Hloubka Trhu Forex
Hloubka Trhu ForexForex a hloubka trhu Forex a hloubka trhu Mnoho trader, kte obchoduj akcie pouv informace o momentln likvidit (citacoes de n. Nivel II) um volume, tedy mnostv transaktovanch akci za urit asov intervalo jako signl anebo jako potvrzen signlu k oteven i uzaven pozic. Protoe je spot forex necentralizovanou st jednotlivch market maker, revendedor de um banco, tak pstup k informacm, kter by popsaly globln, celkov mnostv prv transaktovanch penz bohuel nemme. Nkter obchodn platformy a nkte FX breaki vak nabz podobn informace. Je ovem poteba porozumt tomu, jak k takovm datm pili a jak lze tato data interpretovat. Napklad populrn platforma MT4 (MetaTrader 5 je u k dispozici k beta testovn, tome o snad ji brzy bude voln dostupn) umon zobrazit na grafu volume. Tento indiktor vak nezobrazuje mnostv transaktovanch penz, ale zobrazuje kolikrt se za dan asov interval cena zmnila. Tento indiktor tedy zobrazuje jen souet jednotlivch tick. Je sice mon, mon i pravdpodobn, e existuje korelace mezi mnostvm tick a mnostvm transaktovanch penz, ale bylo por zavdjc povaovat volume z MT4 za opravdov volume indiktor. Teoreticky bychom mohli pro volume na spotu pout data z mnovch futuros. Je ale poteba mt na pamti, e centralizovan mnov futures obchodovan na burze jsou peci jen nco jinho ne decentralizovan over the counter (OTC) spot fx. Zvlt pro krtkodob obchody jsou data z futures prakticky nepouiteln. Pro dlouhodob transakce por pouit bylo odvodnn. Zajmav data zobrazujc mnostv drench futuros vetn tch mnovch jsou poblikovna jako Compromisso de comerciantes, zkrcen COT a lze je najt zde: cftc. govmarketreportscommitmentsoftraders. Existuj i strnky, kde lze tato dados najt ve srozumitelnj forma grafu. Napklad: cotpricechartscommitmentscurrent Momentln likvidita, tedy mnostv penz, kter lze v dan momento skrz svho brokera koupitprodat, je informac, kter byla jet ped nkolika mlo lety prakticky nedostupn. V souasn dob je nkolik broker, kte tato data, kter bychom mohli povaovat za ekvivalent nivel II cita nabzej. Samozejm, e se nejedn o hloubku celho forexu. Jedn se jen o hloubku trhu, na kterou mte skrz svho brokera pstup. Celkov likvidita, kterou v tomhle moment nabz broker na obrzku 1 je 30 mil milhoes de euros pipravench k prodeji 30 milion eur pipravench k nkupu. Tento broker je STP (Straight Through Prosessing), um kad transakce je tedy uspokojena firmou, kter nabz prv tu cenu, kterou klient poaduje. Instituicao, kter se skrv za jmnem Banka 3 momentln nabz nejlep kurz nkupu eur a proto je nejve v poad. Tato instituce je ochotna koupit vmi prodan eura za 50850. Firma, kter nabz nejlep kurz prodeje eur, v tomto ppad Banka 1, je pipravena vm prodat eura za 50856. Kdybyste se tedy rozhodli koupit a okamit prodat ti milliony (nebo mn) eur, Tak je koupte od banky 1 a prodte je bance 3. Celkov cena (spread) bez poplatku by tedy byla 0.6 pipu. Co kdybyste ale chtli koupit 10 milion eur V tomto ppad byste koupili prvn ti milliony od banky 1, dal dva miliony od banky 4, dal ti milliony od banky 3 a posledni dva milliony od banky 6. Cena, za kterou byste tchto 10 milion eur Koupili by byla venm prmrem tchto tyrech transakc. Ze soutu vech nabzenchpoptvanch stek vidme, e meme koupit nebo prodat 30 milion eur. Problm by nastal v situaci, kdybyste chtli koupit vce ne 30, napklad 35 milion eur. Takov mnostv nen v tomto momento dosaiteln. Mte tedy na vbr, jestli chcete koupit alespo 30 ze danch 35 anebo jestli sten uspokojen pkazu nejste ochotni akceptovat a preferujete pkaz ke koupi 35 milion zruit. Nkter firmy tak nabzej metodu, kdy systm automaticky vytvo ekajc pkaz k prodejinkupu pro stku, kter nebyla prvnm pkazem uspokojena. Mnoho trader se domnv, e obrovsk fondy spravujic miliardy maj lep podmnky pro trading nez ben varejo klient obchodujc s jednm minilotem. Para je asi pravda z hlediska kvality pe o klienta, ale rozhodn to nen pravda o schopnosti otevtuzavt pozice. Bn retail klient, kter obchoduje pr standardnch lot je schopen prakticky kdykoliv otevtuzavt svj obchod. Fondy, kter obchoduj v dech stamilin takovou monost nemaj. Zvlt pak v dob zven volatility, jako teba tsn po ekonomickch reportech je likvidita ni. A i v ppad, e likvidita je dosaiteln, me espalhe por um comerciante profissional. Dal vc, kterou si mnoho tampa neuvdomuje je, e maloobchodn klienti si prost otevou et a bez jakhokoliv dalho paprovn mou zat tradovat s pkou teba 100: 1. U hedgeovch fond a dalch velkch spekulativnch subjekt je vak situace jin. Je sice pravda, e vtina hedgeovch fond obchoduje na vr a vyuvaj finann pky. Mra pouit pky je vak velmi vrazn men ne u maloobchodnch klient. Velmi zdka obchoduj fondy s pkou vce ne 10: 1. Opravdu velk fondy vak asto obchoduj s pkou teba jen 3: 1, 2: 1 nebo nkdy dokonce i mn ne 2: 1. Mnoho z tchto velkch hr tak obchoduj bez pky. Nkter banky maj napklad FOREX jen jako smnrnu. Dvod je nkolik. Sloitost a nronost financovn vru hraje roli a tak, e pro opravdu bohat investory, je asto finann pka rizikem, kter nejsou ochotni podstoupit. Nakonec bych se jet rd zmnil o tradovan tsn po publikovan dleitch ekonomickch dat. Asto meme mt pocit, ze n broker nm nechce dt cenu, kterou jsme poadovali. Para samozejm me bt pravda, zvlt jestlie mte et u tvrce trhu (market maker). Je ale mon, e vmi poadovan cena opravdu nebyla k dispozici. A to i v ppad, e por si jednalo teba jen o jedin minilot. Volatilidade V dob vysok banky asto mn ceny skokov, nkdy o destky pips. Eknme, e vlote buy stop pkaz na 1.4910 k nkupu jednoho minilotu EURUSD 10 vtein ped publikovnm dleitho reportu a trn cena je teba 1.4890. Relatorio je publikovn a je vrazn lep ne se oekvalo. Cena se nezmn z 1.4890 na 1.4891a potom na 1.4892 cena prost vylet z 1.4890 teba a na 1.4930. V ten moment bude v buy stop odmtnut, protoe trn cena je prost nkde jinde. V ppad tvrc trhu mte asto monost koupit za jinou ne pvodn poadovanou cenu (requote). U pln automazovanch broker bude v pkaz prost odmtnut a pot zruen. Nkter obchodn platformy maj monost specifikovat jakou odchylku ceny jste ochotni akceptovat v ppad, e vmi poadovan cena nen k dispozici. Pro tradery, kte obchoduj tsn po publikovni zprv je tato funkce pnosem, protoe maj monost si zvolit zda-li preferuj hor cenu, ale anci otevt pozici anebo jestli chtj pouze dobrou cenu a v ppad, e tato nen k dispozici nebude pozice vbec otevena. Pro ilustraci pikldm dosaitelnou likviditu u jinho brokera (tak STP). V tomto ppad sla vyjaduj mnostv lot, nikoliv milion Eur. Logika je ale samozejm stejn. -------------------------------------------------- ------------------------ Poznmka: LEVEL II je zobrazen vech otevench a zveejnnch limitnch pkaz, kter jsou na danm trhu k dispozici, tedy vech vetn takovch, Kter nenabzej v danou chvli nejlep cenu. Automatick233 obchodov225n237 Platforma JForex je doporu269ena pro obchodniacuteky zajiacutemajiacuteci se o manuaacutelniacute a automatickeacute obchodovaacuteniacute anebo vyacutevoj a testovaacuteniacute obchodniacutech strategiiacute zalo382enyacutech na programovaciacutem jazyku JAVA. Zaacutekladniacute funkce a rozhraniacute platformy jsou podobneacute Java platform283. Naviacutec dostupny jsou takeacute vstavaneacute rozhraniacute pro exekuci vlastniacutech strateacutegiiacute a intergrovaneacute naacutestroje technickeacute analyanutezy pro 345iacutezeniacute pozic p345iacutemo z graf367. Pro269 si vybrat JForex Na trhu je dostupnyacutech mnoho automatickyacutech obchodniacutech platforem a 345escaroneniacute, ale jenom maacutelo dokaacute382e poskytnou tolik funkciacute jak JForex. Niacute382e jsou n283kteraacute zaacutekladniacute funkce platformy JForex v porovnaacuteniacute s ostatniacutemi 345escaroneniacutemi jako Meta Trader, Trade Station, atd. Podpora r367znyacutech opera269niacutech systeacutem367 M367382ete spustit sveacute automatickeacute strategie na jakeacutemkoli opera269niacutem systeacutemu (Windows, Linux, Mac, atd.) Vizualizace automatickyacutech strategiiacute JForex poskytuje mo382nost vizualizovat exekuci strategie nejen po269as 382iveacuteho obchodovaacuteniacute, takeacute ale na historickyacutech DATech strategie Automatickeacute zalo382eny na viacutece-m283novyacutech paacuterech Obchodniacuteci m367382ou rozviacutejet sveacute strategie zalo382eny na viacutece-m283novyacutech paacuterech nebo testovat strategie na historickyacutech DATech pro viacutece-m283noveacute paacutery Historickyacute backtest vyu382iacutevajiacuteci reaacutelnaacute tikoveacute dados Na rozdiacutel od ostatniacutech automatickyacutech FX 345escaroneniacute, kteryacutech vyacutesledky test367 nejsou p345iacuteliscaron p345esneacute kv367li interpolaci dat miacutesto reaacutelniacutech tikovyacutech dat, JForex poskytuje reaacutelnaac Ute tikovaacute data pro historickyacute backtest. A382 180 obchodniacutech indikaacutetor367 Vscaronech 180 obchodniacutech indikaacutetor367 je doistupnyacutech pro automatickeacute obchodovaacuteniacute v platform283 JForex. Podpora Java IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) Profesionaacutelniacute obchodniacuteci m367382ou vyu382it r367znaacute Java Integrovanaacute developerskaacute prost345ediacute (IDE) dostupnaacute pro implementaci strategiiacute. Dostupnost uacuteplneacute hloubky trhu Hloubka trhu platformy JForex obsahuje ceny a likviditu ziacuteskanou z mno382stva r367znyacutech poskytovatel367 likvidity. B283hem vyacutevoje sviacutech obchodniacutech strategiiacute m367382ou obchodniacuteci vyu382iacutet hloubku trhu jako dopl328kovyacute zdroj informaciacute o aktuaacutelniacute situaci na trhu. Colocacao de BIDs e OFERTAS para o mercado Zadaacutevaacuteniacute BID uma OFERTA p345iacutekaz367 Jak za269iacutet Za269iacutenaacuteme 382iveacute obchodovaacuteniacute Pokud chete v283det viacutece o platform283 JForex a ostatniacutech informaciacute souvisejiacutecich s obchodovaacuteniacutem, napiscaronte naacutem prosiacutem na: infodukascopy. Zavolejte: 41 22 799 4888 nebo po382aacutedejte o hovor od naacutes.