Trgovanje Zlatom Forex

Trgovanje Zlatom ForexForeign Exchange, esto jednostavno skraen kao Forex, ili jo jednostavnije FX, je jedinstveno svjetsko novano trite gdje se svaki dan razmjene valu u iznosu od preko dvije milijarde eura. Za one koji vole investirati i upravljati sami sa svojim novcem, izbjegavajui posrednike koji nerijetko uzimaju velike provizije i esto se pokau nedovoljno strunim u svojoj profesiji, ovo je idealno mjesto za investiranje. Roba za razmjenu, para jeste kupoprodaju, su devize raznih zemalja. Najvei dio trgovine se koncentrira na takozvane glavne valute (na engleski majors), para jeste ameriki dolar (USD), euro od europske ekonomske zajednice (EUR), japanski jen (JPY), britanska funta (GBP), vicarski franak (CHF) i Dolar Australijski (AUD). Preko burze novca se moe trgovati i s drugim svjetskim valutama, ali is tako i sa zlatom, srebrom i platinom, t. j. S vrijednosnim metalima, um neke trading platforme stavljaju na raspolaganje klijentima i trgovanje sa naftom. Sa globalnim razvojem i kapilarnim irenjem Interneta, um pogotovo od uvoenja tehnologije ADSL-a, Forex je postao ope pristupaan i to je dalo jo dodatni potjecaj razvoju trita. U stvari je Internet idealno sredstvo za trgovanje valutama jer je danas i onako kompletno upravljanje ovim tritem kompjuterizirano. I jo jedna posebna karakteristika ove burze: moe se trgovati kontinuirano, 24 sata na dan, od nedjelje uveer do petka uveer. Financijska poluga I sami smo svjedoci velike nestabilnosti svjetskih valuta po nekada u roku od samo par dana, ako ne i u par sati, jako izgube ili dobiju na vrijednosti. Tako izraena varijabilnost cijena dovodi i do jako velikih profita, pa se tako investicije na ovom tritu mogu smatrati pekulativnima, kao to uostalom vrijedi i za getovo sva druga trita. Visoki nivo financijske poluge (na engleski leverage) koju financijski operatori, t. j. Brokeri, uobiajeno nude, omoguava investitorima da ostvare vrlo visoke zarade s relativno malim uloenim kapitalom. Operatori Forex-a nude svojim klijentima polugu do odnosa 1: 200 (u ektremnim sluajevima moete nai i 1: 1500) i u takvim sluajevima klijent treba investirati samo pola posto od eljene investicije. U praksi to znai da se klijentu daje kredit, a on pokriva samo rizik financijske operacije, a jeste pretpostavljeni postotak varijabilnosti valdo koju kupuje ili prodaje. Pretpostavimo za primjer da jedan klijent koristi polugu 1: 100 i kupi poziciju od 100.000 euro, investirajui samo 1.000 eura. Sa poveanjem vrijednosti za 1, klijent bi zaradio 1.000 euro, znai da bi njegov lucra bio 100 u odnosu na uloeni osobni kapital. EToro daje bonus 1000 bonus dolara U skladu s pravilima za bonus Spread, engleski termin iroko udomaen u mnogim svjetskim jezicima, je razlika izmeu cijene otkupa (engleski lance) i prodajne cijene (engleski ask) odreene devize. Ova razlika u cijeni s kojom prodaju i kupuju valide finacijski operatori eu posrednici je u stvarnosti njihova mara, t. j. Zarada na svakoj izvrenoj operaciji. Zbog praktinosti, voce Forex-u se razlika u cijeni (espalhar) izraava u poenima ili bodovima (engleski pips), umjesto u postotcima. Ova razlika je jako mala, za razliku od one po naim mjenjanicama, i uobiajeno ima vrijednost od 3 poena (0,0003). Jedan bod odgovara jednoj stotinki od stotinke, t. j. Desettisuinquia. Za primjer, ako je par valuta EURUSD (euro ameriki dolar) kvotiran kao 1,45001,4503, posrednik prodaje jedan euro za 1,4503 dolara, i otkupljuje jedan euro za 1,4500 dolara. Razlika od 0,0003 dolara je njegov profit. Sa spreadom iz primjera od 3 poena, cijena operacije za klijenta kada kupi jedan lot, engleski naziv za vrijednost od 100.000 jedinica osnovne valute, je 30 dolara. Normalno, nii spread je povoljniji za klijenta. Ako pozicija iz primjera poraste za 10 bodova, na 1,45101,4513, klijent zaradjuje 7 bodova po jedinici valute, budui je kupio po cijeni od 1,4503 (pergunte, cijena po kojoj broker prodaje) i prodao po 1,4510 (oferta Cijena po kojoj broker kupuje). Panja, da se izbjegnu nesporazumi oko prodajne i kupovne cijene, jer kada broker prodaje, klijent kupuje i obratno, vodite rauna da se pridjevi kupovno i prodajno odnose uvijek na brokera. Forex Platforme Online Danas se s najobinijom vezom na Internet, bolje je ako se radi o ADSL vezi, moemo direktno povezati i koristiti takozvane platforme Forex Online, jednostavne software-ske aplikacije (jednostavne za korisnika) koje nam dozvoljavaju da u jednostavnih koraka kupujemo ili Prodajemo devrate online. Ove aplikacije nam u realnom vremenu daju sve informacije (kurs pojedinih valuta i njihovi povjesni grafikoni) i vijesti iz svijeta (na primjer izmjene kamatne stopa odluena od neke centralne banke, tendencia potronje u nekoj dravi, i tako dalje) potrebne da bi donijeli odluku da Li emo kupiti ili prodati neki par, i uz to nam stavljaju na raspolaganje tehnologiju koja nam omoguuje da trenutno izvrimo eljenu operaciju kupoprodaje. Sve to danas ini trgovanje novcem vrlo jednostavnim. Na ovom site-u moete nai korisne informacije o ovom financijskom tritu, sa detaljnim objanjenjima uobiajenih terminate i procedura, te nizom konkretnih, numeriko vizualnih primjera, s ciljem da vam pomogne da shvatita principe Forex-a, nauite osnovnu teoriju i dostignete potrebnu praksu da Bi postali uspjeni traderi. Investiranje danas vie nije tako nedostian i dalek pojam kao to je to bio tokom godina prolog veka. Nova era je donela sa sobom, pored opteg drutvenog napretka, tehniko-tehnolokih inovacija i neke dobre novosti na polju savremenog poslovanja. Forex trgovanje je svakako jedna od njih jer sutinski predstavlja mogunost investiganja na najveem finansijskom svetskom tritu koje je danas dostupno irokom drutvenom auditorijumu. Moglo bi se rei, kao najznaajnija veste voce poshvnom svetu svakako je odjeknula mogunost investiganja na tritu novca koja je ne samo dostupna svakom, ve je donela sa sobom niz prednosti u odnosu na mnoge investicione projekte. Svi investicioni projekti (investicije) se u najirem smislu gledano, mogu svrstati na proizvodne i potrone investicije. Um mogu imati makro i mikro aspekt, um manifestuju se kao kupovina bilo koje aktive (imovine) sa ciljem da se ostvari odreena dobit. Na mikro nivou, svako upravljanje investicijama ima za cilj da se ogranieni kapital namenjen investiganju alocira u optimalne svrhe da bi se maksimizirlo ostvarenje viih ekonomskih ciljeva (profit ili zarada). Vano je istai da se sve vie pored investiranja u projekte, poslovne poduhvate raznih vrsta, neangaovani (slobodni) kapital vrlo unosno investira u vrednosne papire finansijskog trita, tako da investigacao plasirane na berzama bivaju sve popularnije, um naroiti s poetka 21-og veka. Tako je berza novca (Mercado Forex) dobila na svom ogronmom publicitetu zahvaljujui svojevrsnom portfoliu kojim se na jednostavan nain omoguava viestruka dobit u odnosu na uloeni kapital uz minimalne trokove poslovanja. Investigar na Forex Market-u ima oigledne prednosti prema mnogim dugim investicionim poduhvatima, pre svega, sa gledita investicione analize i rangiranja investicionih projekata. Trgovanje na Forex-u spada u nezavine investigue projekte gde projekti meusobno ne konkuriu jedan drugome i gde izbor jednog projekta nuno ne iskljuuje druge investicione projekte. U konkretnom sluaju, izbor investicionog instrumenta (valutni parovi) gotovo da nije podloan disproporciji u pogledu meusobne zavisnosti investicionih projekata (pojedinani trejdovi), a na svojstven nain odbacuje mogunosti loeg ishoda investiranja. Osim navedenog, posebna prednost investiranja na Forex-u svakako se ogleda u umanjenim trokovima poslovanja koji se, ta vie, mogu preduprediti na razne naine i kontrolisati dobrom projekcijom svakog pojedinanog trejda u skladu sa principima koji ukljuuju kontrolu rizika (Gestao de Risco). Dakle, Forex trgovanje kao investicioni projekat vrlo je primamljivo i za pojedince i za pravne subjekte, bez razlike, tim pre to svi uesnici Forex Market-um posluju pod istim trinim uslovima bez vremenskih i bilo kakvih drugih ogranienja i razlika. Najvea i najuestalija greka trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistiki podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takoe, pruaju uvid u situaciju da veina onih koji nemaju uspeha na Forex-u, estavem no poseduju ni neophodne vetine u trgovanju. Na suprotnoj strani, trejderi koji ubiraju plodove svog profesionlnog rada znaajno uveavajui svoj kapital, predstavljaju tek 15 posto ukupnog broja uesnika na najveem finansijskom tritu na svetu. Znanje protiv neznanja sa surovim epilogom zaista se grubo ispoljava, bez presedana, na globalnoj finansijskoj utakmici. Investir na posse de um jeito no Brasil, por exemplo, nao e o que e o que voce quer dizer, mas nao e o que e o que voce quer dizer? Tenho um problema com a saude. Takoe, nema nikakvog smisla govoriti o trgovanju bez znanja i vetina jer danas postoji bezbroj naina (seminari, kole i kursevi, webinari itd.) Da se svako ko je zainteresovan za Forex trgovanje adekvatno informie, naui neophodno i upotpunosti osposobi za posao trejdera. Poseban kuriozitet predstavlja i injenica da je veina programa edukacije potpuno besplatna, dobro organizovana, um povrh svega, tokom itavog procesa trgovanja obzbeena je profesionalna podrka od strane Forex-u (analize, administracija, tehnika potpora i sl .). Dakle, u Forex trgovanju nema mesta za trgovca amatera ukoliko je cilj ostvarenje profita, ve svaki trejder mora teiti da posteane profesionalac. Ta vie, pre-shvati i uspe da to ostvari, tim pre e uspeti da se pridrui uspenoj druini 15 posto, um uprotivnom moe linijom manjeg otpora tavoriti u skupini 85 posto koju ine proseni i neuspeni trejderi, um sve para fazer potpunog gubitka kapitala . Forex trgovanje zahteva iskljuivo profesionalan pristup u radu, ne trpi nikakve proizvoljne poslovne odluke, iziskuje disciplinu i doslednost u sprovoenju odreene metodologije i sl. Meutim, Postulle aktivnosti na Forex Market-u pruaju irok dijapazon professionalnih mogunosti koje individua bira prema sopstvenom afinitetu i psihofizikim sposobnostima, pa u tom smislu, svako moe samoinicijativno da se opredeljuje za posao kojim eli da se bavi. Ali, kada jednom odredi oblast rada na Forex-u, treba predano da se posveti poslu da posteane profesionalac. Svatarenje na Forex Market-u je jo jedna velika greka mnogih koja i nije tako retka. Svaki trejder profesionalac treba da zna priorite u poslovanju, ali i sopstvene kapacitete za ostvarenje postavljenih ciljeva trgovanja. Shodno tome se profilie i stil trgovca, ali i usvaja strategija u poslovanju. Neki trejderi imaju sposobnosti da su dobri analitiari trita, ali ukoliko to nisu, u svojoj strategiji rada usvojie analitike metode koje su i lako dostupne i svrsishodne. Treba napomenuti i da postoje izvrsni analitiari grafikona, fantastini predavai edukativnih programskih sadraja, programeri odlinih trgovinskih sistema i drugi uspeni profesionalci koji rade u oblasti Forex investiranja, ali nisu trejderi. Itav niz profesionalnih zanimanja bitie u oblasti poslovanja Forex Market-a dok je zanimanje Forex trejder samo jedan od profesionalnih poziva. Dakle, pored znanja i usvajanja odreenih vetina za trgovanje na Forex-u neophodno je preispitivanje predispozicija za bavljenje poslom trejdera koje mora biti iskljuivo u donoenju konane odluke biti trejder ili ne. U svakom sluaju, ta deus da odaberete, coloque uspeha je samo jedan budite profesionalac Druga varijanta ne postoji. Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova reenica kruna svega para se dogaa u Forex trgovanju ili nas moda ipak vraa na sam poetak. Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrauju teme poput Controle de risco. Gestao do dinheiro (Kontrola rizika, Upravljanje novcem) dok u najranijoj fazi upoznavanja sa Forex trgovanjem uglavnom ne sadre elemente koji se odnose na investicije i upravljanje investicijama. O que e o que voce esta procurando e o que voce esta procurando? Entao, nao e o que voce esta procurando. Mas voce nao pode deixar de fazer isso? Prve lekcije najee nariz naslov 8211 ta je Forex8230a pod tim se najee podrazumevaju opte informacije o nainu funkcionisanja Forex Market-a, objanjenja manipulativnih operacija na elektronskoj platformi i sline trivijalne stvari. Ali, ni rei o investicijama, kojima se prosor u literaturi pronalazi, kao post festum, tek u tzv. Naprednim nivoima edukacije. Tako mnogi trejderi koji nikada ranije nisu imali priliku da se sretnu sa poslovima investiranja, ak potpuno racionalno, ostavljaju pitanje investiganja za neko svoje zrelije doba, posle savladavanja osnova Forex-a, ako do njega ikada i doe. Dakle, sve ukazuje da ima potrebe da se vratimo na poetak Kao prvo, ukoliko uopte elimo da se profesionalno bavimo Forex trgovanjem para automaticos znai da elimo da investiramo. Forex trejder jeste investitor koji novec kupuje novac i bez obzira na veliinu kapitala kojom raspolae, em svakako obavlja investicione poslove. Svi uesnici Forex Market - um imaju svoje mesto na trinoj utakmici pod jednakim trinim okolnostima, bez vremenskih i bilo kakvih drugih ogranienja ili razlika, bilo da su veliki investicioni fondovi, bogati pojedinci, mali pekulanti i dr. Shodno tome, prva lekcija treba da svakog trejdera naui da je svaka trgovinska transakcija koju obavi na Forex-u investicija dela kapitala sa njegovog trgovinskog rauna u cilju pribavljanja odreenog profita. Drugim reima, svaki ulazak u trgovinsku poziciju, svaki klik za otvaranje Comprar ili Sell pozicije jeste zavrni potez investicione odluke. Da, zavrni potez Ili bi bar tako trebalo da bude. Donoenje investicione odluke je kompleksan zadatak u Forex trgovanju i treba shvatiti da se a apsolutno dogaa svaki, ali ba svaki put, kada kliknemo na opciju Open position ili Nova ordem, ve kako god da se zvalo. Osim toga, donoenju odluke o prodaji ili kupovini na valutnom paru svakao uvek treba da predahodi detaljna trina analiza iz ega prirodno sledi da investigao odluka treba da se oslanja na zbir svih raspoloivih resursa. Sutina svake investicije lei u injenici da sama po sebi ne donosi automatski lucro ve da svoje opravdanje i egzistenciju pronalazi u ostvarivanju odreenih posdtignua i unapreenja svojih pozicija na tritu. Zato, svaki trejder treba da, pre nego ao uopte pone da trguje na Forex-u dobro izui lekciju o investicijama i investiranju, bilo da je ona po redosledu prva ili poslednja u njegovom linom programskom planu edukacije. Otkup zlata uglavnom je dobar biznis, um naroito popularnim postaje u vreme krize. U Beogradu, trenutno na potezu od Vukovog spomenika do Liona, nekih kilometar i po do dva, ima ak 22 zlatare ili objekta koji se bave otkupom zlata. Neki od njih su tuve decenijama i ozbiljno rade svoj posao. Neki su bili samo menjanice ili frizerski saloni da bi se u proteklih nekoliko godina ubacili u biznis koji sve vie cveta. Continue lendo 8220Otkup zlata u Srbiji8221 raquo Kupovina zlata odnosno zlatnih poluga i njihovo uvanje u inostranstvu spada u najisplativije naine ulaganja u plemenite metale, ako se izuzmu trokovi putovanja i skladitenja imovine u odgovarajuem trezoru. Razlog isplativosti je pre svega u injenici da je u Evropskoj Uniji investiciono zlato u potpunosti osloboeno svih poreza i davanja, pa ak i poreza na dodatu vrednost Continue lendo 8220Kupovina zlata8221 raquo Kada je re o prodaji i otkupu zlata i zlatnog nakita, prvo pitanje koje Se postavlja je kako proveriti zlato. Najbolje mesto za to su ovlaene zlatare. Struno oko moe prepoznati zlato odmah, pa ak oceniti i njegovu finou. Obini ljudi mogu prepoznati zlato po igu, mada nakit moe posedovati ig, ali da nije zlatan. Ukoliko niste sigurni da li je va nakit zlatan, posetite zlatarsku radnju gde ete uz pomo zlatara i sredstva koje koriste za proveru, utvrditi da li je nakit od zlata ili ne. Za proveru zlatnog nakita, odnosno finoe zlata, zlatari koriste kiseline. Odreena kiselina proverava odreenu finou zlata. Ukoliko na vaem nakitu postoji ig oznake 585, um zlatar stavi kiselinu za proveru zlata 585, i povrina pone da peni i zeleni, para znai da va nakit nije od zlata, ve od nekog drugog metala. Isa zlata se izraava u karatima. E zlato ima 24 karata. Poto se zlato za nakit zbog svoje mekoe uvek mea sa drugim metalima kao to su srebro, platina, paladijum, bakar, sadraj zlata u leguri varira. Ovi metali su neporozni su i imaju veliku mo reflektovanja svetlosti na poliranoj povrini. U nim zlatarama se izrauje uglavnom zlatan nakit od 14 karata sa oznakom 585, para znai da ubi sebi sadri 58,5 estag zlata, a ostatak su drugi metali. Izrauje se takoe i zlatan nakit od 8, 10, 12 i 18 karata. Da bismo izbegli dilemu kako proveriti zlato. Najbolje je kupovati vredan nakit u renomiranim i proverenim zlatarama um su garant kvaliteta koji se moe proveriti, poto je svaki komad obeleen igom proizvoaa. Jo jedno bitna stvar kada se pitamo kako proveriti zlato je: para je karataa vea, eu finoa komada je bolja, kvalitetnija, ali i mekanija. Zato se za nakit retko koristi finoa zlata od 22k, ve se od takvog zlata uglavnom izrauju dukati. Prema ueu pojedinih metala i zlata u leguri razlikujemo i boje zlata, koje mogu biti: uta, crvena i bela, u zavisnosti od metala koji se koriste u legurama. Zlatare uvaju u tajnosti kombinacije materijala korienih za izradu nakita kao i odnos svakog od korienih metala u izradi odnosnog komada nakita. Veinu svetske trgovine zlatom nadgleda posebna organizacija sa seditem u Londonu, po imenu LBMA (London Bullion Market Association) koja vodi rauna da se trgovina zlatom odvija po strogim, propisanim pravilima. Prvo je potrebno precizno odmeriti dimenzije zlatne poluicao: gornja povrina 255 x 81 mm, donja povrina 236 x 57 mm, debljina 37 mm. Teina minimo 350, maksimum 430 finih unci zlata. Is a zlata se kree u rasponu 995.0 999.91000. Oznake koje svaka zlatna poluga mora da ima su: serijski broj, ig rafinerije, finoa u etiri cifre, godina proizvodnje u etiri broja. Zabeleene su prevare sa polugama od volframa (metal ija teina je priblina teini i gustini zlata po jedinici teine) koje su bile pozlaene sa dva mikronska sloja pravog zlata. Iz svega navedenog jasno je da je pitanje kako proveriti zlato veoma vano pitanje koje treba prepustiti profecionalcima, ali je podjednako bitno da i sami znamo to vie o toj temi. Cena zlata u Beogradu, kao i irom sveta je u konstantnom porastu to je trend poslednjih nekoliko godina. U vreme krize otkup zlata u Srbiji uzima sve vie maha, selei se iz zlatara i menjanica na ulice. Otkupljivai dragocenog metala, kojih je u naoj sredini sve vie, kau da je porodini nakit poslednja moneta siromatva kad nestane ostalih izvora. Continue lendo 8220Cena zlata u Beogradu8221 raquo Cena za gram zlata na svetskim berzama, poev od 1999. godine, belei kontinuirani rast, uma tendencia taj prate i cene akcija rudnika zlata. Zlato je jedno od najstarijih sredstava plaanja na svetu. Faca pre-descenija sve velike svetske valide imale su podlogu u zlatu tzv. Padrao zlatni. Zlato je poznato i kao sigurna luka, jer ulaganje zlato titi ulagae od inflacije i od potresa na finansijskim tritima. Voce esta na internet para um amigo, um amigo e uma colega de trabalho. Nije uopte udno da se u poslednje vreme zlato sve vie kupuje. Cena za gram zlata je tokom dve decenije bila stabilna i kretala se oko 10 EUR. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada investitori poinju da kupuju zlatne poluge, predosetivi nadolazeu ekonomsku i finansijsku krizu. Trgovina zlatom na globalnom nivou odvija se na pet velikih trita: Njujork, Londres, Cirih, Sidnej i Hong Kong. Cena zlata se odreuje 2 puta dnevno u Londonu. Lanovi Londonskog udruenja trgovine zlatnim izlivcima (LBMA London Bullion Market Association) su najznaajnije banke, trgovci, proizvoai i preraivai zlata. Ova grupa se okuplja i i 8220doteruje8221 cenu zlata. Para se amarrar Srbije, kriza je dovela i do toga da graani prodaju svoj zlatni nakit i zubne umetke radi pukog preivljavanja. Cena za gram zlata u Srbiji zavisi pre svega od finoe zlatnog nakita, uma za 1 grama zlata finoe 585 (14 karata), a maioria dos visitantes e as novidades. Poloaj prodavnice moe znaajno podii cenu, pogotovo u radnjama u centru velikih gradova. Ova osnovna cena zlata se odnosi na zlatan nakit bez cirkona, i razliitih tipova izade koje mu jo podiu cenu po gramu. Cena belog zlata je uglavnom ista kao i cena utog zlata, ali se deava da prodavice prodaju belo zlato skuplje od utog. Jedina razlika izmeu belog i utog zlata je u strukturi koja zahteva da artikal od belog bude za nijansu tei od butg artikla od utog zlata, pa je razlika u ceni neizbena. U Srbiji se uglavnom prodaje 14karatni nakit. Zlatre otkupljuju i zubno zlato, lomljeno zlato, dukate i ostali zlatni nakit. Otkup lomljenog zlata vri se zlatarama za 2.100 dinara po gramu. Lomljeno zlato moe se i zameniti za nakit. U menjanicama se za gram zlatnog nakita moe dobiti 15 do 20 odsto vie nego zlatarama. Meutim, zlatari napominju da su njihove vage i tehnologija ispitivanja kvaliteta zlata atestirani, za razliku od onih koje koriste drugi otkupljivai, pa je prodaja zlata preporuljivija u samim zlatarama. Dukati su finoa 900 i cena grama je 5.000 dinara. Najpopularniji dukat u reigonu je Franc Jozef, finoe 986, teine ??3,49 grama, um otkupljuje se za 12-13,000 dinara. Cena otkupa zlata finoe 999 je 3.600 dinara. Zlatne poluge su finoe od 900 8211 999, para zavisi od banke koja ih je prodala, a cena otkupa je de 3.300 dinara do 3.800 dinara. Svaka poluga ima na sebi oznaku finoe. Cena za gram zlata se menja svakodnevno u zavisnosti od raznih uticaja. Cena otkupa zlata zavisi od teine ??i finoe ovog plemenitog metala. Zlato pripada najstarijoj vrsti metala koje su ljudi preradili. I prvi novac je bio od zlata, u obliku zlatnih kovanica, jo 700 godina pre nove ere. Proteklih par godina cena zlata je konstantno u porastu na svetskoj berzi zbog ekonomske krize, neizvesnosti i turbulencija na finansijskom tritu. Zlato se smatra investicijom niskog rizika. U poslednje vreme veoma je popularno i sve se vie kupuje. Danas se trgovinom zlatom bave velike banke i investicioni fondovi, ali i pojedinci sa oseajem za profitabilno investiranje. Zlato je najsigurniji nain investiranja, jer za razliku od papirnog novca, ono ne gubi svoju kupovnu mo. Kod zlata nema standardnih rizika inflacije, devalvacije, likvidnosti. Zanimljivo je da je cena otkupa zlata bila stabilna na svetskim berzama dve decenije. Gram estag zlata prodavao se po ceni od 10 EUR sve do 2005. godine. Tada se pojedini investitori, perdurijui krizu, okreu zlatnim polugama. Od tada je cena porasla vie od etiri puta. Moe se rei da 21. vek donosi novu zlatnu groznicu. Cena otkupa zlata zavisi od kretanja cene na svetskom tritu. Cena zlata utvruje se na Londonskoj berzi i menja se dva puta u toku dana. Na Londonskoj berzi trguje se zlatom najvee finoe. Prilikom otkupa zlata susreemo se sa zlatom u razliitim oblicima (nakit, dukati, poluge i sl.) Iu tom sluaju cena zavisi od dva faktora: od finoe zlata i od cene na svetskom tritu, para proizvod ima veu finou, samim tim ima i veu Vrednost. Finoa zlata se izraava u karatima ili promilima i predstavlja udeo esteg zlata u zlatnoj leguri (zlatan nakit, npr.). Uz pojam finoa zlata se vezuju i pojmovi mekoa i isa zlata. Mekoa estag zlata, osobina zlata koja je vana u trgovini zlatom i otkupu zlata, ini ga neprikladnim da se od njega izrauje nakit. Zbog toga su trgovci zapoeli da meaju metale kako bi se dobile legure koje bi zlato uinile tvrim, um pri tome mu ne bi umanjile sjaj. Danas su uobiajene legure zlata sa srebrom i bakrom za uto zlato, ili sa niklom, cinkom i paladijumom za belo zlato. S porastom cene zlata, poeo je da raste interes investitora za ulaganje u plemenite metale, pa se danas otkupom zlata bave i firme koje zlato dalje pretvaraju u investicioni oblik. Zlato otkupljuju ak i menjanice, a je dodatni pokazatelj da ono postaje alternativa novcu. Danas zlatom moete trgovati na forex, gde se cena zlata na tritu prati u realnom vremenu. Trgovina zlatom je jedan od najprofitabilnijih naina investiranja. Bez obzira na kretanje cene, vrednost zlata kroz istoriju konstantno raste. Kompanija FXLider nudi vam platforme za trgovanje sa skoro svim finansijskim instrumentima. Zlato spada u najtrgovanije robe na svetu, sa ueem u ukupnom obimu prometa od 9,12. Kao investicija niskog rizika, zlato je poeljno kod mnogih investitora. Svi trendovi pokazuju da cena otkupa zlata u budunosti moe samo da raste. Najvea robna berza zlata i njegovih derivata je LBMA, London Bullion Market Association 8211 Udruenje trgovaca zlatnim izlivcima. Para um jejenno, eu najprestinije trite fizikim zlatom, na kome se odreuje cena estag zlata dva puta na dan u takozvanom fiksnom obliku. Ova cena se odreuje u amerikim dolarima (USD), evrima (EUR) i engleskoj funti (GBP) za 1 finu uncu prilikom korienja minimalno 1.000 finih unci. LBMA kao najprestinija berza zlata je rezervisana samo za lanove LBMA, ali svi drugi zainteresovani trejderi mogu zlatom trgovati na forex tritu, vanberzanski, ne fizikim sredstvima ve sertifikatima. Mnoge drave deo svojih zlatnih rezervi uvaju u trezorima u Londonu i Njujorku, jer se na njihovim berzama odvija najvei deo svetske trgovine zlatom. Zlato je u 2011. poskupelo gotovo 10 odsto i jedanaestogodinji periodo jaanja cena tog plemenitog metala je najdui bar od 1920. U treem kvartalu 2012. godine cena zlata je uveana 11 odsto, da bi u novembru opala za 0,4. Francuska banka 8220BNP Pariba8221 snizila je prognozu cene zlata u 2013. usled opreznog raspoloenja na tritu i prognozirala pad cena u 2014, para e biti prvo snienje za 14 godina. BNP je sa ranije prognoziranih 1.900 USD, snizila projekciju cene zlata u 2013. na 1.865 dolara za finu uncu, a 2014. oekuje snienje na proseno 1.780 USD za finu uncu. Ipak e zlato svog statusa sigurnog utoita i dalje privlaiti investitore. Deo velikih nemakih zlatnih rezervi, u vrednosti od oko 200 milijardi dolara, Nemaka centralna banka vratie u zemlju iz SAD i Francuske. Glavnu podrku cenama zlata, koje investitori smatraju pouzdanijom alternativom nestabilnim valutama i akcijama kompanija, eu dalje daju dunika kriza u evrozoni i ubrzanje inflacije u mnogim zemljama sveta. Zbog sve vee cene zlata na inostranim tritima raste interesovanje za trgovinu ovim plemenitim metalom. Osim inostrane tranje, sve vie raste i tranja za zlatom u Srbiji. Meutim, na Zakon o hartijama od vrednosti ne predvia trgovanje zlatom na berzi, niti se mogu kupovati zlatne poluge. Berzanska vrednost zlata poslednjih godina je enormno visoka. Naalost, u Srbiji, kao ni u Bosni i Hercegovini ne postoji berza zlata i srebra, kao to je to sluaj u veini evropskih zemalja. Poluge zlata mogu se kupiti u Hrvatskoj ili Sloveniji, um kod nas ne postoje ni banke, niti institucije za ovu vrstu posla. Uvoenjem berze zlata i ostalih plemenitih metala uveo bi se red na tritu. Ni otkup zlata i drugih plemenitih metala nije zakonom regulisan, pa imamo neravnopravne uslove u ovoj oblasti. Neko otkupljuje po jednoj, a neko po drugoj ceni. Osim toga, zlatari, filigrani, ljudi koji rade sa plemenitim metalima, primorani su da otkupljuju zlato sa ulice, jer drugog naina nema. Posebno su niske cene u odnosu na realnu vrednost zlata u manjim sredinama, dok je u gradovima ipak bolja situacija. I tu lokacija zlatara i menjanica utie na ukupan promet. S obzirom na popularnost ovog metala i rastui tendencia cene zlata, moe se oekivati ??da e berza zlata i kod nas u skorije vreme zauzeti svoje mesto. Post navigation Skoranji postovi

Forex De Acao De Volume E Preco

Forex De Ação De Volume E PreçoUsando o volume para ganhar 75 de negocios Por: Huzefa Hamid Para que uma moeda seja negociada e que seu preco se mova de um nivel para outro, e necessario um volume. Ou de outra forma, o volume e o gas no tanque da maquina comercial. No entanto, o volume muitas vezes foi negligenciado no estudo de graficos Forex. O foco tem sido mais sobre a acao de precos sozinho. Por que o volume e importante para entender, o volume e necessario para mover um mercado, mas tambem um tipo particular de volume que realmente importa: dinheiro institucional ou ldquoSmart Moneyrdquo, que sao grandes quantidades de dinheiro sendo negociados de forma semelhante, afetando assim o mercado . Somente o volume mostra quando o preco esta sendo afetado por esse tipo de atividade. Sabendo como o dinheiro institucional opera, somos capazes de rastrear esses comerciantes e trocar junto com eles, de modo que wersquore nadar junto com os tubaroes proverbiais ao inves de ser a proxima refeicao. Ha um equivoco comum de que o volume nao pode ser usado de forma confiavel na negociacao Forex por duas razoes: em primeiro lugar, nao ha troca central e, portanto, nao ha dados de volume oficiais. Em segundo lugar, quando voce esta olhando para os dados de volume em sua plataforma de Forex, seus clientes realmente estao vendo ldquotick volumerdquo e nao o volume real negociado, como o volume com um grafico de acoes. LdquoTick volumerdquo mede o numero de vezes que o preco marca e desce. Este e um excelente indicador da forca da atividade em qualquer barra. Mas tambem, a correlacao entre o volume do tic e o volume real negociado e incrivelmente alta. Em 2011, Caspar Marney, chefe da Marney Capital e ex-UBS e comerciante HSBC, realizou uma analise do volume real e do volume de ticks em Forex. Ele usou dados da eSignal, EBS e Hotspot. Para os pares que ele estudou, ele calculou a correlacao entre o volume do tic e o volume real e superior a 90. Portanto, a questao e: como vamos amarrar em volume com acao de preco. O estudo de volume com preco comecou no inicio dos anos 1900 com um comerciante Pelo nome de Richard Wyckoff. Sua pesquisa, entao conhecida como Wyckoff Analysis, desenvolveu-se no que e conhecido hoje como Volume Spread Analysis (ou ldquoVSArdquo para breve). Nem todos os comerciantes ou tecnicas da VSA sao os mesmos. Alguns sao incrivelmente orientados por software e complexos, enquanto eu gosto de mante-lo simples. Essa abordagem mais simples produz resultados. Experimentalmente falando, uma taxa de sucesso de 75 e mais nao e incomum com poucas perdas consecutivas. Uma abordagem mais simples e refletida nos graficos. Temos velas de preco, barras de volume e. Thatrsquos it Usamos as linhas de Fibonacci de 50 amp 61.8 e a resistencia de suporte simples para ajudar a inserir entradas, mas nada mais. 1. O dinheiro institucional, ou ldquoSmart Moneyrdquo, e necessario para mover um mercado e e revelado nas barras de volume 2. O volume do tick Forex pode ser lido como um indicador exato da forca institucional ou do Money Smart 3. A VSA, quando itrsquos e simples, pode Ser aplicado (e ensinado) mais facilmente com taxas de ganhos de 75 e mais No proximo artigo desta serie, wersquoll olha alguns exemplos de configuracoes de VSA que usamos para nos dar entradas limpas. Aviso de Risco: o DailyForex nao sera responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependencia das informacoes contidas neste site, incluindo noticias de mercado, analises, sinais comerciais e avaliacoes de corretores Forex. Os dados contidos neste site nao sao necessariamente em tempo real nem precisos, e as analises sao as opinioes do autor e nao representam as recomendacoes do DailyForex ou seus funcionarios. O comercio de moeda na margem implica alto risco e nao e adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depositos iniciais e o capital esta em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, voce deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nivel de experiencia e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informacoes valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este servico gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta pagina. Embora facamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nos o encorajamos a verificar nossa informacao diretamente com o corretor. Aviso de Risco: o DailyForex nao sera responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependencia das informacoes contidas neste site, incluindo noticias de mercado, analises, sinais comerciais e avaliacoes de corretores Forex. Os dados contidos neste site nao sao necessariamente em tempo real nem precisos, e as analises sao as opinioes do autor e nao representam as recomendacoes do DailyForex ou seus funcionarios. O comercio de moeda na margem implica alto risco e nao e adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depositos iniciais e o capital esta em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, voce deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nivel de experiencia e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informacoes valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este servico gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta pagina. Embora facamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nos encorajamos voce a verificar nossa informacao com o corretor diretamente. Quais sao as maneiras simples de se tornar um preco melhor. A acao do preco do comerciante e uma forma de analise tecnica que se concentra Unicamente em precos passados ??que comercializaram no mercado. Este artigo contem um metodo simples e complexo para novos comerciantes para comecar a aprender a acao de precos. Este estudo pode ser promovido nas sessoes ao vivo do DailyFX, nas quais analistas e instrutores explicam a acao do preco em condicoes de mercado reais Uma das minhas frases favoritas para usar nos webinars e a seguinte: lsquoPrice Acao e o meu indicador favorito, porque itrsquos e o unico que nunca vai me contar uma mentira. Isso e verdade, embora seja um pouco lsquoopaquersquo para novos comerciantes ou mesmo experiente Os comerciantes que ainda nao encontraram o estudo da acao de precos. O estudo da acao de precos implica ler os precos passados, construir uma abordagem ou plano para o futuro. Certamente, a maioria dos comerciantes que acabam lsquomaking itrsquo como comerciante encontrara este estudo especifico de analise tecnica, eventualmente, mas itrsquos geralmente apenas apos varios desapontamentos e tentativas fracassadas de construir estrategias baseadas em indicadores que zig quando o mercado realmente lsquozags. rsquo Entao, permita Eu elaborar a minha declaracao anterior. A acao de preco nunca nos mentira, como comerciantes, porque nunca nos diz o que acontecera, mas sim nos diz o que aconteceu. Ha um abismo de desconeccao entre essas duas premissas. Como comerciante, voce NUNCA sabera verdadeiramente o que acontecera no futuro. Qualquer indicador ou indicacao do que pode acontecer no futuro e apenas uma possibilidade. E mesmo assim, pode ser uma possibilidade remota, na melhor das hipoteses, porque esse indicador que voce esta usando - bem, o Itrsquos realmente e apenas uma maneira elegante de ver a acao de preco anterior. Entao, independentemente da estrategia - esses mesmos conceitos chatos de risco, comercio e gerenciamento de dinheiro sao de extrema importancia para o comerciante. Mas depois disso, os comerciantes podem se concentrar em obter as probabilidades do seu lado tanto quanto possivel atraves da analise, e e ai que a acao de preco pode realmente brilhar. Porque, mais uma vez - esta e uma maneira lsquocleanrsquo de olhar para os precos passados, sem a ofuscacao de uma formula matematica que pode estar obscurecendo whatrsquos aconteceu no passado recente. Abaixo estao quatro maneiras simples de que os comerciantes podem se tornar melhores em leitura, reacao e analise de acao de preco. Met Hod 1 - The Price Action Primer Se voce estiver interessado em DailyFX nos ultimos dois anos, voce pode ter encontrado um artigo anterior sobre acao de preco. Nos falamos sobre isso muito por causa de todos os motivos acima mencionados e, simplesmente, funciona. Nao que isso funcione ao nos contar o futuro, mas funciona ao permitir-nos ver o passado com a maior eficiencia e honestidade possivel. Metodo 2: Gra de Trends Focalizando em Swings Um dos primeiros pilares dos centros de analise tecnica naquela antiga frase da tendencia de lsquote e o seu amigo. rsquo E a razao para isso retorna a uma dessas primeiras coisas que tocamos No inicio deste artigo: o futuro realmente e imprevisivel. Mas as tendencias ocorrem por razoes, certo. Talvez tenha sido um anuncio de QE, ou uma crise de debito - seja qual for o motivo, as tendencias existem muito, como ocorre com a mare do oceano. E, assim como os nadadores no oceano, os comerciantes sao frequentemente melhor atendidos indo com o fluxo. Porque, se considerarmos o comercio tao pessimista como pudermos, e assumimos que qualquer comercio individual e parecido com uma moeda, entao temos uma chance de 5050 de subir ou diminuir os precos, certo. Bem, se esse vies continuar e continuar - se estamos negociando na direcao desse vies, e razoavel que possamos comecar a mover nossas chances ou probabilidades de sucesso um pouco melhor do que uma divisao 5050. Talvez seja pequeno, talvez tao pequeno quanto 5149 a nosso favor, ou 5248 - mas a logica e a mesma. Se o que aconteceu ainda acontecer, eu posso suportar uma chance melhor do que justa no sucesso. Se adicionarmos uma gestao de dinheiro forte, bom - agora temos uma estrategia inteira. Os comerciantes podem ler e avaliar tendencias usando apenas acao de preco. Expandimos este topico em nossa Introducao a Acao de Precos, mas podemos simplesmente olhar para o grafico para apontar a tendencia. As tendencias ascendentes serao muitas vezes destacadas com alturas mais elevadas e baixas baixas. Enquanto isso, as tendencias baixas serao baixas e baixas altas. E isso, em si mesmo, e muito poderoso. Mas a grande questao que voce precisa perguntar e se e suficiente apenas simplesmente lsquobuyrsquo quando os precos se movem mais alto, ou para lsquosellrsquo quando os precos estao se movendo para baixo. A resposta e um lsquono. rsquo definitivo. O motivo e porque, mais uma vez , Queremos tentar obter as melhores chances possiveis de sucesso no mercado, dada a informacao disponivel para nos, e para isso, podemos passar ao proximo metodo. Metodo 3: Use a acao de preco para destacar Suporte e resistencia valiosos O segundo aspecto primario da analise tecnica e o suporte e a resistencia. E esta e outra mensagem que o estudo dos precos pode nos trazer. Price Swings pode identificar apoio e resistencia no mercado A leitura lsquoswingsrsquo no mercado e uma maneira facil de comecar a fazer isso. Um balanco pode, simplesmente, ser classificado como um ponto de inflexao no mercado. Nos discutimos este topico no artigo Price Action Swings e adicionamos uma ilustracao abaixo para destacar este ponto. O balanco no mercado e o ponto em que a demanda ultrapassou a oferta (no caso de um suporte de baixa configuracao), ou a oferta correu sobre a demanda (criando um balanco alto de resistencia antes que os precos se movessem para baixo). Os comerciantes podem usar essas alturas de balanco progressivamente mais elevadas e maiores niveis de balanco para definir uma tendencia ascendente. Cada um desses bastidores que oferecem um ponto de apoio com o qual os comerciantes podem procurar comprar na tendencia ascendente lsquocheaply. rsquo Os niveis mais baixos do alto definem o suporte em uma tendencia ascendente. Eles tambem podem usar progressivamente menores baixos e Mais baixas para se denominar uma tendencia descendente. E, e claro, cada um desses niveis mais baixos de lsquoswing-highsrsquo se tornam niveis de resistencia que os comerciantes podem usar. Os baixos basculantes definem a resistencia em uma tendencia descendente. Podemos ate mesmo acertar em alguns estudos adicionais de Suporte e Resistencia na tentativa de encontrar niveis realmente importantes. Niveis psicologicos. Por exemplo, pode ser uma otima maneira de apontar balancos que possam ter um pouco mais de importancia no mercado. Fibonacci pode ser outra adicao fantastica ao Action Price para indicar os niveis que outros comerciantes podem estar procurando. Depois que os comerciantes podem identificar os balancos com inflexoes de suporte e resistencia, os comerciantes podem entao comecar a procurar comprar tendencias de baixo custo, perto ou perto do suporte, enquanto os comerciantes podem procurar vender caro quando os precos estao em ou perto da resistencia. O que nos leva a entrada exata do tradehellip Metodo 4: Use as formacoes de acao de preco para gerar posicoes Apos a tendencia ter sido identificada e depois que os comerciantes encontraram suporte e resistencia atraves de balancos exibidos no mercado, os comerciantes podem comecar a procurar formacoes Para decidir quando e como entrar em posicoes. Existem alguns desses, e wersquove falou sobre numerosas formacoes nos ultimos anos. Mais recentemente, destacamos cinco dos padroes de reversao de queda mais comuns no artigo, Trading Bearish Reversals. Um padrao Bearish Engulfing antes de um movimento macico mais baixo E, um favorito dos comerciantes de acao de preco, o pin bar pode oferecer excelentes oportunidades de entrada. Eu sei que quando eu estava aprendendo acao de preco, muito disso, pelo menos inicialmente, sentia-se muito esoterico. Entao, em nosso constante esforco para fornecer a melhor educacao possivel para nossos comerciantes, oferecemos inumeros webinars baseados em acao de preco a cada semana. Eu faco um webinar na semana do DailyFX e a semana. Durante este webinar, a Irsquoll olha para varios mercados para mostrar como os comerciantes podem integrar esse tipo de conhecimento em um ambiente dinamico e ainda mais - como elaborar estrategias com e ao seu redor. - Escrito por James Stanley James esta disponivel no Twitter JStanleyFX Para se juntar a lista de distribuicao do James Stanleyrsquos, clique aqui. O DailyFX fornece noticias e analises tecnicas sobre as tendencias que influenciam os mercados monetarios globais.

Forex Binario Manual De Negociacao Pdf

Forex Binário Manual De Negociação PdfForex de negociacao com opcoes binarias As opcoes binarias sao uma maneira alternativa de jogar o mercado de moeda estrangeira (forex) para comerciantes. Embora sejam uma maneira relativamente oneravel de negociar forex, em comparacao com o mercado forex de alavancagem oferecido por um numero crescente de corretores. O fato de que a perda potencial maxima e limitada e conhecida antecipadamente e uma grande vantagem das opcoes binarias. Mas primeiro, quais sao as opcoes binarias. Eles sao opcoes com um resultado binario, ou seja, liquidar em um valor pre-determinado (geralmente 100) ou 0. Esse valor de liquidacao depende se o preco do ativo subjacente a opcao binaria esta negociando acima ou abaixo do preco de exercicio por vencimento . As opcoes binarias podem ser usadas para especular sobre os resultados de varias situacoes, como o SampP 500 eleva-se acima de um certo nivel ate amanha ou na proxima semana, as reivindicacoes desempregadas de semanas serao maiores do que o mercado espera ou o euro ou o iene diminuirao Contra o dolar dos EUA hoje, o ouro esta sendo negociado em 1.195 por onca troy atualmente e voce esta confiante de que ele estara negociando mais de 1.200 no final desse dia. Suponha que voce pode comprar uma opcao binaria na negociacao de ouro em ou acima de 1.200 por esse fechamento de dias, e esta opcao esta sendo negociada em 57 (oferta) 60 (oferta). Voce compra a opcao em 60. Se o ouro fecha ou acima de 1.200, como voce esperava, seu pagamento sera de 100, o que significa que seu ganho bruto (antes das comissoes) e de 40 ou 66.7. Por outro lado, se o ouro fechar abaixo de 1.200, voce perderia seu investimento de 60, por uma perda de 100. Compradores e vendedores de opcoes binarias Para o comprador de uma opcao binaria, o custo da opcao e o preco ao qual a opcao esta sendo negociada. Para o vendedor de uma opcao binaria, o custo e a diferenca entre 100 e o preco da opcao e 100. Da perspectiva dos compradores, o preco de uma opcao binaria pode ser considerado como a probabilidade de o comercio ter sucesso. Portanto, quanto maior o preco da opcao binaria, maior a probabilidade percebida de que o preco do ativo suba acima da greve. Do ponto de vista dos vendedores, a probabilidade e de 100 menos o preco da opcao. Todos os contratos de opcao binaria sao totalmente garantidos, o que significa que ambos os lados de um contrato especifico o comprador e o vendedor tem que colocar o capital para o lado do comercio. Entao, se um contrato for negociado as 35, o comprador paga 35 e o vendedor paga 65 (100 - 35). Este e o risco maximo do comprador e vendedor e e igual a 100 em todos os casos. Assim, o perfil de risco-recompensa para o comprador e o vendedor nesta instancia pode ser indicado da seguinte forma: Comprador Risco maximo 35 Premio maximo 65 (100 - 35) Vendedor Risco maximo 65 Maximo de recompensa 35 (100 - 65) Opcoes binarias em opcoes binarias Forex No Forex estao disponiveis em trocas como o Nadex. Que os oferece nos pares mais populares, como USD-CAD, EUR-USD e USD-JPY, bem como em varios outros pares de moedas amplamente negociados. Essas opcoes sao oferecidas com expiracoes variando de intraday a diariamente e semanalmente. O tamanho do ticulario nos binarios forex da Nadex e 1 e o valor do tic e 1. As opcoes binarias forex intraday oferecidas pela Nadex caducam por hora, enquanto os diarios expiram em determinados horarios definidos ao longo do dia. As opcoes binarias semanais expiram as 3 p. m. na sexta-feira. No mundo frenetico do forex, como e o valor de validade calculado para os contratos de divisas, a Nadex leva os precos medios dos ultimos 25 negocios no mercado cambial. Elimina os cinco maiores precos mais baixos e cinco, e entao leva a media aritmetica dos 15 demais precos. A partir de 15 de dezembro de 2014, para os contratos de divisas, a Nadex propos a obtencao dos ultimos 10 precos medios no mercado subjacente, retire os tres maiores e os tres maiores precos, e tome a media aritmetica dos quatro demais precos. Permite usar o par de moedas EUR-USD para demonstrar como as opcoes binarias podem ser usadas para negociar forex. Usamos uma opcao semanal que expirara as 3 p. m. na sexta-feira, ou quatro dias a partir de agora. Suponha que a taxa de cambio atual seja de EUR 1 USD 1.2440. Considere os seguintes dois cenarios: (a) Voce acredita que o euro provavelmente nao se enfraquecera ate sexta-feira e deve ficar acima de 1.2425. A opcao binaria EURUSDgt1.2425 e citada em 49.0055.00. Voce compra 10 contratos por um total de 550 (excluindo comissoes). As 3 horas da sexta-feira, o euro esta a negociar em USD 1.2450. Sua opcao binaria se instala em 100, dando-lhe um pagamento de 1.000. O seu ganho bruto (antes de tomar em conta as comissoes) e de 450 ou aproximadamente 82. No entanto, se o euro fechasse abaixo de 1,2425, perderia todo seu investimento de 550 para uma perda de 100. (B) Voce esta em baixa no euro e acredita que pode diminuir ate sexta-feira, diga para USD 1.2375. A opcao binaria EURUSDgt1.2375 e citada em 60.0066.00. Uma vez que voce e agressivo no euro, voce venderia essa opcao. Seu custo inicial para vender cada contrato de opcao binaria e, portanto, 40 (100 - 60). Suponha que voce vende 10 contratos e receba um total de 400. As 3 p. m. na sexta-feira, digamos que o euro esta negociando em 1.2400. Uma vez que o euro fechou acima do preco de exercicio de 1.2375 por vencimento, voce perderia o total de 400 ou 100 de seu investimento. E se o euro tivesse fechado abaixo de 1.2375, como voce esperava. Nesse caso, o contrato seria liquidado em 100, e voce receberia um total de 1.000 para seus 10 contratos, para um ganho de 600 ou 150. Estrategias basicas adicionais que voce faz Nao precisa esperar ate a expiracao do contrato para realizar um ganho em seu contrato de opcao binaria. Por exemplo, se ate quinta-feira, assumir que o euro esta negociando no mercado a vista em 1.2455, mas voce esta preocupado com a possibilidade de uma queda na moeda se os dados economicos dos EUA serem divulgados na sexta-feira forem muito positivos. Seu contrato de opcao binaria (EURUSDgt1.2425), que foi cotado em 49.0055.00 no momento da sua compra, esta agora em 7580. Voce, portanto, vende os 10 contratos de opcao que voce comprou em 55 cada, por 75 e contabilizou um lucro total De 200 ou 36. Voce tambem pode colocar um comercio combinado para uma recompensa de menor risco. Vamos considerar a opcao binaria USDJPY para ilustrar. Suponha que sua visao seja que a volatilidade no iene, que esta negociando em 118.50 para o dolar, poderia aumentar significativamente, e poderia negociar acima de 119,75 ou diminuir abaixo de 117,25 ate sexta-feira. Voce, portanto, compre 10 contratos de opcoes binarias USDJPYgt119.75, negociando em 29.5035.50 e tambem vende 10 contratos de opcao binaria USDJPYgt117.25, negociando a 66.5072,00. Portanto, voce paga 35,50 para comprar o contrato USDJPYgt119.75 e 33,50 (ou seja, 100 - 66,50) para vender o contrato USDJPYgt117.25. Seu custo total e, portanto, 690 (355 335). Tres possiveis cenarios surgem por vencimento da opcao as 3 p. m. na sexta-feira: o iene esta negociando acima de 119,75. Nesse caso, o contrato USDJPYgt119.75 tem um pagamento de 100, enquanto o contrato USDJPYgt117.25 expira sem valor. Seu pagamento total e de 1.000, para um ganho de 310 ou cerca de 45. O iene esta negociando abaixo de 117.25. Nesse caso, o contrato USDJPYgt117.25 tem um pagamento de 100, enquanto o contrato USDJPYgt119.75 expira sem valor. Seu pagamento total e de 1.000, para um ganho de 310 ou cerca de 45. O iene esta negociando entre 117,25 e 119,75. Neste caso, ambos os contratos expiram sem valor e voce perde o investimento total 690. As opcoes binarias tem algumas desvantagens: a recompensa total ou total e limitada, mesmo que o preco do imobilizado se eleve e uma opcao binaria e um produto derivado com um tempo finito de expiracao. Por outro lado, as opcoes binarias tem uma serie de vantagens que os tornam especialmente uteis no mundo volatil do forex: o risco e limitado (mesmo que os precos dos ativos aumentem), a garantia necessaria e bastante baixa e eles podem ser usados ??ate mesmo Em mercados planos que nao sao volateis. Essas vantagens tornam as opcoes binarias forex dignas de consideracao para o comerciante experiente que esta olhando para trocar moedas. Negociacao em Forex Opcoes cambiais de negociacao de Forex As opcoes binarias sao uma maneira inovadora de lucrar com os mercados financeiros, sem necessariamente ter um historico comercial ou financeiro. Derivando sua estrutura do termo zero binario ou uma opcao binaria e uma opcao que e comprada cujo resultado e conhecido desde o inicio e cujo resultado e tudo ou nada. Um comercio de opcoes binarias e como dizer: eu prevejo que, no final do dia, meu bem escolhido sera maior que atualmente. Se eu estiver certo, entao recebo o pagamento determinado pela minha plataforma de negociacao on-line. Se eu estiver errado, nao recebo nada, mas nunca mais me pedirem mais dinheiro. Forex binario Os componentes de um comercio de opcoes binarias sao simples, com uma variedade suficiente para permitir um comercio personalizado. O primeiro item a ser selecionado e o proprio activo, isto pode ser uma moeda pairforex (por exemplo, USDEUR), estoque (por exemplo, Apple), commodity (por exemplo, Gold) ou indice (por exemplo, Nasdaq). Na plataforma anyoption existem mais de 60 ativos em oferta que cobrem os mercados americano, europeu, asiatico e do Oriente Medio, algo para que todos possam escolher. A seguir, e hora de selecionar o tempo de expiracao. Dependendo da plataforma escolhida, isso pode ser tao proximo quanto o final da proxima hora, ou o final do dia, ou semana, com a plataforma binaria que oferece expiries mensais tambem. O terceiro passo e decidir sobre a direcao em que o ativo esta previsto para mover para cima ou para baixo, tambem conhecido como CALL ou PUT. Uma vez que a opcao e comprada, o preco que o ativo e comprado e conhecido como o preco de exercicio. CHAMAR uma opcao de compra e comprada quando se preve que, ate o prazo de validade, o preco do ativo sera superior ao preco de exercicio. PUT Uma opcao de venda e comprada quando se preve que, ate o prazo de validade, o preco do ativo sera inferior ao preco de exercicio. O que e um resultado das opcoes binarias Uma vez que a opcao binaria foi comprada, o investidor deve esperar ate o momento de expiracao para descobrir se sua predicao estava correta. Um comercio de opcoes binarias corretas e conhecido como estar no dinheiro e um comercio incorreto e conhecido como estar fora do dinheiro. Assim, uma opcao de chamada que expira acima do seu preco de exercicio esta no dinheiro e uma que expira abaixo do seu preco de exercicio esta fora do dinheiro. Por outro lado, uma opcao de venda que expira abaixo do seu preco de exercicio esta no dinheiro e uma que expira acima do preco de exercicio esta fora do dinheiro. Agora, para os lucros, a taxa de retorno das opcoes binarias nas opcoes de dinheiro recebera o pagamento percentual oferecido ao comprar a opcao. Isso mudara dependendo da plataforma. Em qualquer momento, isso e entre 65-71. De acordo com o nome, as opcoes binarias fora dos negocios monetarios devem resultar em perda do investimento. No entanto, alguns sites oferecem reembolsos para esses negocios, com qualquer opcao oferecendo um reembolso de alta de 15 industria. A simplicidade das opcoes binarias significa que um comerciante nao precisa de um profundo conhecimento ou experiencia nos mercados financeiros. Ler os papeis e estar ciente de seus arredores pode ser suficiente para obter informacoes sobre a direcao provavel dos ativos e para provocar um comercio de opcoes binarias bem sucedidas e altamente lucrativas. Quais recursos estao disponiveis O numero de ativos subjacentes disponiveis ao escolher sua plataforma de negociacao de opcoes binarias e uma grande atracao para um site. Quanto maior a variedade: quanto mais capaz um investidor e criar um comercio pessoal, maior sera a capacidade de reagir e lucrar com as noticias financeiras e a experiencia comercial mais agradavel. Isso e visto na plataforma anyoptions que oferece mais de 60 ativos subjacentes, um registro da industria. Existem quatro tipos de ativos subjacentes em que uma opcao binaria pode ser comprada: forex, indices, acoes e commodities. Opcoes binarias de Forex: opcoes binarias: estes tambem sao conhecidos como pares de moedas, uma vez que sao compostos por 2 moedas, por exemplo, USDEUR. Forex, ou cambio, reflete o quanto de uma moeda e necessaria para comprar uma unidade da outra moeda. A primeira moeda (neste caso o USD) e conhecida como a moeda base e a segunda moeda da cotacao. Quanto maior for a moeda base, maior sera o numero da moeda da cotacao (ou seja, levara mais Euros para comprar um USD). Isso e vital para o comercio internacional e o investimento. Isso permite que dois paises que normalmente trocam suas proprias moedas, trocam entre elas. Opcoes binarias de acoes: estoque mostra o que uma empresa vale e esta representado em acoes. A beleza das opcoes binarias de acoes e que um investidor nao e obrigado a comprar as proprias acoes para se beneficiar da atividade de uma empresa. Portanto, a negociacao de opcoes binarias em acoes permite que um investidor troque, com menos recursos, no desempenho de uma empresa. O comercio binario tem uma grande variedade de acoes disponiveis cobrindo os EUA e a Europa. Opcoes de indice binario: um grupo de varios estoques e conhecido como um indice. Ele permite que um investidor adquira exposicao a uma secao mais ampla do mercado em um unico comercio. Uma vez que e o desempenho de varias empresas que afeta o indice, as opcoes binarias do indice de negociacao sao geralmente um investimento mais confiavel, no entanto, eles sao interessantes, pois fatores externos podem influenciar seus movimentos. Na plataforma anyoption, um investidor possui uma ampla escolha de indices dos EUA, Europa, Americas, Asia e Oriente Medio. Opcoes binarias de commodities: um bem que se enquadra na palavra commodity e aquele que e facilmente intercambiavel com produtos de outro produtor. Na plataforma anyoption, isso inclui petroleo, ouro, prata e cobre. As vantagens de negociar opcoes binarias Compreender como negociar e sempre importante antes de um investidor comecar a investir. Uma vez que ele descobre as vantagens oferecidas pela negociacao de opcoes binarias, inevitavelmente aumentara o gozo desse tipo de investimento. Aqui estao alguns dos beneficios associados a negociacao de opcoes binarias: risco controlado quando uma opcao binaria e comprada, o pagamento percentual ja e conhecido, tanto no dinheiro quanto fora dos resultados monetarios. O risco e, portanto, controlado, pois um investidor sabe exatamente quanto ele arrisca perder, ele nunca sera solicitado mais dinheiro quando a opcao binaria expirar. Rentabilidade, uma vez que e a mudanca de direcao que e importante e nao a mudanca de magnitude, um lucro maior pode ser obtido a partir de um investimento menor. O pagamento, por exemplo, 70, esta garantido independentemente do tamanho ou do investimento pequeno. Simplicidade, embora a pesquisa seja sempre necessaria antes de um investimento ser feito, as opcoes binarias sao muito mais simples do que suas contrapartes, uma vez que apenas uma mudanca de direcao correta e necessaria, em vez de uma grande mudanca de magnitude. A acessibilidade de negociacao de opcoes binarias abre mercados de outra forma dispendiosos para o publico em geral. Nao sao mais restritas pelos altos precos das acoes ou pelo aumento dos custos das commodities, todos podem investir em uma opcao binaria, com o nivel de investimento que eles escolherem, com o mesmo valor de pagamento oferecido igualmente a cada investidor. Flexibilidade a plataforma esta disponivel internacionalmente e em muitos idiomas diferentes. Com a introducao das opcoes One Touch que podem ser compradas nos finais de semana quando os mercados estao fechados, as opcoes binarias sao um produto de 365 dias por ano. Alem disso, a disponibilidade de mais de 60 opcoes de divisas, acoes, indices e commodities com a escolha de 4 tempos de caducidade, torna a plataforma de negociacao de opcoes binarias flexivel e agradavel. Copyright copy 2009 -2010 Forextrading. org. Todos os direitos reservados. Junte-se ao mundo do forex hoje e torne-se um especialista em moeda

Hdfc Forex Cartao Login Moeda Unica Fundos Mutuos

Hdfc Forex Cartão Login Moeda Única Fundos MútuosO que sao cartoes pre-pagos de forex Os cartoes pre-pagos sao usados ??para fazer pagamentos enquanto voce viaja para o exterior. Estes sao pre-carregados e permitem que voce acesse dinheiro na moeda regional requerida. Voce tambem pode completar, dependendo da sua exigencia. O cartao permite que voce retire dinheiro em moeda estrangeira, verifique seu saldo e compre. Bancos como ICICI Bank, HDFC Bank, State Bank of India, Standard Chartered e Axis Bank oferecem cartoes de forex pre-pagos. Como voce se inscreve e qual e o limite que voce precisa para enviar FormA2 e qualquer outro documento de forex requerido (conforme exigido nos regulamentos da Lei de Gestao de Cambio), prova de passaporte e fundos necessarios. Uma vez que os fundos sao liberados ou sao pagos ao banco, o cartao e ativado. Para viagens de lazer, voce pode carregar o cartao para um maximo de 10.000 (Rs 4.5 lakh) e 25.000 (Rs 11.25 lakh) para viagens de negocios. Os bancos cobram entre Rs 100-300 por cartao. Como sao melhores do que outros, os cartoes de debito e credito envolvem uma taxa de servico de tres por cento para cada uso. As retiradas nos caixas eletronicos atrairiam uma taxa extra plana de Rs 300. Voce seria cobrado a taxa de cambio vigente na data da transacao e cobrado uma taxa de conversao de moeda de acordo. Alem disso, qualquer atraso nos pagamentos de contas atraira uma penalidade de 2,95 por cento por mes. Os cheques de Travellersrsquo sao aceitos em pontos de venda limitados e os clientes recebem uma taxa de encaixe de tres por seis por cento. Comparativamente, os cartoes forex sao rentaveis, uma vez que as taxas de cambio ficam bloqueadas no dia da transacao. Voce pode evitar conversoes de moeda, pois os cartoes estao disponiveis nas principais moedas. Retirar dinheiro em caixas eletronicos no exterior atraira uma taxa fixa (2 euros 2 libras1). As taxas de cambio utilizam o impacto Sim. Ao usar cartoes forex, certifique-se sobre a taxa de cambio que voce esta gastando. Voce economizaria em despesas se o valor da moeda estrangeira aumentasse em relacao a Rupia e vice-versa. E se eu precisar recarregar o cartao Voce nao pode completar o cartao forex no exterior, mesmo que seu banco tenha uma filial la. Voce precisara entrar em contato com o centro que emitiu o cartao. Isso pode ser um problema quando nao ha ninguem de volta para casa, pois heshe novamente precisara preencher os formularios e fazer os pagamentos necessarios. Intimar o banco antecipadamente e deixar a documentacao necessaria pode ser uma opcao. O saldo nao utilizado no seu cartao pode ser encravado no retorno. O que acontece se o cartao se perca Intimate o centro que emitiu o cartao. Informe-os sobre a sua localizacao apos 48 horas, uma vez que este e o momento em que o banco levara a uma remessa. Em caso de exigencias, pode enviar dinheiro atraves de facilidades de transferencia de dinheiro, mas os custos terao que ser suportados. O que sao cartoes pre-pagos de forex Os cartoes pre-pagos sao usados ??para fazer pagamentos enquanto voce viaja para o exterior. Estes sao pre-carregados e permitem que voce acesse dinheiro na moeda regional requerida. Voce tambem pode completar, dependendo da sua exigencia. O cartao permite que voce retire dinheiro em moeda estrangeira, verifique seu saldo e compre. Bancos como ICICI Bank, HDFC Bank, State Bank of India, Standard Chartered e Axis Bank oferecem cartoes de forex pre-pagos. Os cartoes pre-pagos sao usados ??para fazer pagamentos enquanto voce viaja para o exterior. Estes sao pre-carregados e permitem que voce acesse dinheiro na moeda regional requerida. Voce tambem pode completar, dependendo da sua exigencia. O cartao permite que voce retire dinheiro em moeda estrangeira, verifique seu saldo e compre. Bancos como ICICI Bank, HDFC Bank, State Bank of India, Standard Chartered e Axis Bank oferecem cartoes de forex pre-pagos. Como voce se inscreve e qual e o limite que voce precisa para enviar FormA2 e qualquer outro documento de forex requerido (conforme exigido nos regulamentos da Lei de Gestao de Cambio), prova de passaporte e fundos necessarios. Uma vez que os fundos sao liberados ou sao pagos ao banco, o cartao e ativado. Para viagens de lazer, voce pode carregar o cartao para um maximo de 10.000 (Rs 4.5 lakh) e 25.000 (Rs 11.25 lakh) para viagens de negocios. Os bancos cobram entre Rs 100-300 por cartao. Como sao melhores do que outros, os cartoes de debito e credito envolvem uma taxa de servico de tres por cento para cada uso. As retiradas nos caixas eletronicos atrairiam uma taxa extra plana de Rs 300. Voce seria cobrado a taxa de cambio vigente na data da transacao e cobrado uma taxa de conversao de moeda de acordo. Alem disso, qualquer atraso nos pagamentos de contas atraira uma penalidade de 2,95 por cento por mes. Os cheques de Travellersrsquo sao aceitos em pontos de venda limitados e os clientes recebem uma taxa de encaixe de tres por seis por cento. Comparativamente, os cartoes forex sao rentaveis, uma vez que as taxas de cambio ficam bloqueadas no dia da transacao. Voce pode evitar conversoes de moeda, pois os cartoes estao disponiveis nas principais moedas. Retirar dinheiro em caixas eletronicos no exterior atraira uma taxa fixa (2 euros 2 libras1). As taxas de cambio utilizam o impacto Sim. Ao usar cartoes forex, certifique-se sobre a taxa de cambio que voce esta gastando. Voce economizaria em despesas se o valor da moeda estrangeira aumentasse em relacao a Rupia e vice-versa. E se eu precisar recarregar o cartao Voce nao pode completar o cartao forex no exterior, mesmo que seu banco tenha uma filial la. Voce precisara entrar em contato com o centro que emitiu o cartao. Isso pode ser um problema quando nao ha ninguem de volta para casa, pois heshe novamente precisara preencher os formularios e fazer os pagamentos necessarios. Intimar o banco antecipadamente e deixar a documentacao necessaria pode ser uma opcao. O saldo nao utilizado no seu cartao pode ser encravado no retorno. O que acontece se o cartao se perca Intimate o centro que emitiu o cartao. Informe-os sobre a sua localizacao apos 48 horas, uma vez que este e o momento em que o banco levara a uma remessa. Em caso de exigencias, pode enviar dinheiro atraves de facilidades de transferencia de dinheiro, mas os custos terao que ser suportados. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 O que sao cartoes forex pre-pagos Os cartoes pre-pagos sao usados ??para fazer pagamentos enquanto voce viaja para o exterior. Estes sao pre-carregados e permitem que voce acesse dinheiro na moeda regional requerida. Voce tambem pode completar, dependendo da sua exigencia. O cartao permite que voce retire dinheiro em moeda estrangeira, verifique seu saldo e compre. Bancos como ICICI Bank, HDFC Bank, State Bank of India, Standard Chartered e Axis Bank oferecem cartoes de forex pre-pagos. Como voce se inscreve e qual e o limite que voce precisa para enviar FormA2 e qualquer outro documento de forex requerido (conforme exigido nos regulamentos da Lei de Gestao de Cambio), prova de passaporte e fundos necessarios. Uma vez que os fundos sao liberados ou sao pagos ao banco, o cartao e ativado. Para viagens de lazer, voce pode carregar o cartao para um maximo de 10.000 (Rs 4.5 lakh) e 25.000 (Rs 11.25 lakh) para viagens de negocios. Os bancos cobram entre Rs 100-300 por cartao. Como sao melhores do que outros, os cartoes de debito e credito envolvem uma taxa de servico de tres por cento para cada uso. As retiradas nos caixas eletronicos atrairiam uma taxa extra plana de Rs 300. Voce seria cobrado a taxa de cambio vigente na data da transacao e cobrado uma taxa de conversao de moeda de acordo. Alem disso, qualquer atraso nos pagamentos de contas atraira uma penalidade de 2,95 por cento por mes. Os cheques de Travellersrsquo sao aceitos em pontos de venda limitados e os clientes recebem uma taxa de encaixe de tres por seis por cento. Comparativamente, os cartoes forex sao rentaveis, uma vez que as taxas de cambio ficam bloqueadas no dia da transacao. Voce pode evitar conversoes de moeda, pois os cartoes estao disponiveis nas principais moedas. Retirar dinheiro em caixas eletronicos no exterior atraira uma taxa fixa (2 euros 2 libras1). As taxas de cambio utilizam o impacto Sim. Ao usar cartoes forex, certifique-se sobre a taxa de cambio que voce esta gastando. Voce economizaria em despesas se o valor da moeda estrangeira aumentasse em relacao a Rupia e vice-versa. E se eu precisar recarregar o cartao Voce nao pode completar o cartao forex no exterior, mesmo que seu banco tenha uma filial la. Voce precisara entrar em contato com o centro que emitiu o cartao. Isso pode ser um problema quando nao ha ninguem de volta para casa, pois heshe novamente precisara preencher os formularios e fazer os pagamentos necessarios. Intimar o banco antecipadamente e deixar a documentacao necessaria pode ser uma opcao. O saldo nao utilizado no seu cartao pode ser encravado no retorno. O que acontece se o cartao se perca Intimate o centro que emitiu o cartao. Informe-os sobre a sua localizacao apos 48 horas, uma vez que este e o momento em que o banco levara a uma remessa. Em caso de exigencias, pode enviar dinheiro atraves de facilidades de transferencia de dinheiro, mas os custos terao que ser suportados. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 Por que comprar um cartao Forex pre-pago em vez de dinheiro para o seu feriado estrangeiro MUMBAI: o plastico esta dentro e o dinheiro esta fora. Isto e verdade mesmo quando voce esta indo em uma viagem no exterior. Os especialistas estao recomendando cada vez mais viajantes para obter um cartao forex pre-pago durante a compra de moeda estrangeira. E mais seguro e mais barato do que comprar moeda e uma boa cobertura contra flutuacoes cambiais. Aqui estao alguns dos motivos pelos quais voce deve comprar um cartao forex pre-pago para financiar suas despesas no seu feriado estrangeiro: esses cartoes nao sao apenas aceitos em restaurantes sofisticados ou shopping centers, mesmo os taxis aceitam esses cartoes, diz TC Guruprasad, Diretor Executivo, Diretor Comercial, Centrum Direct. Se voce estiver visitando um unico pais, faz sentido comprar uma unica moeda de destino. Cartao. Em cada etapa, havera um custo de cambio cruzado porque o operador cobrara uma margem para converter a moeda estrangeira na moeda local. Do ponto de vista da seguranca, o cartao mitiga o risco de perder dinheiro em caso de roubo ou perda de carteira. Assim como um cartao creditdebit, voce pode obter o cartao pre-pago tambem hotlisted em caso de perda de cartao. Isso garante que seu valor permaneca seguro, diz Navtej Singh, chefe, produtos de pagamento direto, banco HDFC. Tambem certos negociantes do forex, como o Centrum Direct, dao um cartao secundario junto com o cartao pre-pago forex original. O cartao secundario pode ser ativado chamando o numero gratuito no caso de voce perder o cartao primario, diz TC Guruprasad. 3) Hedge contra flutuacao monetaria A melhor coisa sobre o transporte de um cartao Forex Forex e que ele protege um cliente da volatilidade das flutuacoes cambiais. Isso ocorre porque o valor do valor forex carregado e determinado com base na taxa de cambio do dia que permanece fixo. Portanto, um cliente pode realmente carregar o valor forex no cartao pre-pago antecipadamente quando as taxas forex sao favoraveis, diz Navtej Singh. 4) Mais barato do que o cartao de credito e debito Voce paga mais se voce deslizar seu cartao de credito ou debito emitido fora da India. Qualquer cartao de debito ou de credito emitido na India carrega moeda na denominacao INR. Sempre que voce usa um cartao fora do pais, a transacao ocorre na moeda estrangeira e nao no INR. Portanto, voce deve suportar uma taxa de conversao de moeda conhecida como margem cruzada para cada transacao. Esta marca esta na faixa de 3-5. Uma vez que o cartao forex pre-pago e carregado com a moeda local, voce pode economizar esse custo de marcacao. 5) Mais barato do que comprar moeda E sempre mais barato comprar um cartao pre-pago do que comprar moeda estrangeira para um banco devido a diferentes dinamicas de custos e logistica envolvida, diz Navtej Singh. A diferenca e geralmente de 50 paise para Rs 2.

Forex Arabe Saudi Prime

Forex Arabe Saudi PrimeA Autoridade Monetaria Confiavel dos Mundiais, a edicao norte-americana O dolar permaneceu sustentado na sequencia de Trumps dito ontem de noticias fiscais fenomenais, que foi acompanhado por um telefone inesperado entre Trump e seu homologo chines Xi, onde Trump disse que respeitaria a Uma China. Leia mais X25B6 2017-02-10 12:14 Edicao europeia de euros O USD-JPY liderou o aumento de dolar mais amplo provocado por Trumps, sugerindo que algo no corte de impostos cortou as proximas 2-3 semanas que seria fenomenal, o que foi seguido - Ate um telefone inesperado entre Trump e sua homologa chinesa. Leia mais X25B6 2017-02-10 08:39 Edicao asiatica de UTC O dolar foi misturado no comercio de N. Y. na sexta-feira, reunindo alguns contra o euro e libra, enquanto perdeu terreno para o iene e CAD. EUR-USD negociou uma faixa relativamente estreita, embora conseguiu postar quase um mes de minimos de 1.0608. USD-JPY enquanto isso. Leia mais X25B6 2017-02-10 19:44 UTCIn usando este site voce considera ter lido e concordado com os seguintes termos e condicoes: A seguinte terminologia aplica-se a estes Termos e Condicoes, Declaracao de Privacidade e Aviso de Aviso e qualquer ou todos os Contratos : Cliente, Voce e Voce se referem a voce, a pessoa acessando este site e aceitando os termos e condicoes da Companhia. A Companhia, nos mesmos, nos e nos, refere-se a nossa empresa. Festa, Festas ou Nos, refere-se tanto ao Cliente como a nos mesmos, seja o Cliente ou nos mesmos. Todos os termos referem-se a oferta, aceitacao e consideracao do pagamento necessario para realizar o processo de assistencia ao Cliente da forma mais apropriada, seja por reunioes formais de duracao fixa, ou qualquer outro meio, com o proposito expresso de atender a Necessidades dos clientes em relacao a provisao dos produtos de servicos declarados da Companhia, de acordo com e sujeito a lei em ingles prevalecente. Qualquer uso da terminologia acima mencionada ou de outras palavras no singular, no plural, na capitalizacao e / ou no que sao, sao considerados como intercambiaveis ??e, portanto, se referem ao mesmo. Temos o compromisso de proteger sua privacidade. Os funcionarios autorizados dentro da empresa com base em necessidade de uso apenas usam qualquer informacao coletada de clientes individuais. Revisamos constantemente nossos sistemas e dados para garantir o melhor servico possivel aos nossos clientes. O Parlamento criou delitos especificos para acoes nao autorizadas contra sistemas e dados informaticos. Investigaremos tais acoes com o objetivo de processar e processar processos civis para recuperar os danos causados ??aos responsaveis. Estamos registrados sob a Lei de Protecao de Dados de 1998 e, como tal, qualquer informacao relativa ao Cliente e seus respectivos Registros de Cliente pode ser passada para terceiros. No entanto, os registros de clientes sao considerados confidenciais e, portanto, nao serao divulgados a terceiros, exceto o Finance Magnates. Se legalmente obrigado a faze-lo as autoridades competentes. Nao iremos vender, compartilhar ou alugar suas informacoes pessoais a terceiros ou usar seu endereco de e-mail para correio nao solicitado. Quaisquer e-mails enviados por esta Empresa so estarao relacionados com a prestacao de servicos e produtos acordados. Isencao Exclusoes e Limitacoes As informacoes contidas neste site sao fornecidas de acordo com a base. Na maior medida permitida por lei, esta Companhia: exclui todas as representacoes e garantias relacionadas a este site e seus conteudos ou que sao ou podem ser fornecidos por qualquer afiliado ou qualquer outro terceiro, inclusive em relacao a quaisquer imprecisoes ou omissoes neste site E a literatura da Companys e exclui toda a responsabilidade por danos decorrentes ou em conexao com o uso deste site. Isso inclui, sem limitacao, perda direta, perda de negocios ou lucros (independentemente de a perda de tais lucros ser previsivel, surgiu no curso normal das coisas ou tenha avisado a Companhia sobre a possibilidade de perda potencial), danos causados Para o seu computador, software, sistemas e programas informaticos e os dados sobre o mesmo ou quaisquer outros danos diretos ou indiretos, consequentes e incidentais. Financas Magnates, no entanto, exclui a responsabilidade por morte ou danos pessoais causados ??por sua negligencia. As exclusoes e limitacoes acima se aplicam somente na medida permitida por lei. Nenhum dos seus direitos legais como consumidor e afetado. Usamos enderecos IP para analisar tendencias, administrar o site, rastrear o movimento dos usuarios e reunir amplas informacoes demograficas para uso agregado. Os enderecos IP nao estao vinculados a informacoes de identificacao pessoal. Alem disso, para a administracao de sistemas, a deteccao de padroes de uso e a solucao de problemas, nossos servidores web registram automaticamente informacoes de acesso padrao, incluindo o tipo de navegador, o horario de acesso, o URL solicitado e o URL de referencia. Esta informacao nao e compartilhada com terceiros e e usada somente nesta empresa com base em necessidade de saber. Qualquer informacao identificavel individualmente relacionada a esses dados nunca sera usada de nenhuma maneira diferente da indicada acima sem sua permissao explicita. Como a maioria dos sites interativos, este site da Companhia ou ISP usa cookies para nos permitir recuperar os detalhes do usuario para cada visita. Os cookies sao usados ??em algumas areas do nosso site para permitir a funcionalidade desta area e facilidade de uso para as pessoas que visitam. Links para este site Voce nao pode criar um link para qualquer pagina deste site sem o nosso previo consentimento por escrito. Se voce criar um link para uma pagina deste site, faca isso por sua conta e risco e as exclusoes e limitacoes estabelecidas acima serao aplicaveis ??ao seu uso deste site, ligando-se a ele. Links deste site Nao monitoramos nem analisamos o conteudo de outros sites de partes que estao vinculados a partir deste site. As opinioes expressas ou materiais que aparecem em tais sites nao sao necessariamente compartilhadas ou endossadas por nos e nao devem ser consideradas como publicadoras de tais opinioes ou material. Lembre-se de que nao somos responsaveis ??pelas praticas de privacidade ou conteudo desses sites. Nos encorajamos nossos usuarios a estar cientes quando deixam o nosso amplificador do site para ler as declaracoes de privacidade desses sites. Voce deve avaliar a seguranca e confiabilidade de qualquer outro site conectado a este site ou acessado atraves deste site, antes de divulgar informacoes pessoais. Esta Empresa nao aceitara qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano de qualquer forma, seja como for, causada pela divulgacao a terceiros de informacoes pessoais. Direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual relevantes existem em todos os textos relacionados aos servicos da Companys e ao conteudo completo deste site. Todos os direitos reservados. Todos os materiais contidos neste site estao protegidos pela lei de direitos autorais dos Estados Unidos e podem nao ser reproduzidos, distribuidos, transmitidos, exibidos, publicados ou transmitidos sem autorizacao previa por escrito da Financas Magnates. Voce nao pode alterar ou remover qualquer marca registrada, direitos autorais ou outro aviso de copias do conteudo. Todas as informacoes nesta pagina estao sujeitas a alteracoes. O uso deste site constitui aceitacao do nosso acordo de usuario. Por favor, leia nossa politica de privacidade e termos de responsabilidade legal. A negociacao de cambio em margem traz um alto nivel de risco e pode nao ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra voce, bem como para voce. Antes de decidir trocar cambio voce deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nivel de experiencia e apetite de risco. Existe a possibilidade de que voce possa sustentar a perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, voce nao deve investir dinheiro que nao pode perder. Voce deve estar ciente de todos os riscos associados a negociacao cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver duvidas. As opinioes expressadas no Finance Magnates sao aquelas dos autores individuais e nao representam necessariamente a opiniao da empresa Fthe ou de sua administracao. O Finance Magnates nao verificou a precisao ou base de fato de qualquer reivindicacao ou declaracao feita por qualquer autor independente: erros e omissoes podem ocorrer. Quaisquer opinioes, novidades, pesquisas, analises, precos ou outras informacoes contidas neste site, pela Finance Magnates, seus funcionarios, parceiros ou contribuidores, sao fornecidos como comentarios gerais do mercado e nao constituem conselhos de investimento. A Finance Magnates nao aceita qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitacao, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependencia de tais informacoes. Nenhuma das partes sera responsavel perante o outro por qualquer falha em cumprir qualquer obrigacao de acordo com qualquer Contrato que seja devido a um evento fora do controle de tal parte, incluindo mas nao limitado a qualquer Ato de Deus, terrorismo, guerra, insurgencia politica, insurreicao, tumultos , Agitacao civil, ato de autoridade civil ou militar, insurreicao, terremoto, inundacao ou qualquer outra eventualidade natural ou causada pelo homem fora do nosso controle, o que causa a rescisao de um contrato ou contrato celebrado, nem que poderia ter sido razoavelmente previsto. Qualquer Parte afetada por tal evento deve informar imediatamente a outra Parte da mesma e usar todos os esforcos razoaveis ??para cumprir os termos e condicoes de qualquer Contrato aqui contido. O incumprimento de qualquer das Partes para insistir no cumprimento rigoroso de qualquer disposicao deste ou de qualquer Contrato ou a falha de qualquer das Partes em exercer qualquer direito ou remedio para o qual ele ou eles tem direito nos termos do presente documento nao constituira uma renuncia e nao causara uma Diminuicao das obrigacoes ao abrigo deste ou de qualquer acordo. Nenhuma renuncia a qualquer das disposicoes deste ou de qualquer Contrato sera efetiva, a menos que seja expressamente declarado como tal e assinado por ambas as Partes. Notificacao de Mudancas A Empresa reserva-se o direito de alterar essas condicoes de tempos em tempos, conforme entender, e seu uso continuo do site significara sua aceitacao de qualquer ajuste a estes termos. Se houver alguma alteracao em nossa politica de privacidade, anunciaremos que essas mudancas foram feitas em nossa pagina inicial e em outras paginas-chave em nosso site. Se houver alguma alteracao na forma como usamos os dados do nosso site, as informacoes de identificacao pessoal, a notificacao por e-mail ou correio postal sera feita para aqueles afetados por esta alteracao. Qualquer alteracao na nossa politica de privacidade sera postada em nosso site 30 dias antes de essas mudancas ocorrerem. Por conseguinte, e aconselhavel reenviar esta declaracao regularmente. Estes termos e condicoes fazem parte do Contrato entre o Cliente e nos mesmos. O seu acesso a este site e a realizacao de uma reserva ou Acordo indica o seu entendimento, concordancia e aceitacao, do Aviso de Isencao e dos Termos e Condicoes completos aqui contidos. Seus direitos legais do consumidor nao sao afetados. Financas Magnates 2015 Todos os direitos reservados Arabia Saudita 8211 Abertura aos mercados globais Andrew Saks McLeod Analysis (Retail FX) Quinta-feira, 31.01.2013 14:21 GMT O boom da exploracao de petroleo na 2? metade do seculo 20 abriu o Oriente Medio para A economia global e mudou a terra uma vez nomade para a gloria economica. A Arabia Saudita, que abriga as maiores reservas de petroleo do mundo, e a 23? maior economia do mundo. A maior e mais populosa nacao no Conselho de Cooperacao do Golfo (GCC), a Arabia Saudita viu vizinhos como Emirados Arabes Unidos, Bahrein e Catar se tornarem centros economicos prosperos, enquanto o Reino tardou em adaptar a implementacao de valores globais. No entanto, com uma mudanca para uma economia mais liberal e diversificada, a Arabia Saudita deve dominar o Oriente Medio eo mundo arabe como lider economico. A Arabia Saudita e uma economia baseada em petroleo com recursos naturais que compoem 45 das receitas do orcamento, 55 do PIB e 90 dos ganhos de exportacao. No entanto, a Arabia Saudita vem desenvolvendo outros setores da economia para reduzir sua dependencia das receitas do petroleo. Pouco antes da crise financeira global, os precos do petroleo atingiram um pico de 147barrel antes de bater para 30. Embora o petroleo com precos mais altos seja benefico para a Arabia Saudita, os custos mais altos tambem diminuem a demanda. Devido a essas mudancas de precos macicas e seu efeito na oferta e demanda, a Arabia Saudita compreendeu a necessidade de diversificacao. O pais tem uma forte economia domestica, impulsionada pelas exportacoes de petroleo e petroleo. No entanto, uma preocupacao com o governo e o alto indice de desemprego que tem cerca de 10. Isso e alarmante quando comparado aos vizinhos, como os Emirados Arabes Unidos, onde apenas 4,6 da populacao esta desempregada. O problema do desemprego torna-se mais complicado para o futuro, ja que a maioria dos desempregados tem menos de 25 anos. O PIB per capita situa-se em um modesto 25 000, ficando no 38? lugar no mundo. Ha um desequilibrio relativo entre os sauditas, embora o governo ofereca subsidios de habitacao e financiamento. Os sauditas que vivem em areas rurais enfrentam dificuldades, ja que a riqueza do petroleo geralmente nao os atinge. Ha cerca de 670 mil familias que podem ser classificadas como pobres ou proximas da linha de pobreza. Dos 18 milhoes de cidadaos sauditas na Arabia Saudita (a populacao total e de cerca de 25 milhoes), isso equivale a quase 3 milhoes de pessoas pobres. Forex Trading na Arabia Saudita Apesar de o pais ser o lar do maior numero de patrimonio liquido na regiao do Oriente Medio, o comercio forex na Arabia Saudita tem sido um produto de investimento para uma pequena parcela dos investidores. A alfabetizacao informatica e a conscientizacao dos mercados globais significaram que apenas um punhado de investidores sauditas estavam familiarizados com o produto alavancado. O Forex foi pioneiro nessa regiao pela introducao de corretores da Jordania no inicio dos anos 2000. Os clientes seriam informados dos inumeros beneficios oferecidos pela negociacao forex e a maioria dos comerciantes investiria com o corretor de introducao que tambem gerenciaria o dinheiro do cliente em seu nome. Ao mesmo tempo, empresas como a FX Solutions colocaram seus olhos no pais e comecaram a preparar o material certo para educar os investidores sauditas na dinamica dos mercados cambiais. A empresa contava com especialistas em vendas e marketing, bem como material em lingua arabe. No geral, o pais tem sido lento para explorar produtos de investimento global como forex e CFDs. Paises vizinhos, como a Jordania e os Emirados Arabes Unidos, estabeleceram mercados para o comercio de forex on-line em um momento anterior. IB e Money Manager Dominance O mercado saudita foi impulsionado pela introducao de corretores e gerentes de dinheiro que realizaram o marketing off-line configurando pequenos escritorios onde eles iriam informar e educar comerciantes. No entanto, os investidores sauditas enfrentaram dificuldade com muitos desses gerentes de dinheiro que os atrairam para investimentos em divisas e nao declararam completamente a natureza e os riscos dos mercados, alem de fornecer declaracoes anteriores falsas. Os gerentes de dinheiro obteriam grandes investimentos (somas de cerca de 100k) dos investidores e trabalhariam com corretores nao regulamentados. A conta sofreria prejuizos com o corretor e o gerente de dinheiro dividindo as perdas. Shafi Ahmed, um comerciante de dia e gerente de portfolio com sede na Arabia Saudita, ve isso como um grande desafio para os investidores, um dos maiores golpes e o gerente de dinheiro falso, cuja principal preocupacao e a margem, chamar as contas. Este e um trecho de uma caracteristica completa no mercado cambial da Arabia Saudita no nosso Q4 Relatorio da Industria Forex.

Forex Factory Comex

Forex Factory ComexComo ler e usar o Forex Factory Calendar Forex Factory e o nome de um popular forum on-line de negociacao forex. O site da Forex Factory e realmente um otimo recurso para todas as categorias de comerciantes. Aqui voce consegue ver os comerciantes e os players do mercado no varejo e ocasionalmente do lado institucional do mercado. O forum on-line do Forex Factory tambem oferece aos comerciantes diversas ferramentas que sao criadas para que possam lucrar com o mercado. Uma dessas ferramentas e o calendario forex, tambem conhecido como o calendario de noticias economicas ou simplesmente o calendario economico. O calendario forex e simplesmente colocado, um cronograma de comunicados de noticias que afetam a esfera socioeconomica e politica de varias economias de importancia mundial. Os comunicados de noticias que podem ser encontrados no calendario forex incluem noticias sobre declaracoes de taxas de juros. Dados de inflacao. Dados sobre habitacao, emprego e comercio. Esses lancamentos sao exibidos para varios paises em varios horarios e datas exibidas no calendario forex. No que diz respeito ao calendario forex na Forex Factory, os comerciantes podem obter uma boa quantidade de beneficios ao usar essa ferramenta. Forex Factorys Forex Calendar: Principais recursos E importante para os comerciantes de noticias no forex que desejam usar o calendario forex no Forex Factory para entender os recursos disponiveis para maximizar seu uso. O calendario forex no Forex Factory parece exatamente como o instantaneo mostrado acima. A esquerda, ha a guia de navegacao mostrando o mes atual, bem como varios links que podem ser usados ??para exibir o calendario forex para o proximo dia, na proxima semana, mes e ate no dia anterior, semana ou mes. Existem varias setas a esquerda da exibicao do calendario mensal no calendario ForexFactory. Voce pode usar essas setas para fazer as selecoes para as datas que voce gostaria de ver no calendario forex. A secao no meio da interface mostra os eventos de noticias que sao lancados em horarios e datas especificos. Tambem vemos os numeros das noticias na interface, bem como as guias que escondem os detalhes das noticias. The News Events Interface No meio da tela esta a listagem dos eventos de noticias. Existem varias chaves importantes aqui. Movendo-se da esquerda para a direita, o calendario forex no forex mostra a data em que a noticia sera lancada, bem como a hora da liberacao. Os comerciantes tem a opcao de alterar o fuso horario que sera exibido clicando no separador de tempo localizado diretamente acima da coluna de tempo. Isso fornece ao comerciante a opcao de alterar a listagem de tempo da exibicao padrao do tempo dos EUA do Leste (que e 5 horas atras do GMT ou 4 horas atras do GMT quando a configuracao do horario de verao esta ativada entre os meses de marco e outubro) para outro fuso horario. O proximo item exibido e a moeda do pais que sera afetada pelo comercio de noticias. Isso geralmente e uma funcao do pais de onde as noticias sao divulgadas. Por exemplo, se a noticia for lancada fora da Australia, entao AUD (Dolar australiano) e o simbolo da moeda que sera exibido. O proximo item a medida que continuamos a mover-se para a direita da interface sao os codigos de cores do impacto do mercado. Este e um componente muito importante do calendario forex encontrado na Forex Factory. Ele mostra tres codigos de cores para demonstrar o impacto do mercado que o evento de noticias provavelmente tera no mercado. Amarelo significa baixo impacto. As noticias de baixo impacto tem um impacto de mercado muito baixo e nao fornecem volatilidade comercializavel suficiente. A laranja representa impacto medio e o vermelho e de alto impacto. As noticias de alto impacto sao o que os comerciantes gostam de comercializar, pois criam muita volatilidade do mercado. O titulo do comunicado de imprensa e mostrado ao lado dos botoes de impacto do mercado, bem como os detalhes das noticias. Ao clicar na guia de detalhes das noticias, localizado a direita do titulo de noticias no calendario forex da Forex Factory, voce tem alguma visao sobre o que e a noticia, por que e importante para o mercado, bem como uma pista sobre a frequencia dessa peca As noticias sao negociadas em um ano civil. Fechar esta secao sao os numeros. Sao vistos quatro conjuntos de colunas de numeros: o real (mostrado apos a divulgacao das noticias), o consenso (previsao) e os numeros anteriores sao mostrados de forma constante, com uma revisao da figura anterior (se houver) constituindo o ultimo Coluna de numeros. Leitura dos Numeros A capacidade dos comerciantes de ler o numero de noticias de mercado de alto impacto listadas no calendario forex Forex Factory e a chave para o sucesso em um comercio de noticias. O truque e poder interpretar o desvio que e a diferenca entre o numero real eo consenso. Quanto maior o desvio do numero real da previsao, maior sera o movimento de precos da moeda. Um desvio deve ser negociavel para criar uma oportunidade de mercado. Para detectar um desvio negociavel, verifique a diferenca entre a previsao e as figuras anteriores. Se a diferenca entre o valor real e a previsao supera a diferenca entre a previsao e os numeros anteriores, o desvio e negociavel e havera uma oportunidade de mercado para negociar o lancamento da noticia. Tomando o exemplo dos lancamentos de noticias fora do Canada as 8h30 da manha de EST, em 23 de setembro de 2016, podemos ver que a diferenca entre o valor anterior das vendas de varejo do nucleo (0,6) e a previsao (0,5), como mostrado no calendario Forex Factory forex E 0.1. O valor real chegou em -0,1. Nao so isso e negativo para o dolar canadense (CAD), mas o desvio do real do numero previsto (- 0,6) e muito maior do que a diferenca entre a previsao eo numero anterior de 0,1. Portanto, esperamos ver um forte movimento a desvantagem para o CAD. Isso se manifesta no USDCAD como um forte ganho para o USD contra o CAD como visto neste grafico de 1 minuto retirado da plataforma FXCM. O calendario forex da Forex Factory e um dos melhores calendarios forex para usar no comercio de noticias no forex, pois possui todos os recursos para permitir que os comerciantes compreendam o que negociar. Basta visitar Forex Factory para estudar o calendario forex disponivel no site usando este artigo como um guia. Site oficial Forex Factory. Por exemplo, por consumidores. Estou deixando o mundo saber e entender que o site Forex Factory passa pela internet para comerciantes bem-sucedidos, como eu e caluni-los para desacredita-los e seus sistemas, aparentemente para obter mais receita para eles. Essas pessoas na Forex Factory estao me atacando no ano passado, caluniando-me com as mais viciosas mentiras que alguem poderia dizer sobre outra pessoa. Um dia eu entrei na minha conta do YouTube e notei que metade dos meus videos do YouTube estavam todos baixados, eu entrei e vi uma mensagem de que meus videos tinham uma reivindicacao de violacao de direitos autorais contra eles, e eles foram retirados pelo YouTube. Entao eu entrei na reivindicacao para saber mais sobre isso e vi que era a Forex Factory que havia feito essa afirmacao contra mim, dizendo que meus proprios videos gravados por mim no meu proprio computador eram deles e violavam seu material de direitos autorais. Forex Factory estava obviamente deitado, entao eu arquivei uma reclamacao contabil com o YouTube assinando um formulario que esses eram meus videos e nao estavam violando nenhum direito autoral. Passaram duas semanas com a metade dos meus videos e finalmente ganhei o caso e o YouTube colocou meus videos de novo novamente. Entao, cerca de um mes passou e eu cheguei sessao na minha conta do YouTube novamente e desta vez foi a minha outra metade dos videos que foram baixados, com outra reivindicacao de violacao de direitos autorais arquivada novamente pela Forex Factory, que o YouTube indicou claramente. Mais uma vez eu tive que apresentar uma queixa de contador e assinar um formulario declarando que esses videos eram meus e nao violava direitos autorais. Depois de mais duas semanas ganhei o pedido novamente e o YouTube colocou meus videos de volta. A Factory Forex tomou um post meu no seu proprio quadro e adicionou-se ao meu proprio post me chamando de fraude e comecou a ridicularizar-me e a curtir-se de mim, e faze-lo usando minha propria postagem contra mim, tentando o seu melhor para fazer Parece que eu sou o artista de golpes, quando, na realidade, e o Forex Factory, que e o maior site de fraudes, provavelmente em qualquer lugar do mundo, e precisa ser derrubado pelo FBI. Eu arquivei uma queixa ao FBI em 24 de outubro de 2012, e aqui esta o Numero de identificacao de reclamacao do FBI: Id. De reclamacao: I1210241534261552 Eu arquivei esta reclamacao para o FBI e pedi acusacoes de conspiracao para ser colocado contra o site Forex Factory para Indo ao redor da Internet e caluniando comerciantes, como eu, com o objetivo de promover os lucros da Forex Factory, levando qualquer competicao para eles. E eles nao andam por ai caluniando outros comerciantes, como eu, todo o seu site e uma grande fraude gigantesca, onde eles mentem atraves de seus dentes sobre como negociar o mercado Forex e, em seguida, obter as pessoas interessadas com base nessas mentiras e, uma vez que eles fazem, clicam em Seus varios links em seu site e inscrever-se para um corretor, para o qual a Forex Factory fica entre 125 e 250 cada vez que alguem se inscreve com um corretor atraves de seu site. Outra palavra Forex Factory esta colocando uma discussao para comecar, a fim de manipular as pessoas a acreditar que estao fazendo dinheiro negociando o mercado Forex e, em seguida, as pessoas vao dar o proximo passo e se inscrever para um corretor que a Forex Factory recomenda em seu site no formulario Das varias bandeiras que eles tem, esses banners todos tem informacoes de rastreamento dentro deles e quando alguem entao se inscreve para um corretor Forex Factory e pago sua comissao. A configuracao perfeita e os ingredientes de uma farsa nas maos erradas, e com a Forex Factory esta nas piores maos possiveis em qualquer lugar do mundo, pois essas pessoas sao criminosas da mafia em todos os sentidos da palavra e precisam ser encerradas, antes que eles fraudem Milhares de pessoas a tentar negociar o mercado Forex e antes de caluniar muitos comerciantes como eu na Internet. Voce pode aprender mais sobre o que a Forex Factory fez para mim e outros comerciantes, incluindo assistir alguns videos de como Ive os interrompeu completamente usando servidores proxy para publicar com para me caluniar indo na seguinte pagina: O site Forex Factory e um site administrado por Os criminosos mais viciosos que ja vi antes em toda a minha vida. Eles ate me enviaram ameacas de morte. Eu sei que ha muitos comerciantes por ai que foram caluniados pela Forex Factory, e aqui esta o lugar em que todos podemos reunir para assumir uma posicao contra essas pessoas e dar a conhecer ao publico o que eles estao fazendo para as pessoas, E como essas pessoas realmente sao verdadeiras. Entao, deixe sua voz ser ouvida, se voce foi uma vitima da Forex Factory voce mesmo, que todos saibam, vamos ajudar o FBI a colocar esses criminosos na prisao onde eles pertencem. Este relatorio foi publicado em Ripoff Report em 10262012 04:15 PM e e um registro permanente localizado aqui: ripoffreportreportsforex-factoryinternetforex-factory-forex-factory-is-slandering-other-traders-with-systems-in-the-business-and -960657. O tempo de publicacao indicado e hora local do Arizona. O Arizona nao observa a economia diurna para que o tempo de publicacao seja Montanha ou Pacifico, dependendo da epoca do ano. O relatorio Ripoff possui uma licenca exclusiva para este relatorio. Nao pode ser copiado sem a permissao por escrito do Ripoff Report. LEI: sites estrangeiros roubam nosso conteudo Procure relatorios adicionais Se voce quiser ver mais Rip-off Reports sobre este individuo da empresa, pesquise aqui: Para garantir os melhores resultados em sua busca: Mantenha o nome simples e simples, e tente diferente Variacoes do nome. Nao inclua, S, Inc., Corp ou LLC no final do nome da empresa. Use apenas a primeira parte principal de um nome para obter melhores resultados. Apenas procure um nome de cada vez se a empresa tiver muitas AKAs. Reportagem Reposicao Responder a este relatorio Voce e proprietario, empregado ou ex-funcionario com informacoes negativas ou positivas sobre a empresa ou o individuo, ou voce pode fornecer informacoes privilegiadas sobre esta empresa. Voce tambem e vitima da mesma empresa ou pessoa? Deseja Justica Arquiva um Relatorio de Rip-off, ajude outros consumidores a serem educados e nao os deixem fugir. Repare sua Reputacao Obteve relatorios arquivados contra voce Resolva os problemas e reconstrua a confianca atraves do nosso Programa de Advocacia Corporativa. Programa de advocacia corporativa: a melhor maneira de gerenciar e reparar a reputacao de sua empresa. Ocultar queixas negativas e apenas um Band-Aid. Os consumidores querem ver como as empresas cuidam dos negocios. Todas as empresas receberao queixas. Como essas empresas cuidam dessas queixas e o que separa os bons negocios de empresas ruins. Remover relatorios Nao melhor ainda Arbitrar para definir o recorde reto REBUTTALS amplificador RESPOSTAS: 7 Autor 3 Consumidor 0 Funcionario Funcionario Atualizacoes amp Rebuttais AUTOR: Bruce w - (Canada) ENVIADO: Sabado, 09 de fevereiro de 2013 POSTADO: sabado, 09 de fevereiro de 2013 eu tenho Foi um usuario da Forex Factory ha mais de 5 anos. Eu tenho minhas proprias questoes dificeis com eles, no entanto, para entender melhor essa questao, eu gostaria de obter mais informacoes. Eu fui banido da Forex Factory no passado por falar a Verdade. Twee o moderador enquanto parece ser justo as vezes lado na posicao de paz a qualquer custo. Eles ja tiveram um problema com Jacko, que foi autorizado a usar seu site e descobriu que ele era um verdadeiro especialista em ripoff. Gostaria de me comunicar com o autor deste assunto para ver se temos interesses comuns. Responda a este relatorio Voce e um proprietario, funcionario ou ex-funcionario com informacoes negativas ou positivas sobre a empresa ou o individuo, ou voce pode fornecer informacoes privilegiadas sobre esta empresa? 2 Autor do relatorio original AUTOR: Oil Trading Academy - (United States of America) APRESENTADO: sexta-feira, 07 de dezembro de 2012 PUBLICADO: sexta-feira, 07 de dezembro de 2012 Os macons estao executando uma conspiracao no mercado Forex. Estes Freemasons nao so controlam o mercado Forex, mas tambem controlam a maioria de todos os foruns de negociacao, enganando pessoas e pessoas enganadoras e enganando as pessoas na negociacao do mercado Forex para a finalidade de que eles perderao seu dinheiro uma vez que a tentativa. Esta e uma conspiracao executada pelos Freemasons no mercado Forex, mas tambem em seus foruns comerciais. Quando voce tenta trocar o mercado Forex, o que acontecera sera que, uma vez que eles aprendam, voce pode vence-los em uma base consistente, o computador ira busca-lo e vira para obter o questionamento de suas paradas nao permitindo ganhar dinheiro a longo prazo. Ninguem no mundo pode ganhar dinheiro negociando o mercado Forex a longo prazo, no inicio, voce podera, mas depois de um mes a tres meses, o computador descobrira que voce pode vence-lo e, entao, ira busca-lo e vira para obter suas paradas . O mercado Forex e o unico mercado no mundo que nao esta regulamentado, nenhum outro mercado no mundo esta desregulado, exceto para o mercado Forex. Alem disso, se voce colocar 30.000 em um corretor de Forex, eles lhe darao 3000, o mercado Forex e o unico mercado do mundo que faz isso. Se voce colocar seu dinheiro em um corretor para negociar acoes, nao lhe dara dinheiro, se voce colocar seu dinheiro em um corretor de futuros para negociar o futuro, eles nao lhe darao dinheiro, e so quando voce coloca dinheiro em uma conta Forex. Dar-lhe dinheiro. A razao pela qual eles lhe dao dinheiro nao e porque eles sao pessoas de bom coracao que gostam de dar o dinheiro deles, e porque eles sabem que eles vao fazer esse dinheiro de volta, porque todo o mercado Forex e um embuste projetado para levar o dinheiro das pessoas deles. A Fabrica de Forex esta sendo executada pelos Freemasons, eles possuem a fabrica de Forex da placa de mensagens e eles estao Conning e enganando as pessoas para se interessarem em negociar o mercado Forex para que eles clicem nos banners no site e se inscrevam para um corretor de Forex e quando Eles fazem fabrica de Forex paga 250 para cada inscricao. Esta e uma conspiracao direta da fabrica de Forex e dos Freemasons para envolver as pessoas com a negociacao do mercado Forex quando eles sabem que vao perder seu dinheiro. E todos os corretores de Forex estao todos envolvidos com isso e todos de propriedade dos Freemasons. Voce pode aprender mais sobre essa conspiracao e como eu descobri, observando o seguinte video: Responda a este relatorio POSTADO: segunda-feira, 05 de novembro de 2012 Em resposta a sua pergunta, voce pode ler mais sobre meus Videos do Codigo 1 da Academia de Comercio de Petroleo aqui: Voce pode aprender mais sobre o meu Oil Trading Academy Code 2 Videos aqui: Voce tambem deveria dar uma olhada no meu Oil Trading Academy Reviews aqui: Isso ira explicar muito mais para voce e mostrar o que outras pessoas estao dizendo sobre eles. Em geral, porem, o Codigo 1 e como ir para transacoes de curto prazo, onde voce geralmente esta em um prazo de 15 minutos, e o Codigo 2 e como ir para transacoes de longo prazo, onde voce esta por 1 hora para dizer 4 horas ou mais, mas Voce vai para um lucro muito maior. Nao ha nada como o Codigo 2, se voce e realmente serio sobre negociacao e quer ser bem sucedido e esta disposto a fazer o que for necessario para ser assim, entao voce deve obter ambos os cursos ao mesmo tempo, Codigo 1 e Codigo 2 juntos, voce obtem Um melhor negocio dessa forma e voce pode comecar a usar o Codigo 2 imediatamente depois de aprender o Codigo 1: e aqui na pagina seguinte voce encontrara um curso de negociacao de acoes GRATUITA que eu coloquei online que eu ja vendi e voce pode assistir este curso de graca. Alem disso, voce vera alguns videos de trades que eu fiz em Oil: Isso comecara seu inicio e, se voce precisar de alguma ajuda, deixe-me saber. E uma coisa e certa, quando voce comeca a negociar o mercado do petroleo, voce descobrira muito rapido quanto melhor e mais facil do que negociar o mercado Forex. A razao pela qual tantas pessoas trocam o Forex e porque isso e onde a publicidade e. E por que isso e bem, porque o mercado Forex e um mercado SCAM, sendo administrado por criminosos e Forex Factory, como perpetuando o embuste e o con usando cartazes para mentir e dizer que ganham dinheiro negociando o mercado Forex. Todo o mercado Forex me deixa doente no estomago, nada alem de golpes e os maiores homens de guerra neste planeta inteiro. Estou realmente feliz em poder mostrar as pessoas isso e ajuda-los a entrar em negociacao, algo que eles realmente podem ganhar dinheiro em vez de puxar os cabelos com frustracao com a tentativa de trocar o mercado Forex e ouvir sites fraudulentos como o Forex Factory e o Homens profissionais com o site. Responda a este relatorio Voce e proprietario, empregado ou ex-funcionario com informacoes negativas ou positivas sobre a empresa ou o individuo, ou voce pode fornecer informacoes privilegiadas sobre esta empresa AUTOR: Oil Trading Academy - (Estados Unidos da America) ENVIADO: domingo , 04 de novembro de 2012 PUBLICADO: domingo, 04 de novembro de 2012 Aqui esta um bom video que explica como a Forex Factory espia pessoas em seu site, e intitulado Forex Factory: Mas a Forex Factory nao faz nada para enganar as pessoas em seu proprio site, elas fazem Algo ainda pior na minha opiniao, eles vao ao redor atacando outras pessoas na Internet e fazendo declaracoes falsas e mentindo para tentar sabotar seu site e / ou empresa ou nome. Esta e uma acao criminal da Forex Factory, nao e de admirar como eles chegaram ao topo, eles tentaram esmagar todos os outros com o uso da calunia e atacar e desacreditar em todos os lugares seus concorrentes e mentir para o YouTube fazendo declaracoes falsas de direitos autorais E / ou marca registrada. Tudo o que voce faz, nao se apaixona por golpes de Forex Factory, eles mentem sobre tudo em seu site e voce acha que esta lendo uma postagem de algum comerciante profissional quando, na realidade, voce esta lendo uma postagem de um artista profissional. Aqui esta um video que fornece uma PROVA matematica que o oleo e controlado por um programa de computador: Fique longe do mercado Forex, todo o mercado e uma grande fraude gigantesca, e e UNREGULADO Se voce quer trocar algo como o comercio do mercado Forex, os mercados Futuros , E REGULADO E voce pode vencer o computador que controla se voce conhece o codigo para ele. Considerando que voce poderia usar o codigo no mercado Forex e nao funcionara porque o computador Forex que controla o mercado Forex usa Inteligencia Artificial e vira para obter suas paradas em voce, nao permitindo que voce ganhe dinheiro a longo prazo. Entao, fique com a negociacao dos mercados Futuros e o comercio de petroleo e um excelente caminho a seguir, porque voce pode superar o mercado de petroleo e o petroleo se movimentou muito e e trocado em todo o mundo todo o dia, todos sabem sobre o petroleo em todo o mundo. Responda a este relatorio Voce e um proprietario, funcionario ou ex-funcionario com informacoes negativas ou positivas sobre a empresa ou o individuo, ou voce pode fornecer informacoes privilegiadas sobre esta empresa AUTOR: Oil Trading Academy - (Estados Unidos da America) ENVIADO: Quinta-feira 01 de novembro de 2012 PUBLICADO: quinta-feira, 01 de novembro de 2012 Aqui esta uma boa pagina da internet mostrando a natureza da fraude executada no site Forex Factory e como essas pessoas estao executando uma conspiracao criminosa para enganar as pessoas para se inscreverem em um corretor Ao pretender trocar o forex e ganhar dinheiro fazendo tudo para que possam receber uma comissao pelo corretor quando alguem se inscrever. E Forex Factory avanca atacando outros comerciantes on-line fora de seu quadro de mensagens: todo o mercado Forex e uma farsa, e criminosos estao executando, e um mercado nao regulamentado sendo executado e promovido por criminosos. Responda a este relatorio Voce e proprietario, empregado ou ex-funcionario com informacoes negativas ou positivas sobre a empresa ou o individuo, ou voce pode fornecer informacoes privilegiadas sobre esta empresa. 10 Comentario do Consumidor AUTOR: Jimmy - (Estados Unidos da America) ENVIADO: Terca-feira, 30 de outubro de 2012 PUBLICADO: terca-feira, 30 de outubro de 2012 Homem, isso e tao certo o que eles fizeram comigo. Eu odeio essas pessoas deixa-los longe Forex Factory perdedores Eu sabia que esses caras eram assim por muito tempo agora Fique longe desses perdedores Eu gostei deste no meu Facebook e eu tweed isso para os meus 500 assinantes porque isso precisa sair para todos . Responda a este relatorio Voce e um proprietario, funcionario ou ex-funcionario com informacoes negativas ou positivas sobre a empresa ou o individuo, ou voce pode fornecer informacoes privilegiadas sobre esta empresa Relatorio amp Rebostar Responda a este relatorio Voce e proprietario, empregado ou ex - empregado com informacoes negativas ou positivas sobre a empresa ou o individuo, ou voce pode fornecer informacoes privilegiadas sobre esta empresa. Voce tambem e vitima da mesma empresa ou individuo. Deseja arquivo de justica um relatorio de Rip-off, ajuda outros consumidores a serem educados e Nao deixe que eles se afastem com ele. Repare sua reputacao Obteve relatorios arquivados contra voce. Resolva os problemas e reconstrua a confianca atraves do nosso Programa de advocacia corporativa. Programa de advocacia corporativa: a melhor maneira de gerenciar e reparar a reputacao de sua empresa. Ocultar queixas negativas e apenas um Band-Aid. Os consumidores querem ver como as empresas cuidam dos negocios. Todas as empresas receberao queixas. Como essas empresas cuidam dessas queixas e o que separa os bons negocios de empresas ruins. Remover relatorios Nao melhor ainda Arbitrar para tornar o registro reto

Orderflowforex Coursesmart

Orderflowforex CoursesmartFluxo de pedidos - Alcancando a mentalidade Registado em fevereiro de 2010 Status: Iniciado quando eu tinha 18 anos. Agora, 19 425 Posts OK, muitos de voces leram o fluxo de pedidos - encontrando o cluster de paradas no grafico e isso e adoravel. Mas acho que comecei na direcao errada. Parece nao estar no grafico, mas por tras disso. O fio de fluxo de pedidos sobre encontrar cluster de paradas em A CHART foi amplamente aplicado, mesmo que tenha alguma boa informacao PODERADA. O que alguns dos caras disseram la tira muito tempo da curva de aprendizado. Este topico eu quero ser sobre o que esta por tras do movimento. O que torna o preco ineficiente O que significa disequibibum e como isso afeta os precos Basicamente, e tudo o que move o preco, mas nao e permitido exibir em um grafico. Discussao pura. Eu quero suas ideias sobre o equilibrio. Disequlibiurm. Equilibrar. Desequilibrio. O QUE FAZ O MOVIMENTO DE PRECO Eu poderia disparar um agora. Eu nao tenho uma porra de por que o preco se move e por que as vezes ele aumenta e se move para baixo, pode ser ineficiencia de precos. Me fale sobre isso. Se assim for, o que fez esse participante em particular (digamos ...) oferece o preco da moeda tao alto E por que, se nao fosse o valor real, notei as vezes que, no grafico de 515 min, nos temos picos no preco, do nada . O preco move 20-25-30 pips em uma unica vela (as vezes mais, mas por algum motivo. NUNCA COM UM RETRAGAMENTO) e, em seguida, o movimento fica desbotado 100 e fica na mesma area em que se moveu. Em seguida, ele costuma ser negociado na outra direcao. Isto e, Se ele se move e fica desbotado, continua a diminuir. Por que voce pensa E nao, nao e por causa do RSI. Este topico e sobre alcancar a mentalidade de um comerciante de fluxo de pedidos. E voce nao tem permissao para publicar um unico grafico. Espero que esse topico me faca pensar sobre o que esta acontecendo e tirar uma conclusao na minha mente e, em seguida, testar minhas instalacoes no mercado. Tome cuidado, e espero que eu nao esteja levando muito do seu tempo, quem quer que voce seja. Mas entenda que eu realmente quero aprender e ha varios outros que realmente querem. Junte-se a Fevereiro de 2010 Status: Membro 113 Posts Tambem, gostaria de contribuir com alguns links para algumas postagens de Darkstars: Este ultimo, para mim, e muito interessante. O que voce precisa fazer e pensar aos participantes do mercado e o que eles estao dispostos a fazer ANTES e APOS algo grande acontece. Pense em como uma grande ordem atingindo o livro alteraria o perfil. Ou o que acontece prepost noticias eventos. Ou como uma rapida mudanca de preco iria interagir com a conversao lenta do interesse latente para pedidos pendentes. Ou o que acontece quando um banco central entra para defender um preco. Ou como fabricantes de mercado agem para manter um livro equilibrado. Ou ou ou. A lista nao tem fim. Esta e para mim a essencia de uma analise de mercado com uma mentalidade de fluxo de pedidos. Eu chamaria isso de analise de fluxo de dados. Outra perola antes de partir: olhar para um livro de pedidos de qualquer tipo nao e como o fluxo de pedidos e lido. E lido por desconstruir os processos logicos dos participantes no contexto das limitacoes de execucao impostas pela microestrutura do mercado. Registrado em Janeiro de 2011 Status: Momentum e espaco. 96 Posts Grande discussao, estava preocupado que todos tivessem desistido. Eu estou lendo o TampE pela segunda vez, entao eu estou estudando ativamente isso. Se olharmos para um exemplo ao vivo, o cabo hoje caiu 200 pips em um curto espaco de tempo (20-30 minutos). Isto foi devido as noticias sobre a economia do Reino Unido. Esta agora em um alcance apertado. Eu quero dizer que estou apenas comecando esse estilo de negociacao e sou demo, estou negociando apenas para explorar essas coisas e provavelmente ira perder, entao nao pense que este e um comercio valido. No entanto, eu sou longo (demo), pois acho que veremos um movimento de volta para 1.5900. Imagem anexa (clique para ampliar) Na verdade, apenas aprendendo como voce. Tentando obter minha cabeca em torno do fluxo de pedidos. Eu tive alguns momentos aha entao sinto que nao sei nada. Uma coisa que eu gostaria de saber do fluxo de pedidos, pessoal, e possivel trocar sem ser colado na tela durante todo o dia Usando paradas de transito, ordens de limite, etc. Ou e um caso de espera ao redor, entrando e saindo rapidamente. Atenciosamente Chris entrou em dezembro de 2007 Status: informou 1.585 posts Como alguns de voces estao tendo dificuldade em entender como o preco se move no sentido mais simples, criei uma folha de calculo para modelar como a liquidez e tomada quando as ordens de parada sao executadas. Este modelo representa qualquer ordem de mercado, mas estou usando paradas para mostrar como a liquidez e consumada em varios niveis de precos quando um alto volume de ordens de mercado atinge o mercado (para). A planilha sempre mostra o apos o afeto das ordens de parada. Suponha que o preco da parada foi de 40 para paradas de compra e 39 para a venda para. Voce notara que o preco se move para cima (para paradas de compra) para o qual o nivel de precos sempre preenche todas as ordens de mercado e vice-versos para o lado da venda. Na vida real, cada um dos niveis de profundidade mostraria 0 apos a liquidez que havia consumido, entao ignore os numeros de profundidade atras do mercado depois de ter quotmovedquot. Este e o quotvacuumequot temporario de que Darkstar estava falando. Depois que a liquidez e consumida, os comerciantes devem repovoar a escala de precos com ordens limitadas, ou o preco tera grandes carrapatos entre a oferta e a pergunta. Como o FX e tao liquido, isso raramente acontece por mais de 5-10 carrapatos nos extremos. Geralmente e apenas 1-2 pips no interbancario. Os tempos de noticias sao a excecao, como voce provavelmente ja leu. Na planilha, nao precisa introduzir nada nos campos. Basta pressionar a tecla F9 e a folha lhe dara um novo exemplo. Esta programado com numeros aleatorios para mostrar situacoes diferentes, algumas mais volateis do que outras. Na folha, voce esta recebendo uma parada de compra e um exemplo de parada de venda, ao mesmo tempo. Na vida real, seria possivel que uma situacao de venda de compra acontecesse como voce ve na planilha, mas geralmente e uma demanda unilateral que ocorre, o que significa que as paradas nao espalham o mercado de duas maneiras ao mesmo tempo. Alem disso, no mercado FX, a maioria dos revendedores esta operando por meio de um robo, de modo que a condicao de escada de preco vazio temporario so pode durar micro segundos. Alem disso, no mercado real, quando a fita mostra uma impressao mesmo na primeira ordem do limite (40 ou 39), os robos irao, muitas vezes, cancelar suas ordens de limite mais altas na escada de precos para que nao fiquem presas com o estoque arriscado. Isso torna a volatilidade ainda pior. Isso nem sempre acontece, as vezes os revendedores aumentarao seus tamanhos de limite para serem facilmente preenchidos pelas paradas. A ultima coisa que eu quero que voce tenha em mente e o limite de pedidos eles mesmos. Assuma na planilha que a demanda que voce esta vendo e todas as ordens de parada. Isso significa que os comerciantes que emitiram paradas estao fora do mercado, mas agora voce tem um lote inteiro de vendedores ou compradores que entraram com suas ordens de limite. Se o mercado se mover muito rapido atraves de seus precos limite, eles podem ter que emitir paradas para. Se eles nao tiverem tempo suficiente para negociar lentamente fora de seu inventario com ordens de limite do outro lado do mercado, eles criarao mais cascatas de preco executando ordens de mercado. Isto e o que acontece quando o mercado se consolida. Todo mundo esta entrando com ordens principalmente limitadas, entao um lado fica espremido do mercado e tem que executar paradas. Os participantes que estavam certos o mercado provavelmente usarao essas paradas para liquidar com lucro. Eu poderia continuar por dias e dias, mas espero que isso ajude alguns de voces a entender a microestrutura basica. Para alguns de voces, essa planilha apresentara erros. Para que funcione, voce precisa ter certeza de ter os complementos de analise instalados no excel. Eles estao sob toolsgtAdd Ons Porque alguns de voces estao tendo dificuldade em entender como o preco se move no sentido mais simples, criei uma folha de calculo para modelar como a liquidez e tomada quando as ordens de parada sao executadas. Este modelo representa qualquer ordem de mercado, mas estou usando paradas para mostrar como a liquidez e consumada em varios niveis de precos quando um alto volume de ordens de mercado atinge o mercado (para). A planilha sempre mostra o apos o afeto das ordens de parada. Suponha que o preco da parada foi de 40 para paradas de compra e 39 para a venda para. Voce notara que o preco se move. Uma outra coisa que eu quero mencionar em relacao a este modelo e a diferenca entre o grafico e o mercado. A medida que voce progride atraves de sua educacao comercial, nao veja o preco que voce ve no grafico e faca um pedido rapidamente com base nesse preco. SEMPRE veja as citacoes. Essa e uma declaracao muito boba para fazer, mas se voce nao prestar atencao, voce pode estar pagando um spread muito amplo. O grafico e apenas uma representacao visual da fita. O preco no grafico representa apenas o ultimo preco transaccionado, e nao o mercado atual. Se voce se lembra de minhas postagens anteriores, defino o mercado como lance atual e perguntei. Essa nao e minha definicao pessoal, BTW, essa e uma descricao padrao do livro de texto do mercado. Voce pode ver no grafico que quotthe pricequot e 1.3000, enquanto o mercado e 1.2995b1.3005a. Eu acho que todos voces obtem o essencial do que estou dizendo. Em alguns graficos, voce pode escolher qual preco voce ve. Oanda exibira a oferta e a pergunta, ou apenas o preco medio, que e a configuracao padrao. Eu acho que o Meta Trader mostra o preco medio tambem. Uma outra coisa que eu quero mencionar em relacao a este modelo e a diferenca entre o grafico e o mercado. A medida que voce progride atraves de sua educacao comercial, nao veja o preco que voce ve no grafico e faca um pedido rapidamente com base nesse preco. SEMPRE veja as citacoes. Essa e uma declaracao muito boba para fazer, mas se voce nao prestar atencao, voce pode estar pagando um spread muito amplo. O grafico e apenas uma representacao visual da fita. O preco no grafico representa apenas o ultimo preco transaccionado, e nao o mercado atual. Se voce lembrar. Jim, voce ja observou futuros demais. O item de varejo fx nao mostra o ultimo preco negociado, se voce ver um preco unico, entao e o atual pedido, lance ou ponto medio. Os membros devem ter pelo menos 1 vouchers para postar neste topico. 1 comerciante que visualiza agora Forex Factoryreg e uma marca registrada. Reading Fluxo de pedidos com acao de preco Action Action como muitos comerciantes sabem que e o preco que esta fazendo e como ele esta se comportando em um grafico. Para muitos comerciantes, eles passam suas cartas e verao velas movendo-se para cima e para baixo. Um olhar mais profundo sobre a acao de precos nos mostra que o que eles realmente estao observando quando veem as velas moverem-se para cima ou para baixo e o fluxo de pedidos de mercado que esta ocorrendo. Price Action e o resultado direto do que aconteceu com o fluxo de pedidos. Em outras palavras, o que os grandes estao fazendo pode ser visto diretamente atraves da acao de preco em nossos graficos. Dizem que a acao do preco e a impressao do pe para o dinheiro e isso e verdade porque, atraves da acao de preco em nossos graficos (as impressoes do pe), podemos ver o que o fluxo de ordem do mercado e e, mais importante, onde e provavel que ele leve. Acao de precos e indicadores Todos os indicadores, incluindo os indicadores de uso comum, como as medias moveis e as bandas Bollinger, sao construidos usando as informacoes que o preco nos da. Tambem e verdade que todos os indicadores ficarao atrasados ??devido ao fato de eles primeiro terem que processar o preco anterior feito antes de tentar prever o futuro. A razao pela qual o comercio de acoes de preco e tao bem sucedido e usado pela maioria dos comerciantes profissionais e porque voce esta lendo o fluxo de pedidos do mercado, pois esta continuamente impresso em seu grafico em tempo real. Obviamente, ser capaz de avaliar o mercado em tempo real com o uso da acao de preco e muito mais util do que procurar indicadores que estao atrasados. Como podemos usar o fluxo de pedidos de acao de preco O fluxo de pedidos esta sendo impresso em seus graficos a cada segundo, o mercado esta aberto. Voce pode simplesmente olhar para qualquer grafico para ver o preco subir ou diminuir para ver o que o mercado esta fazendo. Ser capaz de usar essa informacao e negociar com ela a rentabilidade e o proximo passo no processo. A razao pela qual alguns padroes-chave no mercado pode ser muito rentavel ao comercio vezes apos vez e porque eles estao mostrando sinais-chave de fluxo de pedidos de mercado e dinamica do mercado. Um exemplo muito simples e o Pin Bar. Reversao da Barra de Pin A Pin Bar e um padrao de vela muito simples que e especialmente bom em mudar a direcao do mercado e criar uma reversao. Para ler sobre os conceitos basicos do Pin Bar, leia este artigo: The Pin Bar O nariz da Pin Bar esta falando uma mentira e configurando uma armadilha que ira parar muitos comerciantes. Para entender por que o Pin Bar e bem sucedido, devemos olhar para o fluxo de pedidos por tras do padrao para entender como podemos fazer a armadilha e nao nos tornar presos. A medida que o Pin Bar esta sendo formado, muitos comerciantes estao negociando e procurando um comercio fora de mercado. Eles estao entrando na direcao do nariz Pin Bar e procurando o preco para continuar. Para que o Pin Bar seja criado, uma das duas coisas precisa acontecer. Os compradores devem entrar com mais pressao para reverter o preco ou, os comerciantes comecam a obter lucros, o que leva a reversao de precos. Os dois graficos abaixo explicam como o Pin Bar e criado com o fluxo de pedidos. No exemplo abaixo, temos uma barra de barras otimista. Originalmente, os comerciantes teriam procurado um pouco mais rapido. O grafico um mostra como o preco teria parecido quando o preco estava a sair. As pessoas estavam vendendo e procurando preco para continuar se movendo para baixo. Em algum momento, os comerciantes comecaram a tirar proveito ou uma nova onda de compradores veio nesse preco empurrado mais alto. O grafico dois mostra o Pin Bar, que agora foi criado apos este novo impulso mais alto. Para que o Pin Bar funcione e seja um preco de comercio bem-sucedido, deve avancar para completar a armadilha. E aqui que muitas paradas darao combustivel para ajudar a aumentar o preco mais alto. Todos os comerciantes que trocaram pela fuga foram bem sucedidos. Os comerciantes de breakout terao muitas paradas acima do preco de alta pressao de Pin Bar, que nao vai mais alto, pois serao impedidos e efetivamente presos. E por esta razao que o Pin Bar recebera o proximo empurrao mais alto devido a interrupcao dos comerciantes do break. Veja o grafico abaixo para um visual detalhado Um grafico de acao de preco limpo abaixo mostra como isso funciona em um grafico real. Este grafico destaca como o Pin Bar e formado e, em seguida, como ele tira as paradas para se mover mais alto. A razao pela qual alguns sinais-chave de acao de preco funcionam uma vez apos outra e se repetem, e porque eles estao mostrando aos comerciantes os sinais de fluxo de pedidos e colocando-os para onde as ordens se sentam no mercado. Os comerciantes que comercializam esses padroes podem aprender a se certificar de que estao no lado correto do fluxo de pedidos e nao estarem presos pelos grandes. No curso Forex Price Action voce ensina os padroes de acao de preco-chave que indicam o fluxo de ordem do mercado. Voce aprendera os padroes que se repetem, e tambem como voce pode se posicionar melhor para tirar proveito deles. Espero que tenham gostado deste artigo. O comercio seguro de todo o sucesso, o fluxo de ordem de leitura com acao de preco foi modificado pela ultima vez: 18 de dezembro de 2013 por Johnathon Fox

Mist Forex Forex Forex Forex

Mist Forex Forex Forex ForexMarketTraders (MTI) Review Visite o site AML, use o topico de discussao vinculado a esta pagina de revisao se desejar compartilhar qualquer informacao adicional. Outros sites desta empresa incluem: FOREXTIPS, ITRADEFX, nextstepfinancialholdings Market Traders Institute Inc. (MTI) e uma empresa de educacao e treinamento de divisas (forex), com sede no suburbio de Orlando, em Lake Mary, na Florida. A MTI foi fundada em 1994 pelo chefe da FX, Jared F. Martinez. O MTI combina tecnicas de educacao testadas no tempo, software de analise de comercio de ultima geracao, salas de analise on-line interativas e suporte on-line completo ao mercado on-line. Para muitos, o MTI e sinonimo de padroes elevados, ensino efetivo, materiais didaticos sonoros e um compromisso dedicado aos resultados orientados para o desempenho - nao a teoria. A experiencia que tenho tido ate agora com o Market Traders Institute foi extremamente positiva e os recomendaria para quem e serio sobre t vivo em Columbus, Ohio e comprei o Ultimate Traders Package na 3? semana de agosto. Embora eu nao seja novo na negociacao do FOREX e passei varios anos treinando no software quotRed Light Green Lightquot, eu nunca aprendi o processo de negociacao tecnica. Comprei o pacote se eu viajei para Orlando na proxima semana para participar de uma aula de maestria de 4 dias ministrada por Jared Martinez. Peguei a aula ao vivo por dois motivos 1. Queria ter uma ideia para as pessoas da Companhia e de suas pessoas e 2. Confira a qualidade da educacao. Eu me considero um bom juiz de carater e depois da primeira hora da aula devo dizer-lhe que o Sr. Martinez e um homem de grande integridade. Eu achei que os funcionarios fossem muito receptivos e atentos as necessidades dos estudantes. O Sr. Martinez esta aberto para compartilhar alguns dos seus antecedentes e passou uma quantidade consideravel de tempo durante o ensino de quatro dias, nao apenas as nozes do software, mas tambem o comercio de psicologia e a importancia de manter a cabeca reta. Todos os materiais foram feitos profissionalmente e, se ele encontrou um erro de digitacao, foi dado ao pessoal para corrigir e distribuir imediatamente para a classe. A classe tambem foi transmitida on-line e o Sr. Martinez teve o cuidado de garantir que esses alunos tambem estivessem ativamente envolvidos. Juntamente com o pacote, ha uma grande quantidade de webinars diarios para comparecer com o Analyst on Demand sendo um deles. Todos estes sao arquivados para que voce possa voltar ate 5 anos para encontrar topicos de interesse. O treinamento e caro hoje em dia, mas tentar trocar sem um conhecimento adequado e uma estrada cara para viajar tambem. No passado, perdi mais do que o custo desse pacote tentando aprender sozinho (isso pode ser um esforco caro). O auto-ensino pode funcionar para alguns, mas nao funciona para mim e, finalmente, admitiu isso. Eu sempre tomei comentarios negativos que as pessoas fazem sobre qualquer produto que eu compro com um grao de sal e sempre faco minha propria pesquisa tambem. Como eu disse anteriormente, passei varios anos treinando pessoas para utilizar o software de negociacao FOREX. Cheguei a conclusao de que nem todas, mas a maioria das pessoas que ficaram insatisfeitas, queriam que seu computador cuspisse dinheiro com pouco ou nenhum esforco ou nao tinham o desejo profundamente enraizado de fazer avancar o esforco necessario para aprender. As pessoas afundavam ou deixavam a faculdade todos os dias. Em conclusao, embora tenha sido um tempo um pouco curto, estou totalmente satisfeito com a compra que fiz e ainda mais satisfeito com a experiencia que tive com o Market Traders Institute. Eu recomendo muito. E Forex Peace Army um GRANDE SCAM. Commercial Member Junte-se em junho de 2009 115 Posts Nao tenho certeza se o FPA realmente filtra as avaliacoes que estao sendo postadas em seu site, especialmente os negativos. Para mim, parece ter perdido minha confianca em suas criticas, pois parece-me manipulado e tendencioso. Eu so me pergunto se alguem tem a mesma experiencia. Acabo de encontrar um servico chamado Happy Trader, visitou o site dele porque ele afirma ter 100 sistemas lucrativos, leia avaliacoes sobre o FPA, a maioria dos quais apoiava o Happy Trader e entao sentiu que valeria a pena lhe fazer algumas perguntas E faca alguma pesquisa se realmente e um bom servico. Eu enviei a esse cara um e-mail sobre minhas perguntas e na resposta eu recebi linhas que nao responderam as minhas perguntas em vez disso, ele me sugeriu que fosse passar algum tempo em Babypips para o meu processo de aprendizagem. Em suma, eu percebi que o que ele estava tentando esconder foi perguntado no meu conjunto de perguntas e ele poderia ter se sentido desconfortavel ao responder a eles. Nao estou de modo algum a tentar desencorajar quem quer que seja procurado pelo seu servico, no entanto, deve estar ciente de que tipo de estilo de negociacao ele segue e de que derruba e SL basico ele permite antes que ele o chame como um fracasso. Quero dizer, venha, essa e a informacao mais basica que qualquer comerciante pode querer saber antes de entrar em algum desses servicos. Entao por que esconder aqueles e no final afirmando 100 sistema lucrativo. Ele me disse para cuidar e estudar mais sobre a parte do Gerenciamento do dinheiro e eu provei que e so por causa dos meus calculos MM que eu precisava dessa informacao, pois decidira o tamanho do lote com o qual eu seria confortavel de negociar e o tipo de Pips seu sistema pode gerar depois disso para suportar o seu custo de assinatura primeiro e, em seguida, os meus ganhos no final do mes. Imagine tirar muito menos tamanho de lote e fazer 200 a 400 pips por mes. Bem, no numero de pips que esta bem, e quanto ao fundo que voce conseguiu no final do mes. Todo comercio se tornara rentavel depois de algum periodo de tempo se negociado com um leve conhecimento de como o mercado reage. No entanto, um bom comerciante e aquele que permite menor DD em seu estilo de negociacao e e o que solicitei ao Happy Trader como um cliente potencial que de alguma forma nunca revelou a ninguem, nao tenho certeza sobre os assinantes de seus servicos. Tudo bem, depois disso, eu decidi colocar essas perguntas em conjunto com os meus comentarios sobre o FPA no 22052010 e naquele momento as revisoes totais mostradas no FPA para seus servicos eram 147. No momento da redacao desta nota eu vi o total de revisoes foi de 148 E os ultimos comentarios foram postados em 10062010 apos a minha revisao, que foi escrito em 22052010, mas nunca publicado. O que isso indica. AVALIACOES BIOLOGICAS MNIPULACAO ALGO SUSPICIOSO INCRIVEL FPA REVISTA SERVICOS QUE MISDIRAM PESSOAS QUE CONFIGURAM AVALIACOES DO FPA Em breve CHEATING, SCAM o que quer que voce possa chama-lo. A seguir esta o script do meu e-mail para o Happy Trader e sua resposta abaixo das minhas perguntas. O meu servico e de apenas 200 USD por mes. Estou na negociacao ao vivo ao longo do dia fornecendo atualizacoes sobre as condicoes do mercado e as configuracoes de comercio. Se voce esta procurando por um sistema seguro de ganhos por 200 USD por mes, estou com medo de nao ter conhecimento desse sistema. O comercio de Forex e de alto risco. Ao ler o seu e-mail, tenho a impressao de que suas expectativas nao sao realistas. Nenhum servico e capaz de fornecer o que voce esta procurando e mesmo aqueles com registros bem-sucedidos nao conseguem garantir que voce tera sucesso. O desempenho passado nao e um indicador de ganhos futuros. Sugiro que voce use uma conta demo por 6 meses e estudar o conteudo gratuito encontrado em babypips. E um site educacional gratuito muito bom. Boa sorte e lembre-se de forex e um risco muito alto e nenhum servico pode prometer-lhe fortunas. Em 17 de maio de 2010 10:56, Shaikh Yusuf ltfy260498yahoo gt escreveu: Oi, Feliz Trader, Obrigado por suas respostas e tempo. Agora, duas perguntas finais para limpar minha mente. 1: Eu estava olhando para seu Trade Tracker. Agora, as datas mencionadas neste Trade Tracker representam Data of Open Trade ou Date em que essas negociacoes estao fechadas. Tambem voce poderia me dizer quanto tempo voce normalmente mantem um comercio aberto (em media). 2: Tambem passei por comentarios sobre o FPA em relacao aos seus servicos. Embora a maioria desses comentarios pareca estar a favor dos seus servicos, estou mais inclinado a saber se essas palavras sao verdadeiras, conforme mencionado abaixo. Nao quero avaliar como eu nao tenho estado com eles por muito tempo. Assinado ha um tempo, mas, embora as pessoas pareciam estar fazendo pips, nao gostava do estilo comercial, grandes paradas eram um grande problema para mim. Fiquei confuso com o bloco de notas de negociacoes abertas, onde havia varios pips de 1000s. Nao tenho certeza do que estava acontecendo, mas nao era para mim. Quot QuotNot para os fracos de coracao como a estrategia, muitas vezes, exige a realizacao de posicoes abertas com enormes tiragens, essencialmente a negociacao sem paradas. Recentemente, fechou um comercio de JPY para um pequeno ganho de 40 pq, mas nao antes do comercio foi de -600 pipsquot. Enquanto avaliei a partir dessas avaliacoes, o fato de que seus negocios podem dar resultados somente apos o grande DD e estou certo de que voce consegue manter esses negocios abertos Apenas porque voce pretende abrir um tamanho de lote menor nesses negocios, aplicando o MM adequado de forma a que os riscos sejam controlados efetivamente. Se for assim, um ganho de 2000 a 3000 pips em um mes com baixa exposicao (para cobrir os riscos associados ao DD maior) pode nao justificar a causa do potencial de ganhos, pois os comerciantes estao sempre expostos aos riscos de maior DD ( 600 pips) como mencionado em um dos comentarios sobre o FPA e que nao permite o comercio de tamanho de lote suficiente, se nao muitos. Esta foi a razao pela qual eu pedi que voce fosse especifico em termos de SL medio que voce se aplica as suas negociacoes e sua resposta a respeito do mesmo nao foi muito clara, lamento nao entender o que e a sua SL media nestas negociacoes. Como no meu caso, uso o SL de media de 30 a 40 pips e eu sou especifico sobre isso. Por conseguinte, ficaria feliz em saber o que eu vou ter que encontrar uma vez que eu me inscrever para seus servicos. Vai ser 50 pips, 100 pips, 200 pips ou nenhuma parada. Eu estou perguntando porque eu quero saber se estou preparado para assumir esse tipo de risco e, ao mesmo tempo, se eu estiver reduzindo meus riscos tomando um tamanho de lote menor, eu realmente vou gerar renda. Estas sao questoes que eu devo ter Responda antes de me comprometer a aproveitar seus servicos. Espero que a intencao deste e-mail para voce seja clara e voce pode ajudar a resolver minhas confusoes em relacao a certos aspectos de seus servicos que nao consigo entender. Obrigado novamente Feliz enquanto aguardo ansiosamente sua resposta, Cheers, Yusuf SHAIKH De: Suporte lthappytradersfxsupportgmail gt Assunto: Re: Inscricao. Para: quotShaikh Yusufquot ltfy260498yahoo gt Data: domingo, 16 de maio de 2010, 4:56 PM Ola, comerciante feliz. Meu nome e Yusuf SHAIKH, sou da Australia, atualmente na India. Passei pelo seu site e achei seus servicos atraentes. No entanto, eu tenho algumas perguntas antes que eu possa planejar juntar voce finalmente. Eu sou comerciante de Forex em tempo integral e eu troco para viver. No entanto, e so que eu quero crescer em minhas habilidades, pensei em juntar esse grupo. Minhas perguntas sao as relacionadas abaixo. 1: Voce possui configuracoes de comercio especifico e tempo especifico com o qual voce troca. A agenda pode ser visualizada no site. 2: Voce compartilha essas configuracoes e suas experiencias com eles abertamente na sala ou essas informacoes sao mantidas em segredo para voce. Nao esta certo do que esta procurando aqui. Eu discuto cada configuracao de comercio abertamente. Eu nao tenho muitos segredos :-) 3: Coming to Trade Signal: quanto antecipadamente voce antecipa a reacao do mercado e fornece sinais para os assinantes, como 2 horas antes, 30 minutos antes ou no local. Quero dizer, eu so quero saber se estou preparado para tomar todos os sinais ou nao. A ideia e que eu quero testar seu sistema para todos os sinais, e nao terei ideia de praticamente aplica-lo ao cenario em tempo real. Entao, eu so quero saber o meu tempo de preparacao, dai essa questao. Se o tempo for um fator, concentre-se no lancamento do indicador economico que trocamos na sala. 4: Quanto voce normalmente espera contra seu comercio ate se tornar lucrativo para voce. Em outras palavras, eu estou perguntando sobre o calor maximo que voce esta preparado para assumir um comercio. Basta esquecer a logica do saldo da conta 2 no momento, ou considere isso desta forma. Supondo que eu tenha o saldo da minha conta como US $ 2500 para comecar. Agora, se voce disser SL 2 do saldo da conta max. Implica SL de US $ 50. Agora considere que voce esta no mesmo comercio com um tamanho de conta obviamente maior e o comercio vai contra 80 pips e, em seguida, reverte a seu favor por 37 pips. Devido ao seu maior tamanho de conta, voce pode manter o comercio aberto enquanto que para mim esta fechado. O resultado final e lucro para voce e perda para mim. Eu so estou querendo saber se e assim que voce marca todas as suas negociacoes bem-sucedidas e contam-nas no final do mes como pips ganhos. Eu tambem estou ansioso para saber como voce pode obter 1 pip lucro em alguns comercios, como mostrado em seu site, talvez BE. Em todos os casos, voce nao acha que seria uma boa ideia falar sobre quantos pips de SL voce colocou ate agora enquanto se negociava em media. Isso permitira que os comerciantes decidam qual tamanho de lote eles podem negociar, limitando assim o maximo. Risco abaixo ou a 2 do tamanho da conta. Esta transparencia e necessaria, pois ajuda a determinar o tamanho do lote. Saying 2 SL nao serve o proposito para mim, pois o saldo da minha conta nao pode ser comparado com o seu ou qualquer outro comerciante. Espero poder colocar o meu ponto de vista de forma convincente. Entao, eu posso ter uma ideia de DD maximo em termos de pips (e nao dentro) que voce normalmente alcancou e esta pronto para enfrentar antes de ver GREEN Meu sistema e baseado em um sistema. Desde que seu corretor permita pequenas posicoes, voce podera seguir nosso sistema. Obvioulsy menor a sua conta. Menos dinheiro que voce faz. 5: Voce fornece SL e TP juntamente com suas chamadas comerciais e tambem uma ideia para gerenciar esses negocios caso ele comece a atacar fortemente SL e TP e baseado no tamanho de sua entrada. Temos um sistema de dinheiro que explica isso. Se voce esta procurando o sistema seguro win 100 com TP e SL definidos que voce pode seguir, independentemente do tamanho das suas entradas, boa sorte LOL Im cobrando 200 USD por mes, voce deve ter isso em mente. 6: Voce adiciona suas posicoes a media de um comercio perdedor. Alem disso, voce adiciona posicoes para um negocio vencedor. Eu sou um comerciante bem sucedido e ensino a sala de negocios ao vivo. Em geral, nao vejo adicionar como estrategia bem-sucedida. No entanto, ha momentos em que a media pode ser uma estrategia bem-sucedida para sair de posicoes perdedoras como ponto final. 7: Os membros sao informados com antecedencia de sua intencao quando voce planeja entrar ou sair dessas transacoes 8: voce troca sua conta AO VIVO com as mesmas chamadas comerciais que voce fornece aos seus membros? Eu sei que essas perguntas podem ser irritantes, mas isso serve O objetivo de identificar o servico verdadeiramente dedicado e comprometido e estou procurando valor para o meu dinheiro, como todos os outros, ja que me enganei com alguns resultados e compromissos como adversados ??por alguns dos prestadores de servicos e, portanto, pensei em aprender sozinho do que Dependendo de outra pessoa. No entanto, este e um longo procedimento e nao me permite fazer isso como eu disse anteriormente, eu troco para a minha vida e minha familia. Entao, encontrar um bom servico e inevitavel e voce esta na minha lista. Voce parece bem como leio os comentarios no FPA, mas eu quero saber as respostas para as perguntas feitas acima antes de me juntar a voce. Espero que isso torne minhas intencoes claras e razoaveis. Ficarei satisfeito em ver as suas respostas o mais rapido possivel para me decidir. Cheers, Yusuf SHAIKH Nao ha sistemas de vitoria seguros. Para obter informacoes sobre nossa sala de negociacao, visite happyforum. happytradersfx. Para obter informacoes sobre nossa sala de comercio, visite happyforum. happytradersfx Isso esclareceria e justificaria tambem o motivo da minha frustracao e esta publicacao aqui. Onde nas linhas acima ele respondeu minhas perguntas em palavras claras. Agora, as seguintes linhas foram as minhas chamadas criticas ou perguntas que EU ENCONTRARi para ser postado em resenhas da FPA apos o evento acima da troca de e-mails, pois tenho meus direitos de faze-lo de forma independente nos servicos FPA imparcial tao considerados e, infelizmente, Nunca foi postado la. Razao - eu nao tenho certeza, voce decide. HI Happy Trader e Assinantes de Servicos. Eu nao sou um assinante deste servico e, portanto, gostaria de saber mais sobre isso dos comerciantes que ja se inscreveram. Eu passei as revisoes para o Happy Trader no FPA, positivo e negativo. No entanto, ainda tenho algumas perguntas em minha mente e, ao solicitar o mesmo para o Happy Trader por e-mail, fui respondido com algo que nao responde as minhas perguntas. Agora, a questao ainda permanece, pois ainda tenho esse ponto em mente que, se o servico for bom, por que nao se juntar a ele. Por isso, pensei em postar minhas perguntas aqui no FPA para que possa ser respondido diretamente em vez de qualquer outra tentativa de esconder os fatos. 1: cheguei no site Trade Tracker no site dos comerciantes felizes. Os negocios sao exibidos aqui com datas, resultados, comentarios, etc Bem feito com isso, pois parece atraente. No entanto, eu quero saber que as datas mencionadas no Trade Tracker representam Trade Open Date ou Trade Close Date ou ambos. A confusao surge porque estou ansiosa para entender se esses negocios estao sendo mantidos abertos ha muito tempo e estao sendo fechados nas datas mencionadas no site sob Trade Tracker. Pergunta direta e simples e precisa de resposta direta. Essas negociacoes mencionadas no Trade Tracker representam transacoes intra-dia sendo abertas e fechadas no mesmo dia e durante a sessao mencionadas ou essas negociacoes estao sendo mantidas ha muito tempo e fechadas nessas datas, o Happy Trader gentilmente esclarece porque nao recebi uma resposta Para o meu e-mail para voce. 2: Perguntei a Happy Trader sobre o que o DD medio em pips (nao e Dollars) esta sendo visto por ele ate agora, enquanto ele aplica seu conceito a negociacao e tambem o que e o seu SL usual. Eu nao fui respondido diretamente, em vez disso, eu fui convidado a me concentrar mais na parte do Gerenciamento de Dinheiro negociando tamanho de lote apropriado, o que e OK. Agora eu faco a pergunta dessa maneira. Supondo que eu pretendo comecar a negociar a maneira de Comerciantes Felizes com deposito inicial de US $ 2500. Ja vejo quais pips por mes ele pode gerar que parece mais do que bom para mim. No entanto, minha pergunta e o que seria o tamanho do lote apropriado para alcancar esse objetivo, considerando o saldo da conta em US $ 2500. Essa questao tambem e importante porque, a menos que eu esteja informado sobre o DD ou SL antecipado que pode ser tratado como calor normal aceitavel, Como eu estaria em posicao de determinar com qual tamanho de lote eu posso entrar no comercio. Voce ve MM. E bom dizer 2 do saldo da conta, mas entao 2 pode ser diferente para o saldo da conta diferente e mais do que diferente para diferentes tamanhos de lote. Espero que voce me entenda. Se voce nao deseja que seu SL ou DD seja legal. Diga-me o que o tamanho do lote seria adequado para atender todas as suas chamadas conforme mencionado em seu site, supondo que meu saldo inicial seja USD 2500 3: voce nao parece ter um SL e um TP fixos, corrija-me se eu estiver errado. Agora, se esse for o caso, voce informa os seus comerciantes para sair do comercio no momento em que percebe que ele deve ser fechado, que seja lucro ou BE ou qualquer coisa. Isso da origem a mais uma pergunta. O lucro que voce se cadastrou no seu site representa o maximo. Lucro que seu comercio tenha visto ou o lucro bloqueado uma vez que voce diz quot Feche ou saia do comercio NOWquot. Por exemplo, voce chamou um comercio aberto que esta sendo executado em lucro em qualquer instante dado por 57 pips. Agora, suponha que este seja o maximo. O comercio viu desde que estava aberto. O comercio comecou a reverter depois e voltou a um ponto em que mostra apenas 13 pips de lucro. Se voce manter seus comerciantes informados sobre a saida e fazer chamadas para saidas comerciais tambem e chamar essa saida de comercio em um ponto em que ele estava lendo ganhos de 13 pips depois de ter visto o maximo. 57 pips em lucro, o que voce se registra como seu lucro em seu site 57 OU 13 Bem, eu tenho essas consultas no momento para o Happy Trader ou mesmo os assinantes do servico. As perguntas sao muito simples e diretas e tentei explicar bem a situacao para evitar confusoes. Estou interessado e, portanto, preciso de respostas simples e simples. Esta e apenas uma sugestao para o Happy Trader: Nao sera razoavel compartilhar suas ALL OPEN TRADES com ENTRADAS no final de cada dia apos o encerramento da NY Session para tornar o seu servico mais claro e evitar questoes como acima, de certa forma Tambem cria confianca entre outros que estao vendo seu sistema aumentando assim o numero de sua assinatura, voce ve. Obrigado pelas suas respostas. Esperando ansiosamente. Checagem, Yusuf SHAIKH Minha preocupacao agora nao e sobre os servicos do Happy Trader, pois nao tenho nenhum plano agora ou a qualquer momento no futuro para se juntar a ele e esta e a minha decisao de pessoal com base em minha experiencia e pesquisa e de modo algum representa recomendacoes para nao se juntar aos seus servicos . Minha preocupacao e por que o FPA esta se comportando assim. Gostaria de agradecer os comentarios sobre isso, se houver alguma resposta razoavel da FPA, bem-vindo. Chegou, Yusuf SHAIKH e hora de mudar a relacao Skype: NoWorriesTraders Mas eu nao confiaria no FPA, na medida em que estou preocupado e apenas um monte de perdedores whiney chamando tudo de uma fraude. Dito isto, qualquer pessoa que vende um sistema de 100 exitos e um quotscamquot - quero dizer, se fosse 100, voce nao precisaria vende-lo, basta arrecadar o dinheiro de todas as suas vitorias. Alem disso, qualquer reivindicacao de um sistema de 100 exitos deve definir seu alerta BS. Commercial Member Juntou-se a junho de 2009 115 Posts Point taken. Obrigado eurotrash. Portanto, e um fato que as revisoes do Exercito da Paz de Forex nao podem ser confiaveis. Gostaria de ver mais algumas avaliacoes. Obrigado de qualquer forma. Cheers e hora de mudar o Ratio Skype: NoWorriesTraders Membership Revoked Junte-se a Mar 2010 20 Posts eu tive uma experiencia de fraude com 2 coisas no FFA e quando eu postei nelas minha revisao negativa nunca surgiu. Ja que nao vou la mais. Membro comercial Juntado em junho de 2009 115 Posts O mesmo caso comigo. O Exercito de Paz de Forex nao e UNBIASED e eles manipulam avaliacoes, especialmente avaliacoes negativas nao sao postadas como ja a vimos agora. Portanto, o FPA nao pode ser confiavel. Obrigado, pessoal pelas suas valiosas contribuicoes. E hora de mudar a relacao Skype: NoWorriesTraders Ingressou em janeiro de 2015 Status: Membro 1 Post MisterTrader. Parece muito serio. O Exercito de Paz de Forex e baseado em Israel, por que eles os investigarao em Los Angeles. Existe um acordo de extradicao entre Israel e os Estados Unidos ... Nao e um refugio para criminosos. No entanto, eu nao definiria necessariamente as atividades do ForexPeaceArmy como criminoso, mas nao sou advogado de defesa. Posso dizer-lhe que a minha impressao do Forex Peace Army e a seguinte: eles lista preta e pretendem ajudar os comerciantes com queixas contra corretores, enquanto na realidade eles estao apenas criando foruns com o objetivo de obter o trafego de potenciais clientes dos corretores que eles marcam como golpes. Eu sou um afiliado eu e muitas pessoas me conhecem, meu nome e Michael Freeman, publiquei mais de 300 artigos sobre estrategias e indicadores, bem como quase 200 videos relacionados a dicas, fraudes, estrategias e assim por diante, mas nao estou aqui para anunciar-me . Eu recebo comissoes de afiliados, mas tambem sou comerciante. De qualquer forma. Eu nao sinto que e uma pratica legitima para direcionar corretores e palavras-chave associadas a eles apenas com a finalidade de obter o trafego. Como eu sei que eles so estao preocupados com o trafego de direcao para o seu site. Eles adquirem spots Google Adwords para palavras-chave relacionadas a corretores e acalmar as pessoas. Eu confirmei com dois corretores que tentaram resolver reclamacoes e nunca receberam uma resposta do Exercito da Paz de Forex. Eles nao estao realmente interessados ??em remover conteudo, mesmo que o corretor esteja disposto a devolver o dinheiro a um comerciante. Eles nao sao um verdadeiro servico de mediacao de terceiros como eles gostam de aparecer, enquanto promovem fraudes em seus sites atraves de banners, servicos de sinais funcionam em programas de afiliados e todas as quotscams que avisam sobre as pessoas. Eles estao basicamente tomando uma industria inteira, opcoes binarias, demonizando isso, como foi feito para mim, mesmo que eu realmente ajudei a levantar mais de 100 mil pessoas para instituicoes de caridade em todo o mundo com minhas campanhas. Eu ganhei dinheiro sim, eu sou um afiliado, mas o tipo de coisas que as pessoas escrevem em mim, enquanto o ForexPeaceArmy nao me permite responder ... mostra seu verdadeiro rosto. Eu tambem nao tive permissao para responder em nenhum dos foruns onde eu estava intitulado uma fraude. Eu sou uma boa palavra-chave para atrair pessoas. Apreciar. De qualquer forma, concordo totalmente com muitos dos comentarios feitos sobre este topico sobre ForexPeaceArmy, eu nao concordo com muitas de suas praticas, mas nao acredito que sejam criminosos. Tanto quanto eu vejo, eles sao apenas comerciantes de blackhat trabalhando em uma area cinza. Boa sorte para todos e feliz ano novo. Desejo a todos um monte de sucesso Faca sua pesquisa antes de se inscrever com qualquer coisa 99 da internet esta cheia de golpes. Michael Freeman (o cara do YouTube que voce pode amar ou odiar)

Forexbrokerz Review33

Forexbrokerz Review33Forex Trading Reviews O que os recursos de negociacao forex sao importantes e porque conta e conta de carteira e informacoes de portfolio referem-se aos dados e opcoes de exibicao associados a conta financeira e informacoes de transacoes de uma conta forex. Todos os melhores corretores forex atualizarao as informacoes da conta em tempo real, exibirao os saldos da conta e fornecerao relatorios e declaracoes de historico. Embora a informacao da conta e da carteira seja relativamente importante, e seguro assumir que a maioria dos corretores forex oferecem as caracteristicas mais importantes. Um investidor que requer caracteristicas especificas de relatorios de portfolio pode querer dar uma olhada mais dificil nas caracteristicas desta categoria. Recursos de conta e de portfolio mais importantes Relatorios de historico de contas 8211 Voce pode criar relatorios ou exibir declaracoes de sua carteira ou informacoes da conta. Download Statements 8211 Voce pode baixar suas declaracoes de conta. Exportar dados 8211 Voce pode exportar seus dados de portfolio ou conta. GainLoss 8211 Voce pode executar relatorios de ganhos e perdas para o planejamento tributario. Status do Pedido e Saldo 8211 Voce pode visualizar rapidamente suas posicoes de negociacao atuais, abrir ordens e saldo da conta. Atualizacoes em tempo real 8211 A sua conta salva a atualizacao em tempo real. Pares de moedas cruzadas Os pares de moeda cruzada incluem moedas secundarias negociadas entre si e nao contra o dolar dos EUA. Exemplos incluem EURJPY, EURGBP e CADJPY. Esta categoria representa outro conjunto de pares de moedas altamente negociados que os corretores mais confiaveis ??oferecem. A categoria Cross Currency Pairs e especialmente importante para uma conta de negociacao forex denominada em uma moeda diferente do dolar americano, ou para comerciantes mais avancados que exploram discrepancias entre outras economias. As mais importantes pecas de moeda cruzada possuem AUDJPY 8211 O corretor oferece a negociacao no par de moedas do dolar australiano versus ienes japoneses. CADJPY 8211 O corretor oferece negociacao no par de moedas do dolar canadense versus ienes japoneses. CHFJPY 8211 O corretor oferece negociacao no par de moedas do Franco suico e do iene japones. EURAUD 8211 O corretor oferece a negociacao no par de moedas do Euro vs. Dolar Australiano. EURCHF 8211 O corretor oferece negociacao no par de moedas do Euro vs. Franco Suico. EURGBP 8211 O corretor oferece negociacao no par de divisas Euro vs. British Pound. EURJPY 8211 O corretor oferece a negociacao no par de divisas Euro vs. Japones Yen. GBPCHF 8211 O corretor oferece negociacao no par de moedas do Libra britanica versus Franco Suico. Principais Pares de Moedas Os Pares de Moedas Principais sao os pares de moeda mundiais mais importantes, mais negociados, disponiveis atraves de um corretor forex. Esses pares consistem em moedas das economias mais desenvolvidas do mundo 8217, incluindo Europa, Japao, Canada e Australia. Um par de moedas principais e criado quando uma dessas moedas e negociada em relacao ao dolar americano. Exemplos incluem EURUSD e USDCAD. Major Currency Pairs e uma categoria importante porque esses pares representam os mercados de cambio mais negociados e liquidos na negociacao forex. Os recursos de par de moedas principais mais importantes AUDUSD 8211 O corretor oferece a negociacao no par de moedas do dolar australiano versus o dolar norte-americano. EURUSD 8211 O corretor oferece a negociacao no par de divisas Euro vs. US Dollar. GBPUSD 8211 O corretor oferece a negociacao no par de moedas da Libra britanica versus dolar norte-americano. NZDUSD 8211 O corretor oferece negociacao no dolar da Nova Zelandia versus o par de dolares do dolar norte-americano. USDCAD 8211 O corretor oferece negociacao no par de dolares do dolar norte-americano versus dolar canadense. USDCHF 8211 O corretor oferece negociacao no par de moedas do dolar norte-americano versus par franco suico. USDJPY 8211 O corretor oferece a negociacao no par de moeda do dolar americano versus ienes japoneses. Trading Technology Trading Technology abrange toda a tecnologia que permite a execucao de um comercio, bem como ferramentas para simplificar a negociacao ou executar estrategias avancadas. A categoria Tecnologia de Negociacao inclui um espectro de recursos, de alertas e cotacoes em tempo real para os recursos mais avancados, como negociacao automatizada e pedidos condicionais. Trading Technology e uma das categorias mais importantes quando se considera um corretor forex porque a capacidade de executar uma estrategia escolhida e altamente importante quando forex trading. Recursos de tecnologia comercial mais importantes Alertas 8211 Voce pode configurar alertas personalizados para sua carteira. Automated Trading 8211 Voce pode colocar trocas configurando triggers automatizados. Ordens condicionais 8211 Voce pode fazer pedidos que, quando executados, desencadeiam ou anulam imediatamente outra ordem. Interface customizavel 8211 O layout e os recursos da plataforma de negociacao podem ser personalizados e alterados. No Chart Trading 8211 Voce pode usar as ferramentas de graficos para realmente fazer negocios. Graficos em tempo real 8211 As ferramentas de graficos de atualizacao em tempo real estao disponiveis atraves do corretor. Cotacoes em tempo real 8211 Cotacoes de precos atualizadas estao disponiveis em tempo real. Atendimento ao Cliente e Suporte ao Atendimento ao Cliente e Suporte e a disponibilidade dos canais de suporte do forex broker8217s. Os corretores forex com o melhor suporte estao disponiveis durante todas as horas de negociacao atraves de varios canais, incluindo bate-papo ao vivo, e-mail e telefone. Alguns dos principais corretores de Forex tambem possuem locais de varejo onde voce pode falar pessoalmente com alguem. Suporte especialmente questoes para o comercio on-line de forex porque os mercados de Forex comercializam 24 horas, exigindo acesso a suporte a todas as horas. Recursos de atendimento e suporte ao cliente mais importantes Email 8211 Voce pode acessar o suporte ao cliente por e-mail. Live Chat 8211 Voce pode acessar o suporte ao cliente por chat ao vivo. Telefone 8211 Voce pode acessar o suporte ao cliente por telefone. Horario de negociacao Suporte 8211 Voce pode acessar o suporte ao cliente durante a maioria das horas de negociacao. Mobile Trading Mobile Trading e a capacidade de acessar uma conta de negociacao usando um dispositivo movel. O Mobile Trading abrange a disponibilidade de aplicativos dedicados para uma variedade de dispositivos, a funcionalidade dos recursos no aplicativo movel e como os usuarios classificaram a aplicacao. O comercio movel continua a crescer em importancia a medida que a qualidade das aplicacoes melhora para atender a demanda por ferramentas de negociacao on-the-go de alto desempenho. Recursos comerciais mais importantes do mercado Android 8211 O corretor fornece um aplicativo para dispositivos Android. BlackBerry 8211 O corretor fornece um aplicativo para dispositivos BlackBerry. Criar Alertas 8211 Voce pode criar alertas com um ou mais dos aplicativos comerciais moveis. Comentarios favoraveis ??da App Store 8211 Tres ou mais estrelas foram premiadas com o aplicativo iPhone broker8217s de usuarios na Apple App Store ou no Google Play. IPad 8211 O corretor fornece um aplicativo para iPad. IPhone 8211 O corretor fornece um aplicativo para o iPhone. Pesquisa movel 8211 Os recursos de pesquisa estao disponiveis usando uma das aplicacoes moveis. Site movel 8211 O corretor oferece um site movel separado para acessar sua conta a partir de um navegador web movel. Place Trades 8211 Voce pode fazer negocios usando seu dispositivo movel. Rastreamento de portfolio 8211 Voce pode acompanhar seu portfolio usando um dispositivo movel. Streaming Quotes 8211 As citacoes de transmissao em dispositivos moveis estao disponiveis. A pesquisa e o recurso que um corretor forex fornece aos seus clientes para ajuda-los a tomar decisoes e entender a atividade do mercado. A pesquisa fornecida pelos melhores corretores forex inclui recursos avancados de graficos, pesquisa de terceiros, relatorios de pesquisa e comentarios de mercado. O comercio de Forex pode ser altamente orientado por computador, e alguns corretores de Forex oferecem aos comerciantes acesso a dados historicos para que eles possam testar as estrategias antes de alocar dinheiro real. A pesquisa e uma categoria importante para os comerciantes que estao procurando ajuda na tomada de decisoes, bem como comerciantes independentes que estao buscando confirmacao em uma troca ou uma segunda opiniao. Alguns dos corretores mais auto-dirigidos oferecem menos servicos de pesquisa porque atendem a comerciantes mais avancados que pagam pela pesquisa de terceiros. Recursos de pesquisa mais importantes Graficos 8211 Voce tem acesso a graficos para que voce possa realizar pesquisas sobre produtos de investimento. Dados historicos 8211 O corretor da acesso aos dados da taxa de cambio historica. Comentario de mercado 8211 Voce tem acesso a comentarios de mercado de especialistas externos. Noticias 8211 Voce tem acesso a noticias do mercado diario e atualizacoes de servicos de terceiros. Relatorios de pesquisa 8211 O corretor fornece varios relatorios de pesquisa. Plataformas Trading Platforms cobre as diferentes plataformas de software disponiveis para negociacao forex fornecidas pelo corretor. As plataformas de negociacao podem variar de acordo com as necessidades de um trader8217s e muitas vezes sao categorizadas como uma plataforma padrao ou profissional. Plataformas adicionais incluem plataformas moveis para executar negocios em qualquer lugar e plataformas virtuais para testar estrategias sem arriscar dinheiro. Plataformas de negociacao e uma categoria importante se um comerciante estiver procurando por um corretor de forex que possa satisfazer as necessidades do comerciante8217s a medida que eles mudam. Caracteristicas mais importantes da plataforma comercial Mobile 8211 O corretor oferece uma plataforma para executar trades em um dispositivo movel. Profissional 8211 O corretor oferece varios niveis de plataforma, incluindo uma plataforma profissional. Padrao 8211 O corretor oferece varios niveis de plataforma, incluindo uma plataforma padrao. Negociacao virtual 8211 O corretor oferece uma conta virtual para os clientes praticarem operacoes sem arriscar dinheiro real. Ofertas introdutorias Os corretores Forex muitas vezes oferecem promocoes para atrair um potencial cliente. Exemplos de incentivos incluem ofertas introdutorias para abrir uma conta e programas de referencia de clientes. Outros oferecem demonstracoes comerciais gratuitas para que os comerciantes possam praticar o comercio forex antes de se comprometer com o corretor. Os incentivos nao sao considerados muito importantes, porque eles geralmente nao estao relacionados aos servicos reais do corretor, mas pode ser bom que alguns clientes estejam atentos aos potenciais bonus, pois tomam uma decisao entre dois corretores forex. A oferta introdutoria mais importante apresenta o Free Demo 8211 Voce pode acessar uma demo de negociacao gratuita para que voce possa tentar uma das plataformas de negociacao. Programa de Referencia 8211 Voce pode ser recompensado por se referir um amigo ao corretor. Oferta Especial 8211 Ofertas especiais para novos comerciantes que abrem uma conta estao disponiveis. Outros produtos de investimento Outros produtos de investimento consiste em outros produtos de investimento que um corretor forex disponibiliza para que alguem possa negociar. Outros produtos de investimento incluem acoes, futuros, opcoes e CFDs. Esta e uma categoria menos importante, porque a maioria dos comerciantes forex sao altamente especializados, mas pode ser uma categoria mais importante para comerciantes profissionais com experiencia em varios produtos. Produtos de investimento mais comuns CFDs 8211 O corretor fornece outros instrumentos liquidados como Contrato de Diferenca de Futuros 8211 O corretor oferece a negociacao de alguns produtos de futuros. Opcoes 8211 O corretor oferece a troca de alguns produtos de opcoes. Acoes 8211 O corretor oferece operacoes de negociacao de algumas acoes. Trading Education Education e todos os recursos que um corretor de Forex on-line fornece para ajudar seus clientes a aprender sobre o comercio forex e navegar na plataforma. Um corretor de forex que se destaca na categoria Formacao de Educacao oferece regularmente webinars e videos para que os comerciantes possam avancar rapidamente, aprender novos conceitos na negociacao de forex e se acostumar facilmente a plataforma do broker8217s. Alem disso, os melhores corretores forex fornecem uma excelente comunidade comercial para facilitar a troca de ideias comerciais. A educacao e menos importante para um investidor avancado, mas um novato se beneficia muito dos cursos e webinars oferecidos pela maioria dos corretores forex. Os recursos de educacao comercial mais importantes Cursos 8211 Voce pode acessar os cursos de negociacao ou de investimento educacional do corretor. Glossario 8211 Um glossario de termos de investimento importantes e fornecido pelo corretor. Seminarios ao vivo 8211 Voce pode participar de seminarios em tempo real em todo o pais a partir do corretor. Trader Community 8211 Voce tem acesso a uma comunidade on-line para ter discussoes e compartilhar conselhos com outros comerciantes. Videos 8211 Voce pode visualizar videos de treinamento na plataforma broker8217s. Webinars 8211 Webinars estao disponiveis para ajuda-lo a aprender sobre produtos de investimento. Todas as revisoes de Forex TradingAlpari Review PROS Os titulares de contas Pro bem financiados podem se beneficiar de negociacoes de baixa comissao, negociacao de forex on-line e comercio de um clique. A Alpari oferece suporte multilingue 24 horas e ferramentas de pesquisa gratuitas. CONS A melhor opcao para comerciantes e a conta Alpari Pro. Os titulares de contas padrao nao tem acesso direto ao mercado e podem nao curtir a falta de controle que possam ter sobre seus lucros e perdas. VERDICT Se voce pode gerenciar uma conta Pro, a Alpari tem muito a oferecer. As contas pro sao contas ECN com comissoes razoaveis ??e negociacao on-line com um corretor forex dos Estados Unidos regulamentado. Editores Nota: Este servico foi removido da nossa comparacao lado-a-lado porque nao esta mais nos negocios. Voce ainda pode ler nossa revisao original abaixo, mas Top Ten Reviews nao esta mais atualizando esta informacao de produtos. Alpari e um bem conhecido forex broker sediada em Wall Street com escritorios localizados em todo o mundo, de Londres para Xangai para Dubai. Este corretor forex e compativel com contas padrao de fabricantes de mercado, bem como contas de baixa contagem de ECN para contadores de contas Pro. Este corretor forex oferece servicos de alta qualidade, volumes de midia educacional e acesso a plataformas de negociacao populares. A Alpari tem estado no negocio desde 1998 e tem todas as credenciais reguladoras para negociacao de divisas nos EUA. Como a negociacao forex e complicada e arriscada, a Alpari oferece uma conta de demonstracao pratica sem risco. As contas de demonstracao permanecem abertas durante 30 dias com a opcao de se estender. Devido ao enorme potencial de perdas relacionadas ao comercio forex, recomendamos tirar proveito dos volumes de material educacional fornecidos pela Alpari. Os comerciantes experientes podem tirar proveito da alavancagem 50: 1 que a Alpari fornece nos detentores da conta Pro EUA. Pode utilizar o comercio de um clique, a profundidade do mercado, a execucao do NDD e a negociacao forex on-line. A Alpari tambem oferece negociacao de futuros, contas sem permuta e hospedagem VPS Expert Advisor. Quando se trata de analisar corretores forex, e tudo sobre a boa impressao. Parece que muitas pessoas acreditam que a Alpari e uma corretora da ECN e pensa que estarao obtendo uma execucao rapida, nao negociada e acesso direto ao mercado interbancario. No entanto, na letra fina, voce descobrira, depois de seguir uma referencia de asterisco, que o NDD se refere somente as contas Pro. As contas pro comecam com um deposito minimo de 10.000 e sao baseadas em comissoes. As contas padrao coletam compensacoes ao se beneficiarem com o spread da bidask, que e essencialmente uma configuracao de market maker. Os corretores do fabricante de mercado atuam em seu proprio beneficio para obter sua comissao, que pode ou nao ser vantajoso para seus clientes. Se voce estiver interessado em abrir uma conta padrao, certifique-se de que voce pode perder o dinheiro que voce usa. No entanto, recomendamos Alpari apenas para aqueles que sao suficientemente experientes e prosperos o suficiente para abrir e financiar uma conta Pro. Plataforma Ferramentas A Alpari U. S. fornece contas Standard e Pro. Se voce se qualificar para uma conta Pro, a Alpari ira representa-lo e sera seu corretor de rede de comunicacoes eletronicas (ECN) para que voce possa exibir seu pedido diretamente no mercado real como se voce fosse sua propria instituicao financeira. Voce paga a Alpari uma comissao pelo privilegio, e voce deve negociar em mini lotes de 10.000 pares de moedas por transacao. Em troca, voce ignora o corretor e insere ordens diretamente na rede real do sistema de mercado. Em outras palavras, voce foge do mercado artificial do intermediario do fabricante de mercado que o envolve com um mercado da propria criacao de corretores. Quando voce usa um corretor ECN, voce pode ver as cotacoes reais da rede para obter os melhores precos de oferta e os melhores precos. A maioria dos corretores forex usam modelos de intermediarios hibridos para que eles possam fornecer um servico a todos os niveis de comerciante. Os comerciantes que nao podem se qualificar para a conta da Alparis Pro devem renunciar ao acesso ECN e pagar os spreads de oferta e solicitacao em vez de comissoes diretas. O tradeoff e que os detentores de contas padrao podem entrar no mercado com menos capital e negociar em tamanhos de lote menores (.01 micro lotes) em vez de um mini lote de 10.000 unidades de moeda base. Outra diferenca entre as contas Alparis Pro e Standard e que os titulares da conta Pro tem acesso a mais de 60 pares de moedas. Os titulares de contas padrao tem acesso a apenas 40 pares de moedas. Para os titulares da conta Pro, as horas de negociacao sao de 5 p. m. domingo (EST) ate 5 p. m. sexta-feira (EST). Para os titulares de contas padrao, as horas de negociacao sao de 6 p. m. domingo (EST) a 5 p. m. sexta-feira (EST). Para as transacoes que nao sao ao quadrado ao final do dia, a Alpari rola sua posicao por uma taxa de juros. Ele tambem oferece contas sem permuta para clientes muculmanos que preferem pagar taxas de comissao do que violarem a lei islamica incorrendo em taxas de juros. Custos de negociacao A Alpari (EUA) e membro da National Futures Association (NFA) registrada na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) como Futures Commission Merchant (FCM) e Retail Foreign Exchange Dealer (RFED). Este corretor de cambio suporta quatro diferentes tipos de pagamento: transferencia bancaria, cheque, cartao de credito e PayPal. Todos os arranjos fiscais dependem do comerciante. O corretor nao retem quaisquer impostos sobre seus ganhos. Suporte de Educacao A plataforma de negociacao basica para contas Pro, Padrao e demonstracao e a Plataforma de Negociacao MetaTrader padrao do setor disponivel para Macs e PCs. O MetaTrader Mobile traz funcionalidade de negociacao forex para smartphones. O MetaTrader Pro atende a usuarios avancados que comercializam grandes volumes. Uma plataforma baseada na web chamada Alpari Direct tambem esta disponivel para comerciantes avancados. Possui acesso a tecnologias comerciais avancadas e feeds de noticias Dow Jones. Os negocios sao diretos para o mercado sem a intervencao da mesa de negociacao, e voce pode negociar dentro dos graficos enquanto pesquisa sem ter que se mudar para uma tela diferente. No caso de tornar-se impossivel negociar on-line, os comerciantes tem o direito de fazer pedidos por telefone de acordo com um protocolo de comunicacao estrito, projetado para reduzir erros. Este corretor forex reserva-se o direito de encerrar as conversas por ordem telefonica se o cliente nao seguir a etiqueta de negociacao telefonica correta. Se voce pode pagar a conta Pro, este e o melhor corretor forex porque a Alpari ira fornecer-lhe acesso direto a Rede de Comunicacoes Eletronicas e cobra baixas comissoes. E regulamentado nos EUA pela Associacao Nacional de Futuros e pela Comissao de Negociacao de Futuros de Mercadorias e possui capital suficiente para suportar seus clientes. Oferece uma serie de plataformas de negociacao para usuarios de internet, desktop e moveis, e fornece ferramentas e educacao para ajudar os iniciantes e os especialistas.

Padrao De Candelabro Forex Harami

Padrão De Candelabro Forex HaramiPadroes de Reversao de Castical Bullish e Bearish Existem tambem varios tipos de padroes de castical de reversao dentro da negociacao Forex, conforme definido abaixo. Capa de nuvem escura Estrela de noite engolida Harami Estrela da manha Doji Linha de Piercing Tres corvos pretos Tres soldados brancos Padrao de cobertura de nuvem escura Durante uma tendencia ascendente no mercado, as lacunas comecarao a abrir, mas nao sao estaveis ??e perderao o solo caindo abaixo do ponto medio da Mercado no dia anterior. Esse padrao indica a oportunidade para os investidores capitalizarem na abertura do mercado no dia seguinte. Este e realmente um sinal de alerta para investidores otimistas. Este padrao de castical e exatamente o oposto do padrao Piercing Line. Este padrao indica uma tendencia de alta e tem uma alta taxa de confiabilidade. Um corpo branco seguido por um corpo preto. O corpo preto passa pelo ponto medio do corpo branco anterior. Este padrao de candelabros ocorre em uma tendencia de alta. Padrao Engulfing Este padrao ocorre quando um corpo de velas do mercado dos dias engolfa completamente o corpo do dia anterior. Existem tambem varios padroes envolventes, as velas brancas que engolfam sao bullish, as velas que engrossam preto sao de baixa. Um engrossamento de alta ocorre geralmente quando ha fundos de curto prazo e um engrossamento de baixa ocorrera quando o mercado estiver no topo. Muitos dos outros casticais, como Dojis, Hammers e Hanging Man, exigem a confirmacao de que ocorreu uma mudanca de tendencia que segue um padrao engolfador. Este padrao indica uma tendencia de alta e tem uma alta taxa de confiabilidade. Quando o engolfamento ocorre em uma tendencia descendente, indica que a tendencia perdeu forca e os investidores mais bem sucedidos podem estar ficando mais fortes. A cor dos primeiros dias indica a tendencia do dia de negociacao. O segundo corpo real deve ter a cor oposta do primeiro corpo real. O segundo dia de corpo deve engolir completamente os dias anteriores corpo. Quando o engolfamento ocorre durante uma tendencia ascendente, indica que o mercado abrira com uma nova alta. Este alto sera seguido por um alto volume de vendas, que resultam no encerramento do dia em ou abaixo da abertura dos dias anteriores. Isso indica que a tendencia ascendente sofreu e ficou fraca e os investidores mais baixos podem estar ganhando forca no mercado. Este padrao indica uma tendencia de alta, mas tem apenas uma taxa de confiabilidade moderada. A cor dos primeiros dias indica a tendencia do dia de negociacao. O segundo corpo real deve ter a cor oposta do primeiro corpo real. O segundo dia de corpo deve engolir completamente os dias anteriores corpo. Evening Star Pattern Quando ocorrem tendencias ascendentes, o mercado ficara mais forte, mas, a medida que for mais forte em um longo dia branco, as lacunas comecarao a abrir no segundo dia. Segundo dia de negociacao no Forex, permanece com uma pequena faixa e fechara em ou perto do que abriu em. Esse padrao geralmente indica que a confianca na tendencia atual se deteriorou. Quando esta reversao da tendencia e confirmada, o terceiro dia sera um dia negro. Este padrao indica uma tendencia de alta e tem uma alta taxa de confiabilidade. O primeiro dia e um longo dia branco. No segundo dia, as lacunas comecam a abrir mais alto desde o primeiro dia. O terceiro dia e um longo dia negro e o fim do mercado estara abaixo do ponto medio do primeiro dia branco. Padrao Harami Ao final de uma tendencia ascendente que tem um longo dia branco, abre-se um castical preto que e menor do que o dia anterior fechou. O comercio de mercado geralmente e leve e o dia vai fechar mais baixo do que o que abriu. Isso sinaliza que a atual tendencia ascendente esta perdendo forca e esse indicador e confirmado com o proximo dia de negociacao ao ver os casticais seguindo a tendencia de reversao. Este padrao indica uma tendencia de alta, mas tem uma baixa taxa de confiabilidade. Quando um longo dia negro ocorre no final de uma tendencia descendente, um candelabro branco sera aberto, que e maior do que o dia anterior fechado. Os precos aumentarao e muitos shorts sao cobertos, o que incentivara ainda mais investidores a comprar. Este padrao geralmente e confirmado quando o candelabro do proximo dia de negociacao segue a tendencia de reversao. Um corpo longo seguido por um corpo curto com cor oposta. Um corpo curto e completamente dentro do corpo longo dos dias anteriores. A cor da segunda vela nao e importante. Padrao Morning Star Doji Em uma tendencia descendente, o mercado ira suportar a tendencia de investimento de baixa, com um longo dia de negrito as lacunas comecarao a abrir no segundo dia de negociacao. O mercado Forex vera negocios que ficam dentro de um pequeno alcance e ele ira fechar em ou perto de onde ele abriu. Esse padrao geralmente indica o potencial de um rali, ja que muitas das posicoes mudaram. A confirmacao desta reversao da tendencia e marcada pelo terceiro dia sendo um dia branco. Este padrao tambem indica uma tendencia de alta e tem uma alta taxa de confiabilidade. O primeiro dia e um dia negro que indica a tendencia do mercado. O segundo dia deve ser um dia de Doji. O terceiro dia e um dia branco e suporta a reversao da tendencia. Padrao de linha de piercing Este padrao ocorre quando as lacunas se abrem no mercado durante uma tendencia descendente, mas o mercado ganha forca suficiente para fechar acima do meio do dia anterior. Esse padrao e uma boa indicacao de que a oportunidade para os investidores de alta para entrar no mercado e ajudar a apoiar a reversao da tendencia. E tambem o oposto do padrao Dark Cloud Cover. E uma tendencia de alta que so tem confiabilidade moderada. Um corpo preto longo seguido por um corpo branco. O corpo branco pica acima do ponto medio do corpo branco anterior. Esse padrao ocorre em uma tendencia descendente. Padrao de tres corvos pretos Este padrao e indicado por tres dias pretos longos que cada um termina com taxas de fechamento consecutivamente mais baixas. Ele geralmente indica que as taxas de mercado foram muito altas ha muito tempo e os investidores estao se atrasando para compensar. Este padrao e uma tendencia de baixa e tem uma alta taxa de confiabilidade. Tres dias negros ocorrem, cada um com um fechamento abaixo do dia anterior. Cada dia abre no corpo do dia anterior. Cada dia fecha perto ou no minimo do dia. Padrao de tres soldados brancos Com este padrao, havera tres dias brancos longos em uma tendencia descendente cada dia fechara em taxas consecutivamente mais elevadas. Isso geralmente reflete fortaleza no mercado futuro, uma vez que esta em andamento uma reversao de tendencia que esta a aumentar com moderacao no mercado. Esta tendencia de alta oferece uma alta taxa de confiabilidade. Tres dias brancos longos ocorrem, cada um com um fechamento mais alto que o dia anterior. Cada dia abre no corpo do dia anterior. Cada dia fecha perto ou no alto do dia. Harami Burrish O que e um Harami Bullish Um harami bullish e um padrao de grafico de candelabro em que um castical grande e seguido por um castical menor cujo corpo esta localizado dentro da faixa vertical do corpo maior . O harami bullish e uma moda baixa ou candelabroso (vermelho) envolvendo um pequeno castical (verde), dando um sinal de uma inversao da tendencia descendente. Uma vez que o harami bullish indica que a tendencia de baixa pode estar a reverter, pode ser um bom momento para entrar numa posicao longa. BREAKING Down Bullish Harami A analise tecnica e um tipo de analise de investimento que se concentra unicamente no preco. Os analistas tecnicos acreditam que os padroes podem ser encontrados no movimento do preco ao longo do tempo e que esses padroes sao bastante previsiveis. O reconhecimento e a identificacao de padroes sao o cerne da analise tecnica, e um dos padroes de cartazes de candelabro mais comuns e o harami de alta. Se um esboco e desenhado em torno do padrao, ele se assemelha a uma mulher gravida, e e por isso que o padrao e nomeado apos a palavra harami, uma palavra japonesa antiga que significa gravidez. Os comerciantes que utilizam o harami bullish estao a procura de uma confirmacao de uma inversao. Exemplo Harami Bullish O harami bullish e um castical longo seguido por um pequeno corpo que esta completamente dentro do alcance do corpo anterior. O primeiro corpo representa o inicio do movimento de precos ou formacao de harami. O corpo pequeno marca uma mudanca ou reversao na direcao oposta do castical anterior e representa a confirmacao do harami bullish, que pode estar em varias formacoes. Os haramis bullish vem depois de um declinio no preco. Um corpo menor no segundo candelabro indica uma maior probabilidade de reversao. O menor castical e referido como um doji. Se o preco esta indo em uma direcao, para e, em seguida, inverte, representa uma oportunidade para o comerciante obter lucros comprando na reversao. O harami bullish confirma essa reversao. Em abril de 2000, as acoes do Micromuse declinaram ate meados dos anos 30 e depois negociaram entre 35 e 50 de meados de abril ate o inicio de junho. Os comerciantes sabem que o preco pode fazer uma das duas coisas quando ele esta vazando desta faixa: pode subir, ou pode descer. Como o preco encontra um intervalo, o padrao de quebra pode ajudar a determinar a direcao do preco. No final de maio, o preco caiu abaixo do alcance, e foi seguido por uma lacuna e uma formacao harami alta em um grafico de candelabro diario. Em outras palavras, o primeiro dia engoliu o segundo dia. Os comerciantes tem um longo candelabro verde ou bullish seguido por um pequeno castical de doji. A probabilidade de uma inversao foi forte. Nas proximas duas semanas, o preco subiu para 75, confirmando o padrao.