Poradnik Inwestora Forex
Poradnik Inwestora ForexAlmanachinwestora. pl Almanachinwestora. pl tem 47 anos. Alexa classifica em 2.750.693 no ranking mundial. Este site usa o tipo de documento HTML5. Este servidor de sites e IdeaWebServerv0.80. Este site funciona na Polonia. Tem 12 categorias. O endereco IP da rede e 89.161.238.211. O tamanho da pagina e de 100,3 KB e o tamanho do texto da pagina e de 21,9 KB. Este site possui 160 links internos e 6 links externos. Este site esta listado no Alexa. Ultima atualizacao em domingo, 19 de abril de 2015. Categorias As palavras-chave ajudam visitantes e potenciais clientes a entender o proposito da sua pagina. Ao ler o conteudo da pagina, o visitante verificara as palavras-chave que estao procurando. As categorias ajudam os mecanismos de pesquisa a entender o proposito da sua pagina. Quando um mecanismo de pesquisa rastreia as paginas do site para indexa-las para analisar as palavras-chave na pagina para definir a finalidade do seu site. Forex. Inwestycje. Gieda. Fibonacci. Analiza. Akcje. SP500. Analiza Techniczna. Kontrakty Terminowe. WIG20. Analiza Fundamentalna. Fw20 Meta tags sao fragmentos de texto que descrevem o conteudo da pagina. As tags Meta nao sao exibidas na propria pagina, mas apenas no codigo da pagina. Todos conhecemos as tags do blog da cultura e as Meta tags sao mais ou menos as mesmas, pequenos descritores de conteudo que ajudam a dizer aos motores de busca sua pagina da web. Meta Atributo de Palavras-Chave - Uma serie de palavras-chave que voce considera relevantes para a pagina em questao. Title Tag - Este e o texto que voce vera no topo do seu navegador. Os motores de busca visualizam este texto como o titulo da sua pagina. Meta Descricao Atributo - Uma breve descricao da pagina. Meta Robots Atributo - Uma indicacao para rastreadores de motores de busca (robos ou bots) quanto ao que eles devem fazer com a pagina. Ranking de Alexa O algoritmo segundo o qual o ranking do Alexa Traffic e calculado simplesmente. E baseado na quantidade de trafego registrado de usuarios que possuem a barra de ferramentas Alexa instalada em tres meses. Esse trafego e baseado em parametros como o alcance e as visualizacoes de pagina. O Alexa Traffic pode ser usado como uma ferramenta de inteligencia competitiva, mas voce deve levar em conta o fato de que seu tamanho de amostra da audiencia e muito pequeno. Basta inserir o site de seus concorrentes na secao Comparacao de sites e medir os resultados de seus esforcos de marketing na web em comparacao com o seu Concorrentes. Em contraste com o PageRank do Google, quanto menor o numero de classificacoes, melhor. Isso ajuda os webmasters e anunciantes a ver o verdadeiro potencial de marketing do seu site. Quanto melhor for seu ranking Alexa, mais eles estarao dispostos a oferecer para comprar espaco publicitario em seu site. Paginas pessoais ou blogs sao levados em consideracao, e classificados da mesma maneira que os sites regulares. Eles ate conseguem uma marca distintiva Dado que o ranking da Alexa oferece informacoes sobre o seu site e uma boa ferramenta para ter em mente a otimizacao do mecanismo de pesquisa. Classificacao global: 2,750,693 Classificacao do pais: 0 Alexa Traffic Graph O ranking de trafego de Alexa e baseado em tres meses de dados de trafego historico agregados de milhoes de usuarios da Barra de ferramentas Alexa e e uma medida combinada de visualizacoes de pagina e usuarios (REACH). Como primeiro passo, Alexa calcula o alcance e o numero de visualizacoes de pagina para todos os sites na Internet diariamente. A principal classificacao de trafego de Alexa baseia-se na media geometrica dessas duas quantidades em media ao longo do tempo (de modo que a classificacao de um site reflete o numero de usuarios que visitam este site, bem como o numero de paginas no site visto por esses Comercial). Almanachinwestora. pl s nos ultimos 5 meses Alexa Traffic Graph: Tempo de carregamento da pagina Construimos este modulo Page Load Test, para ajuda-lo a analisar sua velocidade de download de sites e aprender a torna-los mais rapidos. Ele permite que voce determine o que uma pagina da web e muito rapida, lenta, muito grande, qual e a melhor pratica que voce nao segue, e assim por diante. Tempo de carregamento da pagina: 1.8284944 segundos Este relatorio foi gerado ha 1 ano. Quick Links Recentemente AnalyzedPORADNIK INWESTORA Co zrobi jeli w miejscu planowanej INWESTYCJI Budowlanej natrafiono na obiekty Archeologiczne lub w miejscu prowadzenia pra zarejestrowane brincadeira stanowisko Archeologiczne Kto wydaje pozwolenia na prowadzenie pra archeologicznych Kto moe prowadzi Archeologiczne badanianadzory, jakie musi posiada kwalifikacje Dlaczego Naley uzyska decyzj na Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw zezwalajcej na przeprowadzenie pra na terenie objtym ochron konserwatorsk itp. Wszystkich zainteresowanych odpowiedziami na te pytania zapraszam do zapoznania e z ponizszym tekstem. Dziedzictwo archeologiczne podlega ochronie prawnej. W Polsce podstaw ochrony jest ustawa o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami z 2003 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568). Dziedzictwo archeologiczne jest nieodnawialne, gdy nie jest molly odtworzenie uszkodzonego ukadu warstw stanowiska archeologicznego. Wszelkie ingerencje w struktur nieruchomego zabytku archeologicznego s nieodwracalne, kade dziaanie polegajce na pracach ziemnych w jego obrbie powoduje trwae uszkodzenia. Dotyczy para rwnie archeologicznych bada wykopaliskowych, ktre s eksperymentem jednorazowym, poniewa w efekcie prowadz do zniszczenia zabytku. Zasb dziedzictwa archeologicznego jest nie tylko nieodnawialny, ale rwnie: jest naraony na zniszczenie w wyniku dziaalnoci si przyrody i czowieka jest wasnoci publiczn. Wydobywanie zabytkw z ziemi bez naukowej dokumentacji ich kontekstu pozbawia nas cennych informacji o naszej historii i niszczy dziedzictwo archeologiczne. Dokumentacja jest te podstaw oceny prawidowoci przeprowadzenia bada wykopaliskowych. Wszelki k olekcjonowanie zabytkw archeologicznych z nielegalnych rde sprzyja proceedowi rabunkowych wykopalisk, sprzyja niszczeniu stanowisk archeologicznych pozbawiajc nas moliwoci poznania przeszoci. Stwarzaj rynek zbytu dla pozyskanych w ten sposb antykw, co w wietle prawa jest paserstwem. Ratowanie dziedzictwa polega na utrzymywaniu go w stanie moliwie nienaruszonym. Zabytkiem archeologicznym jest kady lad dziaalnoci czowieka znajdujcy si w ziemi lub pod wod, ktrego zachowanie ley w interessie spoecznym ze wzgldu na posiadan warto historyczn, artystyczn lub naukow. Mona wyrni dwa typy zabytkw archeologicznych: ruchome i nieruchome. Zabytki ruchome para przedmioty zwizane z dziaalnoci czowieka w przeszoci. Z perspektywy nauki i dziedzictwa znacznie waniejsze s jednak archeologiczne zabytki nieruchome stanowiska archeologiczne, czyli zespoy obiektw o charakterze kultowym, grobowym, mieszkalnym lub gospodarczym, otaczajcy je ukad warstw glebowych oraz znajdujce si w nich zabytki ruchome (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O Ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami, art. 3 pkt. 1 i 4). Zgodnie z art. 6 pkt. 3 teje ustawy, ochronie i opiece podlegaj 8211 bez wzgldu na stan zachowania, zabytki archeologiczne bdce w szczeglnoci: pozostaociami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyskami, kurhanami, reliktami dziaalnoci gospodarczej, religijnej i artystycznej. Nawet jeli w miejscu planowanej inwestycji np. Na dziace budowlanej nie zarejestrowano stanowiska archeologicznego 8211 nie wyklucza to jednak moliwoci, e w miejscu pracrobot budowlanych nie natrafi si na zabytki archeologiczne, obiekty etc. Konieczne jest aby ju na etapie planowania inwestycji dokadnie sprecyzowa warunki konserwatorskie, umoliwiajce jej podjcie (oraz jeli bdzie taka konieczno 8211 wliczenie w przewidywane koszty bada lub nadzoru archeologicznego). Poszukiwanie zabytkw w Polsce jest legalne pod warunkiem prowadzenia uzyskania pozwolenia od waciwego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw. Poszukiwanie zabytkw bez pozwolenia lub wbrew jego warunkom jest wykroczeniem. Rnica midzy badaniami archeologicznymi, um nadzorem archeologicznym: Nadzory archeologiczne polegaj na monitorowaniu prac budowlanych na terenach gdzie istnieje przypuszczenie, e w ziemi przetrway obiekty zabytkowe. Jest para formar nadzoru podczas prac ziemnych, ktra ma na celu odkrycie archeologicznych zabytkw wczeniej nieujawnionych. Jeli w ich trakcie zostan znalezione zabytki archeologiczne Wojewdzki Konserwator Zabytkw moe nakaza przeprowadzenie na archeologicznych bada ratowniczych. Badania archeologiczne pra pracar badawcze suce stwierdzeniu wystpowania, rozpoznaniu, zadokumentowaniu i naukowemu opracowaniu archeologicznych zabytkw. W skk wchodz m. in archeologiczne badania rozpoznawcze badania wykopaliskowe. Wykonywane s na wiksz skal, ni nadzory. Badania wykopaliskowe, polegaj na pracach ziemnych w obrbie archeologicznego stanowiska i maj na celu systematyczne i metodyczne odsanianiu jego elementw w celu ich zadokumentowania. Jeli w miejscu planowanej inwestycji, robt budowlanych zarejestrowane jest stanowisko archeologiczne wwczas przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow naley uzyska pozwolenie wydane przez Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw, zezwalajce na przeprowadzenie planowanych prac (zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pn. Zm.). Prowadzenie robt budowlanych na obszarze nie wpisanym do rejestru zabytkw. Ale objtych ochron konserwatorsk na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest moliw jedynie w uzgodnieniu z Wojewdzkim Konserwatorem Zabytkw, ktry jest zobligowany do zajcia stanowiska, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Po tym terminie, uznaje e zgoszone warunki projektowe za uzgodnione. Zgodnie z art. 117 us oodle zabytkw i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pniejszymi zmianami, w przypadku gdy inwestor przeprowadzeni roboty budowlane bez wymaganego pozwolenia. Lub w sposb odbiegajcy od warunkw i zakresu okrelonego w posiadanym pozwoleniu wie si z kar grzywny 8211 dla osb odpowiedzialnych za inwestycj w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zabytku, a WKZ 8211 niezalenie od postpowania karnego ma prawo m. in. Nakaza na koszt sprawcy przywrcenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzdkowanie terenu, uma wic nie tylko zaprzestania prac, ale i w przypadku stanowisk archeologicznych o wasnej formie krajobrazowej odtworzenie ich poprzedniego wygldu. Niedopenienie wymogw zwizanych z uzyskaniem decyzji z WKZ, naraa inwestora na ronego rodzaju sankcje ze strony organw nadzoru budowlanego np. W postaci decyzji nakazujcej wstrzymanie prowadzonych robt (artigo 50?, 1 pkt 4 ustawy o prawie budowlanym), um w przypadku nieuzupenienia wymogw 8211 nawet do rozbirki planowanej inwestycji. Kiedy podczas realizacji inwestycji natrafiono na obiekty i zabytki archeologiczne to zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pniejszymi zmianami, Naley natychmiast prace wstrzyma prowadzone, KTRE mogyby doprowadzi fazer destrukcji MATERIAU zabytkowego um nastpnie zabezpieczy ir i miejsce jego odkrycia przy uyciu dostpnych rodkw oraz niezwocznie powiadomi waciwego terytorialnie Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw, wjta lub (burmistrza, miasta Prezydenta). Jeli informacj o znalezisku otrzyma orgao gminy, jest on zobowizany w terminie nie duszym ni 3 dni przekaza j WKZ, ktry w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, jest zobowizany dokona ogldzin znalezionego przedmiotu i miejsca jego znalezienia oraz, w razie potrzeby nakaza przeprowadzenie na Koszt inwestora ratunkowych bada archaeologicznych. Przedmioty bdce zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku bada archeologicznych, stanowi wasno Skarbu Pastwa. Naley zabezpieczy znalezisko przed zniszczeniem i niezwocznie zawiadomi o znalezieniu tego przedmiotu waciwego wojewdzkiego konserwatora zabytkw oraz wadze gminymiasta. Badania ratunkowe wstrzymujce roboty inwestycyjne nie mog trwa duej ni miesic od dnia dorczenia decyzji Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw. Jednak gdy znaleziska posiadaj wyjtkow warto WKZ moe wyda decyzj o przedueniu wstrzymania robt do 6 miesicy. Nie zgoszenie znaleziska archeologicznego lub naraenie go na zniszczenie bez powiadomienia Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw (WKZ) podlega wedug prawa karze grzywny (art. 115 ustawy o ochronie zabytkw). Nawet jeeli na terenie przeznaczonym pod inwestycj nie zarejestrowano do tej pory adnego zabytku archeologicznego, nie wyklucza to jego istnienia. Take wwczas gdy Wojewdzki Konserwator Zabytkw nie zgasza zastrzee do przedstawionego planu inwestycji, nadal musimy si liczy z moliwoci przypadkowego natrafienia w toku prac budowlanych na materia archaeologiczny. Eby unikn niepotrzebnych przestojw w realizando inwestycji, wskazane jest wynajcie archeologa, aby przed rozpoczciem robt budowlanych wykona badania rozpoznawcze i stwierdzi, czy w miejscu planowanej inwestycji znajduj si zabytki archeologiczne. Koszty zwizane z badaniami rozpoznawczymi s niewielkie w stosunku do strat wynikajcych z odwlekania realizacji inwestycji bd przestojw w trakcie procesu inwestycyjnego. Wszelkiego rodzaju badania archeologiczne mog wykonywa jedynie wykwalifikowani archeolodzy tj. Osoby, ktre posiadaj tytu zawodowy magistra uzyskany po ukoczeniu wyszych studiw na kierunku archeologia oraz odby co najmniej 12-miesiczn praktyk zawodow w zakresie tych bada. Przy ustalaniu czasu trwania praktyki nie uwzgldnia Si jednake: uczestnictwa w badaniach archeologicznych prowadzonych metod powierzchniow, nadzorw archeologicznych i rozpoznawania obiektw archeologicznych przy pomocy odwiertw oraz udziau w opracowywaniu zabytkw odkrytych w trakcie archeologicznych bada (10 rozporzdzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 w prowadzenia sprawie Prac konserwatorskich, restauratorskich8230 Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579). Integraln cz prac archeologicznych stanowi sprawozdanie z bada i opracowanie wynikw bada. Osob zobowizan do sporzdzenia sprawozdania jest kierownik bada, ktry jest rwnie odpowiedzialny za opracowanie wynikw prac archeologicznych (co nie jest jednak zawsze jednoznaczne z autorstwem opracowania). Naley pamita, e ustawowo nadzr nad prawidowym wykonaniem prac ratowniczych przy zabytkach archeologicznych sprawuje WKZ (art. 91 ustawy o ochronie zabytkw). Wojewdzki konserwator zabytkw w udzielonym pozwoleniu okrela rwnie przysze miejsce przechowywania pozyskanych zabytkw. W przypadku stwierdzenia nieprawidowoci w pracach badawczychratowniczych WKZ moe decyzj administracyjn cofn pozwolenia na prowadzenie bada, um tym samym je wstrzyma. W rezultacie odbija si to na terminie realizacji planowanej inwestycji. Naley wic z du ostronoci dobiera wykonawc koniecznych bada. Koszty bada archeologicznych W interesie inwestora jest przeprowadzenie, jeszcze na etapie wstpnym planowania inwestycji i kalkulowania jej kosztw, ekspertyzy archeologicznej opartej na badaniach rozpoznawczych. Ich zakres powinien potwierdzi lub wykluczy ewentualny konflikt z archeologicznymi dobrami kultury lub te okreli moliwo wystpienia takiego konfliktu. Koszty takich bada s stosunkowo niewielkie. Na wysoko rodkw, ktre s niezbdne do przeprowadzenia archeologicznych bada rozpoznawczych skadaj si: koszt wykonania kwerendy rdowej wielko obszaru objtego planami inwestycyjnymi koszt opracowania wynikw (m. in wykonanie dokumentacji z bada, konserwacja zabytkw). W przypadku bada wykopaliskowych, szczegowa kalkulacja kosztw jest bardzo utrudniona, gdy w praktyce ustalenie faktycznego kosztu przeprowadzonych bada jest molly dopiero po ich zakoczeniu. Duy wpyw na wysoko kosztw ma ilo i rodzaj pozyskanego materiau zabytkowego. Koszty ekspertyzy archeologicznej przeprowadzonej przez uprawniony podmiot na nawestorze, cho moe on stara si o dofinansowanie (artigo 82.?-A, 1 ustawy o ochronie zabytkw). Wysoko dotacji para rnica midzy kosztami planowanych Prac Archeologicznych i ich dokumentacji, um kosztami stanowicymi 2 wartoci planowanej inwestycji, czyli: dotacja koszty bada archeologicznych i ich dokumentacji 8211 2 wartoci inwestycji. Jest ona przyznawana, gdy koszty planowanych bada archeologicznych (w tym take dokumentacji) bd wysze ni 2 kosztw planowanej inwestycji. Dotacja moe por przyzna tomar w sytuacji, gdy w trakcie realizando inwestycji nastpi niespodziewane odkrycie nieznanego wczeniej zabytku archeologicznego. W takim wypadku zabytek musi zosta wpisany do rejestru lub ujty w ewidencji wojewdzkiego konserwatora zabytkw, ktry okrela zakres i rodzaj bada archeologicznych. Na koszt archeologicznych bada wykopaliskowych wpywaj: powierzchnia obszaru objtego badaniami oraz pora roku, w ktrej s um prowadzone rodzaj stanowiska archeologicznego, nd ktrym badania bd prowadzone, co wie Si z koniecznocia przeprowadzenia (NP W przypadku cmentarzysk, w koszty Naley wliczy badania antropologiczne.) Analiz specjalistycznych potrzebnych do opracowania wynikw (badania antropologiczne, dendrochronologiczne, geofizyczne etc.) moliwo uycia cikiego sprztu w fazie zdjcia humusu na terenie przeznaczonym do bada (gboko i rodzaj sprztu) warunki fizjograficzne (zalesienie, rodzaj gleb, szata rolinna itp.) Stratygrafia kulturowa stanowiska (TZW. 8222ilo Faz uytkowania stanowiska8221) rodzaje obiektw wchodzcych w SKAD stanowiska miszo nawarstwie kulturowych rodki niezbdne nd konserwacj wydobytych zabytkw (w zalenoci od iloci pozyskanych zabytkw oraz MATERIAU z ktrego zostay wykonane) koszt opracowania wynikw bada (dokumentacja opisowa, FOTOGRAFICZNA, graficzna etc. .) Archeologicz ne badania wykopaliskowe MOG por rozliczane nd podstawie jednego z trzech typw kosztorysw: Kosztorys wynikowy: Prace badawcze finansowane s nd bieco Zgodnie z ponoszonymi przez wykonawc kosztami, um rozlicznie kocowe nastpuje po udokumentowaniu wszelkich poniesionych kosztw 8211 INWESTOR jest nie w Stanie okreli koniecznych nakadw przed ukoczeniem bada Kosztorys ryczatowy: Przyjmuje si ficar koszt przebadania jednostki powierzchni stanowiska archeologicznego, powoduje co, e ustala si niezmienny koszt przeprowadzenia bada, ktry zaley jedynie od wielkoci obszaru objtego pracami archeologicznymi koszt relatywny: Okrela si koszt przebadania jednej jednostki powierzchni najprostszego stanowiska archeologicznego. Nastpnie na podstawie wynikw bada rozpoznawczych okrela si za pomoc systemu wspczynnikw, odpowiadajcych wymienionym wczeniej czynnikom ksztatujcym koszty bada wykopaliskowych, stopie komplikacji stanowiska. Na tej podstawie szacuje si koszt przebadania jednej jednostki powierzchni. Mnoc t kwot przez powierzchni stanowiska, otrzymujemy przybliony koszt bada. W ten sposb inwestor moe przygotowa si do sfinansowania prac archeologicznych. Rozliczenie nastpuje po przebadaniu stanowiska. Ostateczny koszt bada oblicza si weryfikujc zastosowane modyfikatory z faktyczn sytuacj badawcz na stanowisku. Naley pamita e: Zabytki, za wyjtkiem zabytkw archeologicznych, mog por wasnoci prywatn, samorzdow lub pastwow, mog te nalee do zwizkw wyznaniowych. Przedmioty bdce zabytkami archeologicznymi stanowi wasno Skarbu Pastwa. Wszystkie informacje zaczerpnite zostay z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. W sprawie prowadzenia pra konserwatorskich, restauratorskich, robt budowlanych, bada konserwatorskich i architektonicznych, a take innych dziaa przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw oraz bada archeologicznych i poszukiwa ukrytych lub porzuconych zabytkw ruchomych Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dzidzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. W sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 8211 Prawo budowlane oraz strony internetowej nid. pl