakan secara khusus dalam Kod ini, pekerja diarahkan untuk berbincang dengan penyelia mereka atau wakil Bahgian Undang-Undang atau Pematuhan yang bersesuaian, namun pada akhirnya, mereka berkewajipan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dan bertindak sejajar dengan semangat, Prinsip dan nilai-nilai yang termaktub dalam Kod. UNDANG-UNDANG PERATURAN YANG MENTADBIR Objektif FXCM adalah untuk memberikan nilai dan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami di samping memaksimumkan pengalaman dagangan mata wang asing. Walau apa trocadilho, Syarikat sentiasa mengutamakan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan berbanding keuntungan. Semasa melaksanakan urusan perniagaan, kita hendaklah sentiasa mematuhi segala undang-undang dan peraturan berkaitan. Forex Capital Markets Limited didaftarkan dengan Pihak Berkuasa Tatasusila Kewangan (Autoridade de Conduta Financeira, FCA) de Londres, nombour pendaftaran firma 217689. Tarikh Kelulusan FCA berkuat kuasa pada 27 Mei 2003. Para afiliat LTD FXCM juga berdaftar dengan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (Commodity Futures Comissao de Negociacao, CFTC) sebagai Saudagar Komisen Niaga Hadapan (Comissao de Futuros Comerciante, FCM) de Amerika Syarikat atau pemegang Lesen Perkhidmatan Kewangan Australia (Nombor 309763) yang dikeluarkan por Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (Comissao Australiana de Valores Mobiliarios e Investimentos, ASIC), ARBN dengan ASIC ialah 121934432. Di Paris, FXCM Perancis didaftarkan dengan Autorit de Contrle Prudentiel (ACP), sebagai cawangan Forex Capital Markets Limited. Suruhanjaya Sekuriti e Niaga Hadapan (Securities and Futures Commission, SFC) de Hong Kong. NILAI-NILAI ETIKA TERAS INTEGRITI FXCM menyedari bahawa kejayaan kami bergantung kepada integriti Syarikat berserta keyakinan dan kepercayaan orang awam terhadap keutuhan reputasi ini. Kami menghormati kepentingan para pelanggan kami, menepati komitmen kami, dan telus untuk hanya menjanjikan apa yang kami dapat penuhi. JUJUR FXCM telah menetapkan satu syarat am untuk bahawa sebarang komunikasi tidak boleh memperdaya atau mengelirukan orang awam. FXCM percaya bahawa kesungguhan untuk berlaku jujur ??tidak sepatutnya dibuat hanya untuk mematuhi undang-undang sebaliknya, ia hendaklah disemai sebagai satu prinsip untuk meningkatkan perlindungan pelabur agar setiap langkah dapat diambil bagi memastikan komunikasi dengan pelanggan dan kandungan bahan-bahan promosi adalah tepat dan lengkap. Maklumat yang tepat dan lengkap membolehkan pelabur membuat keputusan bijak dan oleh yang demikian, sebarang pernyataan hendaklah disusun dengan sempurna untuk mengelakkan kekeliruan atau salah tanggapan. SAKSAMA FXCM acompanhou um membro do membro e uma pessoa limao e muito bem sucedida na internet. Kami mengaplikasikan pendekatan ini dengan cara yang konsisten tanpa sebarang diskriminasi daripada pelabur syarikat gergasi hinggalah kepada pemegang akaun individu kami. Kami bersaing dengan agresif untuk melebarkan aset dan perniagaan kami secara keseluruhannya, namun ia dilakukan dengan adil, beretika dan melalui cara yang sama sekali tidak melanggar segala undang-undang dan peraturan berkaitan, serta nilai-nilai dan prinsip yang termaktub dalam Kod ini. Rekod kecemerlangan kami telah diperoleh melalui persaingan perniagaan yang telus dan saksama. Kami tidak pernah memperoleh kelebihan persaingan melalui amalan-amalan perniagaan yang tidak beretika atau menyalahi undang-undang. Kami sentiasa berusaha untuk berlaku adil semasa berurusan dengan semua pelanggan, pembekal perkhidmatan, firma-firma lain dan rakan-rakan sekerja kami. Kami menentang sepenuhnya perbuatan memperalatkan atau mengambil kesempatan terhadap sesiapa sahaja melalui manipulasi, menyembunyikan atau menyalahgunakan maklumat sulit, memberikan gambaran yang salah mengenai material fakta-fakta, atau sebarang bentuk amalan tak adil yang lain. BERTANGGUNGJAWAB FXCM terkenal sebagai sebuah syarikat yang memenuhi komitmen dan tanggungjawabnya terhadap para pelanggan kami, pekerja, pembekal perkhidmatan, pihak-pihak berkuasa, badan kawal selia, firm-firma lain, meios de comunicacao social e masyarakat. Kepada pelanggan, kami komited untuk membekalkan produk dan perkhidmatan kami dengan cekap, inovatif dan konsisten dengan keperluan mereka, serta menyediakan persekitaran perdagangan yang ideal, lancar, boleh diyakini, mudah dan menguntungkan daripada segi harga dan kualiti. Kepada pekerja, kami menawarkan jawatan yang mencabar dalam persekitaran profesional dan mesra di samping peluang sama rata untuk mendorong pembangunan profesional berdasarkan prestasi. Kepada pembekal perkhidmatan, kami berhasrat untuk membina hubungan yang dapat memanfaatkan semua pihak sambil mempromosikan prinsip-prinsip Kod sepanjang proses tersebut. Kepada badan kawal selia, kami berazam untuk mematuhi dan mengikuti sepenuhnya semua undang-undang, peraturan, syarat yang berkaitan dan standard amalan perniagaan yang baik. Kami sekali-kali tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar undang-undang dan peraturan demi memperoleh keuntungan sebaliknya, kami menawarkan kerjasama dan bantuan sepenuhnya kepada pihak-pihak berkuasa dan badan kawal selia bagi mengukuhkan perlindungan pelabur. Kepada firma-firma lain, kami komited untuk melaksanakan amalan perniagaan dan persaingan yang beretika dan adil dengan membekalkan produk dan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan. Kepada pihak media, kami sentiasa bersedia untuk menyediakan liputan dan objektif yang tepat mengenai perniagaan kami. Sebagai ahli masyarakat secara amnya, kami menawarkan sokongan kepada pelbagai organisasi dan institusi yang didedikasikan untuk tujuan sosial, amal, pendidikan, kemanusiaan dan kebudayaan. Kami tomou a decisao de um amigo e nao deixou de ser um amigo. CEKAP Dengan membuat pelaburan yang banyak daripada aspek masa, tenaga dan wang untuk membangunkan produk dan perkhidmatan tukaran wang asing yang dipertingkatkan, FXCM telah berjaya menggondol pengiktirafan dunia sebagai peneraju dalam perdagangan mata wang dalam talian. Hasilnya, volum dagangan kami hampir tidak dapat ditandingi dalam industri ini, dan ia juga memudahkan kami untuk mewujudkan jalinan kerjasama yang mapan dengan pelbagai pembekal kecairan terbesar dunia, termasuk banco-banco di seluruh dunia, institusi kewangan dan pemain industri yang lain. Kami amat menghargai kemahiran inovasi dan pengalaman kakitangan kami. Para eksekutif dan pekerja kami memiliki pengalaman luas dalam dagangan mata wang asing, dan ramai yang telah terlibat dalam perdagangan mata wang dalam talian sejak era awal industri. Kami memiliki kelayakan yang unik dalam bidang masing-masing. BOLEH DIPERCAYAI Kebolehpercayaan merupakan mercu tanda FXCM dan juga produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan. Syarikat menyediakan rangkaian sokongan 24 jam 7 hari seminggu dalam pelbagai bahasa, dan perkhidmatan yang disediakan merangkumi jualan, urus niaga, pentadbiran dan bantuan teknikal. Matlamat kami adalah untuk memberi jaminan kepada pelanggan bahawa mereka boleh bergantung sepenuhnya kepada kami, untuk membolehkan mereka memberi lebih tumpuan kepada strategi pelaburan masing-masing. NILAI TERAS PROFISSIONAIS: AMANAN PERNIAGAAN PEMATUHAN KEPADA PERATURAN FXCM mengiktiraf pentingnya semua undang-undang, peraturan, syarat, polisi do padrao yang berkenaansama ada dalaman atau luarandan pematuhan yang sempurna. Kami tomou a lista de um grupo de homens e mulheres. Sebagai firma FCA berdaftar, FXCM LTD dikehendaki memenuhi padrao kewangan yang ketat, termasuk kecukupan modal atau keperluan sumber kewangan. Kami juga dikehendaki menghantar laporan kewangan secara berkala kepada badan-badan kawal selia kami, di dalam dan juga di luar negara. FCA berperanan menguatkuasakan semua padrao ini dengan ketat, dan juga berhak mendenda firma danatau menamatkan status pendaftaran mereka disebabkan pelanggaran undang-undang. PERLINDUNGAN WANG PELANGGAN Wang pelanggan yang didepositkan oleh pelanggan Runcit akan diasingkan oleh FXCM Ltd menurut piagam keselamatan wang pelanggan FCA. USAHA WAJAR FXCM melaksanakan usaha-usaha wajar bagi memastikan kami mengenali siapa pelanggan kami dan melaksanakan transaksi sem perdas e sem perdas, peraturan dan syarat. FXCM melaksanakan Programa Pengenalpastian Pelanggan, atau Polisi Kenali Pelanggan Anda, dengan mendokumenkan prosedur kami untuk memperoleh, mengesahkan dan merekodkan maklumat yang dapat mengenal pasti setiap pemegang akaun kami dengan tepat. Semua pekerja dikehendaki mematuhi polisi dan prosedur Programa Pengenalpastian Pelanggan dan Polisi Kenali Pelanggan Anda. KOMUNIKASI Polisi FXCM menetapkan bahawa segala komunikasi daripada pihak kami hendaklah lengkap, saksama, benar, tepat pada masanya dan boleh difahami. Polisi ini terpakai untuk semua komunikasi dengan pihak-pihak berkuasa, badan kawal selia, pekerja, pelanggan dan pyhak media. Semua pekerja yang terlibat dalam proses pendedahan maklumat kami (termasuk pihak pengurusan atasan) bertanggungjawab untuk mendokong polisi ini. Secara khususnya, individu-individu ini perlu sentiasa membiasakan diri dengan keperluan pendedahan yang berkenaan, dan mereka dilarang daripada sengaja memberikan gambaran yang salah, tidak mengendahkan atau menyebabkan orang lain memberikan gambaran yang salah atau tidak mengendahkan fakta-fakta material kepada orang lain, sama ada Di dalam atau di luar Syarikat, termasuk juruaudit bebas kami. Mereka yang bertindak selaku penyelia dalam proses pendedahan ini wajib melaksanakan tugas mereka dengan rajin dan tekun. BUKU REKOD Semua rekod FXCM berkaitan transaksi dan tanggungjawab kami terhadap akaun pelanggan perlu dicatatkan dengan lengkap, benar dan tepat pada masanya. Kami mengekalkan sistem kawalan perakaunan dalaman yang teliti bagi menjamin kebolehpercayaan dan memastikan kecukupan rekod akaun pelanggan kami serta laporan penyenggaraan yang akan dijanakan. Semua rekod disimpan mengikut tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan berkaitan. FXCM komited untuk melaksanakan proses auditoria dalaman dan luaran yang bebas, cekap dan efisien bagi menyokong proses-proses operasi kami di samping membantu kami mengenal pasti dan menangani sebarang isu perakaunan, kawalan perakaunan dalaman atau auditoria. Para pengurus kami bekerjasama penuh dengan pihak juruaudit untuk mencapai dan melaksanakan strategi penyelesaian dengan cekap dan tepat pada masanya. KERAHSIAAN FXCM mengaplikasikan instrumen yang sesuai bagi mengawal dan memantau pemindahan maklumat sulit dan sensitif di dalam dan di luar Syarikat, sekiranya perlu sahaja dan dencon sebaik mungkin. Kami tidak akan sengaja mendedahkan maklumat bukan umum berhubung perniagaan kami, pelanggan kami ataupun pekerja kami, melainkan jika ianya berkait dengan penghantaran perkhidmatan kepada pelanggan kami, apabila diminta por pelanggan kami, atau sepertimana dikehendaki oleh undang-undang. FXCM berusaha untuk mengekalkan dialog eang telus dan terbuka dengan para pelanggan kami dan pihak-pihak lain, berdasarkan prinsip kesaksamaan, saling hormat-menghormati dan profesionalisme. PENGURUSAN RISIKO FXCM menasihatkan pelanggan untuk bertindak secara bijak, berdisiplin dan berpengetahuan dalam mengambil risiko. Bagi pihak kami, segala risiko sentiasa dipantau, dikawal dan diuruskan berdasarkan prinsip pematuhan kepada rangka kerja perundangan dan peraturan yang sewajarnya serta instrumen, prosedur dan proses kelulusan pengurusan. ANTIPENGUBAHAN WANG HARAM Pengubahan wang haram ialah proses di mana individuo atau perniagaan cuba untuk menyembunyikan sumber dan pemilikan hasil-hasil yang diperoleh melalui aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti penipuan, pencurian, pengedaran dadah atau sebarang jenayah lain. Pengubahan wang haram juga mungkin melibatkan penggunaan dana yang diperoleh secara sah bagi membiayai aktiviti keganasan. Pelbagai produk dan transaksi kewangan, termasuk yang berhubung dengan pasaran tukaran asing, berpotensi terlibat dalam skim pengubahan wang haram. Sejajar dengan itu, kami bertindak secara agresif untuk mengelakkan Syarikat daripada digunakan sebagai alat untuk aktiviti sedemikian. Pengubahan wang haram merupakan kesalahan jenayah dan pelakunya danatau pemudah caranya boleh dikenakan tindakan jenayah dan sivil yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda. Bagi mematuhi undang-undang dan peraturan berkaitan antipengubahan wang haram, FXCM telah melaksanakan beberapa polisi de prosedur untuk mengesan, menghalang dan melaporkan aktiviti pengubahan wang haram atau sebarang aktiviti lain yang mencurigakan. PENINGKATAN BERTERUSAN Walaupun Kod ini tidak mewujudkan kewajipan yang akan mengikat FXCM secara sah atau memberikan pemilikan sah kepada pekerja kami atau orang lain, kami sentiasa aktif menyemak prestasi lampau kami dan berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dinyatakan di sini. TERNAS PROFISSIONAIS NILAI-NILAI: AMALAN PENGGAJIAN KOMITMEN FXCM TERHADAP KECEMERLANGAN PEKERJA PELUANG FXCM berhasrat untuk mewujudkan dan mengekalkan persekitaran profesional yang dapat menarik, membangunkan dan mengekalkan individu cemerlang. Kami menawarkan peluang sama rata, tanpa mengira bangsa, negara asal, keturunan, jantina, kecenderungan seksual, agama, umur, ketakupayaan fizikal, masalah perubatan atau kehamilan. Kami tidak akan bertolak-ansur dengan sebarang bentuk perbuatan yang menyalahi undang-undang seperti diskriminasi, gangguan, serangan atau tindakan balas. Pekerja dinasihatkan merujuk kepada Buku Panduan Pekerja untuk polisi gangguan dan prosedur laporan kami yang lengkap. SISTEM GANJARAN KOMPETITIF FXCM menawarkan budaya kerja bresaskan prestasi, dengan sistem ganjaran yang bersifat kompetitif serta penilaian berkala yang adil dan objektif, dengan mengambil kira sumbangan peribadi pekerja kepada usaha kami secara keseluruhannya serta pematuhan kepada nilai-nilai dan prinsip yang ditetapkan dalam Kod ini. Rakan-rakan niaga dan pyhak pengurusan kami mengekalkan polisi pintu terbuka agar setiap pekerja dapat berbincang dan bersemuka dengan pihak pengurusan pada bila-bila masa. PELANGGARAN Kami akan membuat penilaian sama ada pelanggaran Kod telah berlaku dan, jika demikian, menentukan sama ada langkah-langkah disiplin perlu diambil terhadap pelaku dan orang-orang lain yang terlibat dalam kesalahan tersebut. Langkah-langkah disiplin ini mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kaunseling, teguran lisan atau bertulis, amaran, tempoh percubaan atau penggantungan kerja tanpa gaji, pangkat penurunan, pengurangan ganjaran, pemecatan, restitusi dan tindakan undang-undang. Kami mungkin akan mengetepikan peruntukan Kod ini dalam beberapa situasi tertentu. Sebarang pengetepian Kod boleh diluluskan hanya dalam situasi terkecuali, selepas semakan pihak pengurusan. Mana-mana pekerja yang percaya bahawa dia berhak memperoleh pengetepian hendaklah membincangkan perkara tersebut dengan Kaunsel Am kami danatau Ketua Pegawai Pematuhan. TANGGUNGJAWAB PEKERJA Setiap pekerja FXCM bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan, syarat serta polisi dalaman FXCM, termasuk prinsip-prinsip yang termaktub dalam Kod ini. Tanggungjawab ini menghendaki pekerja membiasakan diri dengan undang-undang, peraturan, syarat, garis panduan, manual dan amalan perniagaan terbaik yang baharu yang berkaitan dengan tugas mereka, dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. FOKUS KEPADA PELANGGAN Kami terus aktif melaksanakan inisiatif untuk menonjolkan keistimewaan kami serta menandingi firma-firma lain dalam aspek khidmat pelanggan. Kami menghendaki dan menggalakkan para pekerja kami untuk menyemai pendekatan berteraskan pelanggan, dan untuk melayan pelanggan kami dengan penuh adab, profesionalisme dan rasa hormat. KERJA BERPASUKAN Kami menghendaki para pekerja kami bertindak sebagai satu pasukan dan berusaha sedaya-upaya untuk mencapai matlamat yang sama. Kami menghendaki pekerja kami bertindak dengan niat yang baik, teliti, cekap, mahir dan tekun pada setiap masa, dan tanpa memberikan sebarang gambaran yang salah mengenai fakta-fakta material. KERAHSIAAN Sepanjang tempoh perkhidmatan, pekerja mungkin akan dibenarkan mengakses maklumat berkenaan pelanggan kami, amalan perniagaan, sistem, pelan pemasaran atau strategi, perbelanjaan dan pendapatan, dan pengetahuan lain yang dianggap proprietari por FXCM atau pelanggan kami. Pekerja dilarang daripada mendedahkan atau menggunakan, sama ada semasa atau selepas penggajian mereka dengan FXCM, sebarang maklumat yang mereka terima atau bangunkan, melainkan bagi tujuan perniagaan yang sah atau di mana ia dimandatkan secara sah. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, maklumat yang disimpan dalam mana-mana sistem komputer dan juga perisian proprietari yang dibangunkan oleh FXCM. Mana-mana pekerja yang mengetahui sebarang maklumat sulit bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat tersebut, dan mendedahkannya kepada pihak dalaman hanya berdasarkan keperluan. Pekerja hendaklah berhati-hati semasa mengendalikan maklumat sulit dan menghindari daripada berkomunikasi mengenai perkara-perkara sulit melalui cara yang mudah ditafsirkan atau digunakan oleh pihak ketiga. KONFLIK KEPENTINGAN Konflik kepentingan peribadi timbul apabila pekerja terpaksa membuat pilihan antara kepentingan peribadi mereka (kewangan atau sebaliknya) dan kepentingan Syarikat. Konflik kepentingan boleh menjejaskan integriti Syarikat secara amnya. Oleh yang demikian, pekerja sekali-kali tidak boleh mengetepikan kesetiaannya kepada Syarikat untuk meraih keuntungan dan manfaat peribadi. Semua pekerja dikehendaki bertindak demi kepentingan terbaik Syarikat. Mana-mana pekerja yang berhadapan dengan situasi di mana keobjektifannya mungkin dipersoalkan akibat kepentingan diri atau keluarga atau hubungan peribadi hendaklah berbincang dengan penyelianya atau wakil Bahang Perundangan atau Pematuhan yang berkenaan. Selain itu, mana-mana pekerja yang menyedari berlakunya transaksi material atau hubungan yang sewajarnya dijangka dapat menimbulkan konflik kepentingan peribadi hendaklah segera membincangkan perkara tersebut dengan penyelia atau Pegawai Perundangan atau Kepatuhan. PENGGAJIAN LUAR SYARIKAT Penggajian dan penkertaan dalam aktiviti lain di luar Syarikat berpotensi mengganggu tugas-tugas individuo sebagai pekerja FXCM. Pekerja yang berkhidmat sebagai pengarah, pemegang amanah atau pegawai (sama ada dibayar, tidak dibayar, dipilih, dilantik atau sebagainya) dalam apa-apa perniagaan selain FXCM perlu mendapatkan kelulusan bertulis de Bahagian Perundangan atau Kepatuhan. Melainkan kebenaran khas telah diberi, pekerja dilarang daripada berkhidmat dalam lembaga atau jawatan penasihat dengan firma-firma lain dalam industri mata wang asing, terutamanya dengan mana-mana pelanggan kami. SOALAN MENGENAI KOD DAN LAPORAN PELANGGARAN Pekerja digalakkan untuk berbincang dengan penyelia sekiranya mereka berasa ragu-ragu mengenai tindakan terbaik yang perlu diambil dalam sesuatu situasi. Sebarang soalan berkaitan Kod dan penggunaannya boleh diajukan kepada penyelia anda atau Bahang Perundangan atau Pematuhan. Sekiranya berlaku sebarang pelanggaran undang-undang, peraturan, syarat atau Kod ini, kami menggalakkan anda untuk melaporkan secara terus kepada penyelia dan wakil Bahang Perundangan dan Pematuhan yang berkenaan atau, di mana perlu, secara terus kepada pihak pengurusan atasan. Laporan oleh pegawai dan pekerja boleh dibuat secara rahsia tanpa memberikan nama pelapor. Sekiranya pelanggaran dilakukan oleh pengarah, kakitangan kanan dan pegawai, laporan sedemikian hendaklah diajukan kepada wakil Bahang Perundangan atau Pematuhan yang sewajarnya. Menurut Polisi Pemberi Maklumat FXCM, mana-mana pekerja boleh, mengikut pertimbangan mutlaknya, melaporkan kepada Jawatankuasa Audit, Kaunsel Am atau Hotline Etika dan Pematuhan Syarikat, sama ada secara terbuka, rahsia atau tanpa nama tentang (i) sebarang hal-hal perakaunan, kawalan Perakaunan dalaman atau auditoria yang diragui (ii) ketakpatuhan dengan terma-terma perundangan dan kawal selia yang berkaitan atau dengan Kod atau (iii) tindakan balas terhadap pekerja dan individu lain yang telah membuat laporan, dengan niat yang baik, mengenai hal-hal perakaunan, Kawalan perakaunan dalaman atau auditoria yang meragukan, melalui sebarang kaedah yang tersedia termasuk: secara bertulis kepada FXCM (ldquoFXCMrdquo), Perhatian: The Audit Committee ou General Counsel, 55 Water St. 50th Floor, Nova Iorque, NY 10041 dengan menghubungi (877) 882 -3925 pada bila-bila masa atau dengan mengakses iwf. tnwgrcfxcm dan memuat naik pesanan. Mana-mana pihak lain yang berminat boleh melaporkan kepada Jawatankuasa Auditoria, Kaunsel Am atau Hotline Etika dan Pematuhan Syarikat mengenai sebarang isu yang diragui berkaitan perakaunan, kawalan perakaunan dalaman atau Hal-Hal auditoria yang lain, dakwaan perundangan atau tindakan balas, sebagaimana yang dinyatakan dalam Perenggan sebelumnya. Mana-mana laporan sedemikian hendaklah desertakan bersama nama individuo yang menghantar laporan. Semua laporan hendaklah dibuat berdasarkan fakta dan bukannya andaian atau kesimpulan, dan hendaklah mengandungi seberapa banyak maklumat spesifik yang boleh bagi memudahkan penilaian menyeluruh. Selain itu, semua laporan hendaklah mengandungi maklumat kukuh bagi memulakan siasatan termasuk, sebagai contoh, nama-nama individu yang disyaki melakukan pelanggaran, fakta relevan mengenai pelanggaran, bagaimana pengadu tahu mengenai pelanggaran tersebut, sebarang langkah terdahulu yang telah diambil oleh pengadu yang mungkin mengalami kemudaratan Atau gangguan akibat pelanggaran tersebut, dan, setakat yang boleh, anggaran impak atau kerugian Syarikat disebabkan pelanggaran tersebut. Hotline di atas dan laman web dikendalikan oleh pembekal perkhidmatan luar yang bebas bagi memudahkan mana-mana pekerja Syarikat atau pihak lain untuk membuat laporan. Pekerja boleh menghantar laporan secara sulit dengan namanya dirahsiakan, dan mereka juga tidak perlu menyatakan identiti diri mereka. Hotline di atas dan pembekal perkhidmatan laman web akan menerangkan kepada setiap pemanggil tentang prosedur untuk membuat susulan laporan (termasuk maklumat tambahan yang boleh diberikan ole pemanggil pada masa akan datang). Syarikat melarang keras sebarang tindakan balas terhadap mana-mana pengarah, pegawai atau pekerja disebabkan laporan yang dibuat atas niat yang baik.